Vitner anslår syklistens fart til minst 50 km/t

TV2 skrev nylig om en rasen­de syk­list som angrep bil. Man skal ikke rea­ge­re slik. Men har man nes­ten blitt kjørt ned av en bilist som ikke over­hol­der vike­plik­ten, og som i føl­ge noen tok en u‑sving rett foran syk­lis­ten, så skjøn­ner jeg for så vidt at man kan bli for­ban­net og mis­te selv­kon­trol­len et øye­blikk. Om noen skul­le bøt­leg­ges i en slik situa­sjon er det bilis­ten som ikke over­hol­der vikeplikten.

Men det er ikke syk­lis­tens reak­sjon som er tema­et. I føl­ge TV2 anslår vit­ner syk­lis­tens fart til minst 50 km/t. Er det­te tro­ver­dig? Jeg sier et klart nei, sli­ke vitne­ut­sagn er lite eller ingen ting verdt. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert påstan­der om stor fart hos syk­lis­ter tid­li­ge­re, og man bom­mer stort sett grovt.

Con­ti­nue read­ing Vit­ner anslår syk­lis­tens fart til minst 50 km/t

I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etappe — et oversiktlig italiensk vinområde!

For oss i Nor­ge had­de det kan­skje vært best om de had­de utsatt hvile­da­gen til 17. mai. Men slik er det ikke, så 17. mai er ny syk­kel­dag i Italia.

10. etap­pe fra Ter­mo­li til Teramo er rela­tivt kort (156 km) og flat. Den føl­ger Adria­ter­havs­kys­ten inn­til den svin­ger inn mot mål­byen Teramo.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etap­pe — et over­sikt­lig ita­li­ensk vin­om­rå­de!