Lider norsk politi av kunnskapsvegring, eller har de hemmelig kunnskap?

For en tid siden opp­ly­se NRK Øst­lands­sen­din­gen at poli­ti­et i Oslo mot­vil­lig had­de gått med på å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Oslo kom­mu­ne har plan­lagt slik tra­fikk­re­gu­le­ring, og har annon­sert at det skal åpnes for syk­ling mot enveis­kjø­ring i enkel­te sen­trums­ga­ter 17. juni. Men nå skri­ver For­bru­ker­in­spek­tø­re­ne i NRK at poli­ti­et ennå ikke har bestemt seg:

- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at det­te er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grønli.”

Con­ti­nue read­ing Lider norsk poli­ti av kunn­skaps­ve­gring, eller har de hem­me­lig kunn­skap?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etappe — Dylan-vin og drueforvirring

Min førs­te ita­li­ens­ke uke avslut­tet på en strå­len­de måte. Først var det den spen­nen­de etap­pen opp til Etna, og der­et­ter var jeg på kon­sert med Ceci­lia Bar­to­li i Ope­ra­en. Det er ikke ofte man ser stjer­ner i den klas­sen som til de gra­der utstrå­ler at de har det gøy på sce­nen. En ufor­glem­me­lig konsert!

Jeg had­de også tenkt å bli med Chris­ti­an Paasche & co til Tour of Cali­for­nia. Men som alle syk­kel­in­ter­es­ser­te alle­re­de vet, så snød­de den etap­pen bort. Cali­for­nia er ikke bare Venice Beach og kli­sje­en om sol og som­mer. Nord i Cali­for­nia kan det være vir­ke­lig mye mye snø. Jeg kjør­te for noen år siden i slut­ten av april Inter­sta­te 80 i gjen­nom Don­ner-pas­set, hvor syk­lis­te­ne etter pla­nen skal syk­le i kveld. Det var så kraf­tig snø­vær at jeg var bekym­ret for at vei­en skul­le bli stengt. Syk­lis­te­ne skal ikke føl­ge hoved­vei­en, men over noe fjell litt syd for den­ne, som tar dem en god del høyere.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etap­pe — Dylan-vin og drue­for­vir­ring