I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etappe — et oversiktlig italiensk vinområde!

For oss i Nor­ge had­de det kan­skje vært best om de had­de utsatt hvile­da­gen til 17. mai. Men slik er det ikke, så 17. mai er ny syk­kel­dag i Italia.

10. etap­pe fra Ter­mo­li til Teramo er rela­tivt kort (156 km) og flat. Den føl­ger Adria­ter­havs­kys­ten inn­til den svin­ger inn mot mål­byen Teramo.

Vis stør­re kart.

Vi star­ter i Moli­se og fort­set­ter i Abruz­zo, langs Adriaterhavskysten.

Moli­se er også et områ­det som har vært gans­ke ano­nymt, men som er på vei opp­over. Pro­du­sen­ten Di Majo Noran­te gis hoved­æren for regio­nens vinø­se frem­gang. Start­byen Ter­mo­li lig­ger i vin­om­rå­det Bifer­no. Det pro­du­se­res rød‑, hvit og rosé­vin. Du kan lese litt mer i artik­ke­len How the Moli­se Wine Region Works.

Det­te er hva Vin­mono­po­let kan by på av røde viner fra Moli­se (de had­de ingen hvi­te da jeg sjekket).

Abruz­zo er et områ­de som er over­ras­ken­de over­sikt­lig, sær­lig til å være i Ita­lia. Hele kyst­om­rå­det og en del mer dek­kes av to geo­gra­fisk sam­men­fal­len­de DOCer: Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo for røde viner og Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo for hvi­te. De hvi­te er ikke sær­lig inter­es­san­te. I boken “Ita­li­ensk vin” beskri­ves Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo vine­ne slik:

Kun en lokal­pa­triot og en fem­te­ge­ne­ra­sjons­pro­du­sent vil hev­de at Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo hører til blant Ita­lias mest inter­es­san­te og kva­li­tets­fø­ren­de hvit­vi­ner. Kun ytterst sjel­den leve­rer den­ne vinen vir­ke­lig minne­ver­di­ge opplevelser.”

Så vi drop­per den hvi­te, og hol­der oss til rødvin. Men skul­le du øns­ke å sma­ke den hvi­te, så har Vin­mono­po­let 13 viner å vel­ge mel­lom.

Om geo­gra­fi­en er rela­tivt enkel, så er det man­ge mulig­he­ter til å mis­for­stå og kan­skje føle seg litt lurt. Vinen Mon­te­plu­cia­no d’A­bruz­zo er igjen en vin­be­teg­nel­se av typen drue fra sted, alt­så viner fra Abruz­zo laget på dru­en Mon­te­pul­cia­no. Mon­te­pul­cia­no er en drue som visst­nok har sin opp­rin­nel­se her i Abruz­zo. Men Mon­te­pul­cia­no er også en by og et områ­de i Tosca­na. Den mest kjen­te vinen som kom­mer her­fra er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, som betyr noe slikt som nobel vin fra Mon­te­pul­cia­no. Men den er ikke laget på dru­en Montepulciano.

Som de fles­te and­re røde viner fra Tosca­na er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no i hove­sak laget på San­giove­se. Men for å gjø­re det vir­ke­lig for­vir­ren­de kal­ler de sin loka­le vari­ant for Prug­nolo Gen­ti­le. I Mon­tal­ci­no kal­ler de sin loka­le San­giove­se for Brunel­lo. Så Brunel­lo di Mon­tal­ci­no er den enes­te vinen som er laget på 100% San­giove­se. Fra Mon­te­pul­cia­no får vi også vinen Ros­so di Mon­te­pul­cia­no, som lages på de sam­me dru­ene som Vino Nobi­le, men kra­ve­ne til lag­ring, dyr­kings­ut­byt­te osv er noe mind­re strengt. Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no er et gans­ke kraf­tig vin med mar­ker­te tan­ni­ner, mens Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo er let­te­re og mer fruk­tig. Jeg har også blitt for­vir­ret av at det kun­ne være så stor for­skjell mel­lom Mon­te­pul­cia­no-viner inn­til jeg opp­da­get sam­men­hen­gen, eller sna­re­re man­gel på sam­men­heng. Det skal ikke være lett å ori­en­te­re seg i ita­li­ens­ke viner.

Det er et DOCG-områ­de i Abruz­zo, Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo Col­line Tera­ma­ne. Noen av de bes­te Abruz­zo-vine­ne kom­mer her­fra. Dagens etap­pe ender i det­te områ­det, så da pas­ser det å vel­ge vin her­fra. Det må bli en rød Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo Col­line Tera­ma­ne. Av pro­du­sen­ter som frem­he­ves som sær­lig gode nev­ner jeg Eduar­do Valenti­ni (Lore­to Apru­ti­no), Edmi­do Pepe (Tora­no Nuo­vo), Gian­ni Mascia­rel­li (S. Mar­ti­no Sul­le Mar­ruc­ci­na), Orlan­di Con­tuc­ci Ponno (Rose­to Deg­li Abruzzi), Illu­mi­na­ti (Con­tro­guer­ra), Can­ti­na Tol­lo (Tol­lo) og Val­le Rea­le (Popo­li). Vin­mono­po­let had­de 68 Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo sist jeg så inn­om, så her er det nok å vel­ge blant.

Det­te er Vin­mono­po­lets utvalg av hvi­te og røde viner fra Abruzzo.

Vi har vært inn­om en del rys­ten­de opp­le­vel­ser i Ita­lia, og det er nok å ta av. 6. april 2009 var det er jord­skjelv i Abruz­zo som mål­te 5,8 på Rich­ters ska­la. Epi­sen­te­ret var i region­ho­ved­sta­den L’Aqui­la, som vi had­de kom­met til om vi had­de for­len­get etap­pen med 70 km vide­re inn­over i lan­det fra dagens mål­by. 308 per­soner omkom, og det var det mest døde­li­ge jord­skjel­vet i Ita­lia siden Irpi­nia-jor­skjel­vet i 1980, som vi var inn­om i kom­men­ta­ren til 7 etap­pe.

Giro­en er ikke inn­om Pug­lia, “stø­vel­hæ­len”, den­ne gan­gen. Jeg skal der­for ikke skri­ve noe om det­te områ­det. Men når vi nå skal opp “bak­leg­gen” nev­ner jeg at Aften­pos­ten for ikke len­ge siden had­de en pre­sen­ta­sjon av viner fra Pug­lia.

Italiensk vin

Jeg ble nett­opp opp­merk­som på at André Domi­né “Vin” er på salg hos Bok­kil­den for 150 kr. Det er gans­ke enkelt et røver­kjøp. Det er en bok på over 900 sider i omtrent A4-for­mat, den er grun­dig i inn­hold og har meget gode illustrasjoner.

Ved siden av Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den” er det­te en av de bøke­ne jeg oftest benyt­ter som et gene­relt refe­ranse­verk om vin fra hele ver­den. Den er også utmer­ket om ita­li­ensk vin.

Som i alle bøker som ser på vin fra hele ver­den er det Frank­ri­ke som for størst plass. Men den er også utmer­ket om ita­li­ensk vin, og bru­ker ca 100 sider på det­te. Den er her­ved anbefalt.

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email