I Vini del Giro d’Italia 2011: 9. etappe — vulkansk vin på Sicilia

9. etap­pe går fra Mes­si­na til Etna. Nå er vi på Sici­lia og føl­ger øst­kys­ten før etap­pen ender på vul­ka­nen Etna. Jeg kom­men­te­rer Etna, en av ver­dens mest akti­ve vul­ka­ner, neden­for. Men vi har fått en påmin­nel­se om det­te. Dagen før det­te pub­li­se­res, og der­med tre dager før ryt­ter­ne skal syk­le etap­pen, had­de Etna nytt utbrudd. Så om etap­pen kan syk­les som plan­lagt, er i dag et åpent spørs­mål. Uan­sett kan vi se litt på viner fra området.

Vis stør­re kart.

Jeg har vært inn­om uro­lig geo­lo­gi tid­li­ge­re. I dag skal det vir­ke­lig mar­ke­res. Start­byen Mes­si­na ble i 1908 ram­met av Euro­pas kraf­tigs­te jord­skjelv, et jord­skjelv som mål­te 7,1 på Rich­ters ska­la. Jord­skjel­vet utløs­te en tsu­na­mi (noen mener at det ikke var selve skjel­vet, men et under­sjø­isk ras for­år­sa­ket av skjel­vet som igjen før­te til tsu­na­mi­en). Mel­lom 100 og 200.000 ble drept i jord­skjel­vet og tsu­na­mi­en. I selve Mes­si­na ble 93% av byg­nin­ge­ne ødelagt.

Fra en rys­ten­de start går det mot en glø­den­de avslut­ning. Mål­gang er oppe på vul­ka­nen Etna, dog ikke helt på kra­ter­kan­ten. Etna er en av ver­dens mest akti­ve vul­ka­ner. Bare på 2000-tal­let har Etna så langt hatt åtte utbrudd, det sis­te i 12. mai 2011, alt­så i går. Kon­se­kven­se­ne av det­te vet vi fore­lø­pig ikke, hel­ler ikke om det vil være mulig å syk­le etap­pen som plan­lagt. For­ri­ge utbrudd var i janu­ar 2011. Utbrud­det var den­ne gan­gen ikke stort. Det var­te i 1,5 time og før­te til at fly­plas­se­ne i områ­det måt­te hol­det stengt noen timer til aske­sky­en ble borte. Det lig­ger man­ge bil­der fra utbrud­det i 2004 på vulkaner.no.

Til tross for den høye akti­vi­te­ten reg­nes ikke Etna for å være spe­si­elt far­lig. Lava­en fra vul­ka­nen fly­ter gans­ke sak­te, og er ikke noen vel­dig stor trus­sel mot omkring­lig­gen­de lands­byer. Men det kan nok bli mer enn inter­es­sant å syk­le opp på vul­ka­nen om den skul­le ha et nytt utbrudd. Vi får håpe vul­ka­nen hol­der seg i ro den dagen.

Sici­lia er en spen­nen­de vin­re­gion i rask utvik­ling. For­fat­ter­ne av “Ita­li­ensk vin” har plas­sert områ­det blant “for­føl­ger­ne”. Vi star­ter i det nord-øst­re hjør­net av tre­kan­ten, i vin­om­rå­det Faro. Det er et lite områ­de. I 2006 var den tota­le vin­pro­duk­sjo­nen 223 hl fra 7ha vin­mark. Faro er en av Ita­lias mins­te DOCer. Vin­pro­duk­sjo­nen i områ­det star­tet ikke før på 1990–tallet. Fra 1994 begyn­te arki­tek­ten Sal­va­to­re Geraci å tap­pe vinen Pala­ri fra sin gård med sam­me navn. Vin­mono­po­let har to Par­la­ri Faro. (Her får man med litt eks­tra for­di søke­sys­te­met er så bru­ker­venn­lig at det reg­ner med at vi skri­ver feil, og inklu­de­rer varo når man søker på faro. Men Varo er en annen vin.)

Det er sær­lig vine­ne fra områ­det hvor dagens etap­pe ender, Etna, som i de sene­re år har blitt lagt mer­ke til. Områ­det dan­ner en bue rundt fjel­let i et bel­te mel­lom 400 og 1050 m.o.h. Den vul­kans­ke jor­den er fat­tig på humus, men rik på mine­ra­ler, noe som pre­ger vinen. Hvit­vi­ne­ne lages på den loka­le dru­en Car­ri­can­te. Hvit­vi­nen er frisk og til­ta­len­de. De røde vin­ty­pe­ne Ros­so og Rosa­to lages på de loka­le dru­ene Nerol­lo Mas­ca­le­se og Nerel­lo Cap­pu­cio. Vin­mono­po­let kan by på 8 røde, 5 hvi­te og en grap­pa fra Etna.

Geir Salve­sen skri­ver om Sici­lia i “Tøf­fe drå­per fra Sici­lia” (Aften­pos­ten). Vide­re “Vinyards and wines of Mount Etna” fra Decan­ter.

Etter den­ne etap­pen får ryt­ter­ne en sik­kert vel for­tjent hviledag.

Det­te er Vin­mono­po­lets hvi­te og røde viner fra Sicilia.

TV2: “Ekte mafiapas­ta fra Sici­lia”.

TV2: “Sici­lia er et reise­mål for den “ekte” turis­ten”.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email