Vitner anslår syklistens fart til minst 50 km/t

TV2 skrev nylig om en rasen­de syk­list som angrep bil. Man skal ikke rea­ge­re slik. Men har man nes­ten blitt kjørt ned av en bilist som ikke over­hol­der vike­plik­ten, og som i føl­ge noen tok en u‑sving rett foran syk­lis­ten, så skjøn­ner jeg for så vidt at man kan bli for­ban­net og mis­te selv­kon­trol­len et øye­blikk. Om noen skul­le bøt­leg­ges i en slik situa­sjon er det bilis­ten som ikke over­hol­der vikeplikten.

Men det er ikke syk­lis­tens reak­sjon som er tema­et. I føl­ge TV2 anslår vit­ner syk­lis­tens fart til minst 50 km/t. Er det­te tro­ver­dig? Jeg sier et klart nei, sli­ke vitne­ut­sagn er lite eller ingen ting verdt. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert påstan­der om stor fart hos syk­lis­ter tid­li­ge­re, og man bom­mer stort sett grovt.

Så vidt jeg hus­ker er farts­gren­sen på det aktu­el­le ste­det 50 km/t. Det er den­ne farts­gren­sen som også gjel­der for syk­lis­ter. En bil i 50 km/t er langt far­li­ge­re enn en syk­list i 50 km/t, så om det skul­le være rik­tig så kjør­te i alle fall ikke syk­lis­ten noe ulov­lig. Men jeg tror ikke på påstanden.

50 km/t med syk­kel på flat vei er fort. Åpnings­etap­pen på åre­te Giro d’I­ta­lia var en gans­ke kort lag­tem­po (19,5 km). Vin­ne­ren had­de en gjen­nom­snitts­fart på litt i over­kant av 55 km/t. Det­te er noen av ver­dens bes­te syk­lis­ter som syk­ler på spe­si­el­le tempo­syk­ler og de er lag hvor ni syk­lis­ter hjel­per hver­and­re for å kjø­re for­test mulig. De bes­te spur­ter­ne kan kom­me opp i 60–70 km/t når de kjø­rer mak­si­malt de sis­te par hund­re meter­ne for å vin­ne en etap­pe. Skal vi da tro at en trans­port- eller mosjo­nist­syk­list syk­ler i over 50 km/t langs Ope­ra­en? Nei.

Jeg har et par gan­ger stått ved mål­lin­jen når topp­syk­lis­ter spur­ter om sei­e­ren. Det går van­vit­tig fort, mye for­te­re enn det ser ut når man ser det på TV. Men det er like­vel “bare” 60–70 km/t. Skul­le jeg ha gjet­tet has­tig­he­ten vil­le jeg gans­ke sik­kert ha bom­met grovt. Jeg vil­le sik­kert ha vært et like lite tro­ver­dig vit­ne om jeg skul­le ha bedømt has­tig­he­ten som de fles­te and­re. Men jeg har i alle fall lært at sli­ke vitne­ut­sagn ikke er troverdige.

Print Friendly, PDF & Email