I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etappe — Dylan-vin og drueforvirring

Min førs­te ita­li­ens­ke uke avslut­tet på en strå­len­de måte. Først var det den spen­nen­de etap­pen opp til Etna, og der­et­ter var jeg på kon­sert med Ceci­lia Bar­to­li i Ope­ra­en. Det er ikke ofte man ser stjer­ner i den klas­sen som til de gra­der utstrå­ler at de har det gøy på sce­nen. En ufor­glem­me­lig konsert!

Jeg had­de også tenkt å bli med Chris­ti­an Paasche & co til Tour of Cali­for­nia. Men som alle syk­kel­in­ter­es­ser­te alle­re­de vet, så snød­de den etap­pen bort. Cali­for­nia er ikke bare Venice Beach og kli­sje­en om sol og som­mer. Nord i Cali­for­nia kan det være vir­ke­lig mye mye snø. Jeg kjør­te for noen år siden i slut­ten av april Inter­sta­te 80 i gjen­nom Don­ner-pas­set, hvor syk­lis­te­ne etter pla­nen skal syk­le i kveld. Det var så kraf­tig snø­vær at jeg var bekym­ret for at vei­en skul­le bli stengt. Syk­lis­te­ne skal ikke føl­ge hoved­vei­en, men over noe fjell litt syd for den­ne, som tar dem en god del høyere.

Om jeg lager en litt søkt kob­ling mel­lom gårs­da­gens vul­kan­e­tap­pe til Etna og snø­vær i Cali­for­nia, så har jeg i begyn­nel­sen av juni opp­levd at vei­en gjen­nom Las­sen Vol­ca­nic Parc fort­satt var vin­ter­stengt og det lå meter­vis med snø. Det­te er drøyt 200 km nord for Squaw Val­ley, hvor dagens etap­pe starter.

Bil­de­ne neden­for er fra Las­sen Vol­ca­nic Parc i begyn­nel­sen av juni 2003, tatt på det sted vei­en var sper­ret. Høy­ere oppe var det mye mer snø.

Året etter kjør­te vi vei­en i slut­ten av juni. Da var vei­en åpen, men brøyte­kan­te­ne var fort­satt høye.

Men kom­mer de seg bare ned fra fjel­let er de nede i Cen­tral Val­ley, og der er det nep­pe noen fare for snø. Cen­tral Val­ley, fra Sacra­men­to og syd­over, er for­øv­rig det områ­det i Cali­for­nia hvor det pro­du­se­res mest vin. Men der er har man pro­du­se­rer den nok­så kje­de­li­ge volum­vi­nen. Den litt mer spen­nen­de vinen kom­mer fra områ­der som Napa Val­ley og Son­o­ma nord for San Fran­cis­co samt en del områ­der mel­lom Cen­tral Val­ley og kys­ten, og noe langs kys­ten. Men jeg har ingen ambi­sjo­ner å lage noen The Wines of Tour of Cali­for­nia. Til det er er det for få ste­der de pro­du­se­rer vin og alt for lite inter­es­sant vin i områ­det. Bare i det områ­det som 17. mai-etap­pen går i, Abruz­zo, pro­du­se­res omtrent 1,5 gan­ger så mye vin som i hele Cali­for­nia. Og hol­der vi fast i tall litt til, så er Cali­for­nia i are­al omtrent 1,5 gan­ger så stort som hele Ita­lia. Så det blir langt mel­lom inter­es­san­te cali­for­nis­ke vindråper.

Men vi får hol­de oss i Ita­lia og se på den etap­pen som syk­lis­te­ne skal ut på når Nor­ge hvi­ler ut etter 17. mai. 11. etap­pe går fra Tor­toreto Lido til Castef­i­dar­do.

Vis stør­re kart.

Dagens etap­pe star­ter ikke langt fra der for­ri­ge etap­pe end­te. Vi er fort­satt i Abruz­zo, i Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne.  Men vi for­la­ter det­te etter kort tid å syk­ler inn i Mar­che.

Mar­che er sær­lig kjent for sin hvi­te ver­dicchio-vin. Men det førs­te områ­det vi kom­mer inn i er Fale­rio dei Col­li Aco­la­ni. Her lages det hvit­vin på Passe­ri­na, Pec­o­ri­no og Tre­b­bia­no Tosca­no. Kva­li­te­ten kan være nok­så varia­bel, og det er nok ikke den mest spen­nen­de vinen Mar­che kan by på. Men de bes­te hvit­vins­om­rå­de­ne lig­ger i nord, nord for mål­gang på den­ne etap­pen. Vi kom­mer til­ba­ke til noen av dem i morgen.

Et del­vis over­lap­pen­de områ­de, som vi skal hol­de oss innen­for under hele etap­pen er Ros­so Pice­no. Et områ­de under det­te, som ryt­ter­ne kom­mer inn i tid­lig på etap­pen, er Ros­so Pice­no Superio­re. Når områ­det heter noe med Ros­so, for­står vi at det er et rødvins­om­rå­de. Og superio­re er bed­re enn res­ten. Ros­so Pice­no er kvan­ti­ta­tiv det føren­de rødvins­om­rå­det i Mar­che. Omtrent halv­par­ten kom­mer fra superior-områ­det, og det er her­fra de bes­te vine­ne kom­mer. Tid­li­ge­re var Ros­so Pice­no all­tid basert på San­giove­se. Men fra 1997 ble det­te end­ret, og man til­la­ter nå inn­til 70% Mon­te­pul­cia­no. Det er Mon­te­pul­cia­no som gir best resul­ta­ter i det­te områ­det, og det­te er den domi­ne­ren­de dru­en i dag. Vine­ne kan være alt fra let­te og syre­rike til mør­ke og kraf­ti­ge. Vin­mono­po­let har fem Ros­so Pice­no.

Etap­pen ender i områ­det Conero/Ros­so Conero. Her­fra kom­mer det som anses for Mar­ches bes­te rødvi­ner. God kva­li­tet gjor­de at riser­va-vinen i 2004 ble opp­gra­dert til DOCG. Vine­ne er basert på Mon­te­pul­cia­no. Det er til­latt med inn­til 15% San­giove­se, men de bes­te er laget på 100% Montepulciano.

En av de leden­de pro­du­sen­te­ne er Le Ter­as­se (Numa­na), som dri­ves av Anto­nio og Geor­gi­na Ter­ni. Anto­nio Ter­ni er en stor Bob Dylan-fan, og pro­du­se­rer Ros­so Cònero-vinen Visions of J, og IGT-vinen Pla­net Waves. De har Bob Dylans sig­na­tur på baketi­ket­ten. Du kan lese et Aften­pos­ten-inter­vju med Anto­nio Ter­ni her. Vin­mono­po­let har hatt både Pla­net Waves og Visions of J i årgang 2004 til hen­holds­vis 314 og 498 kr. Men beg­ge står nå lis­tet som utsolgt fra leve­ran­dør. Kan­skje duk­ker de opp igjen i en ny årgang. Det­te må være den ulti­mate vinen for Bob Dylan-fans.

Når jeg søker etter Ros­so Conero hos Vin­mono­po­let får jeg opp syv viner. Men av dis­se synes det som om bare fire vir­ke­lig kom­mer fra Conero, og av dis­se fire er tre lis­tet som util­gjen­ge­li­ge. Så fangs­ten ble mager. Det­te er Vin­mono­po­lets utvalg av hvi­te og røde viner fra Marche.

Italiensk vin

Jeg ble nett­opp opp­merk­som på at André Domi­né “Vin” er på salg hos Bok­kil­den for 150 kr. Det er gans­ke enkelt et røver­kjøp. Det er en bok på over 900 sider i omtrent A4-for­mat, den er grun­dig i inn­hold og har meget gode illustrasjoner.

Ved siden av Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den” er det­te en av de bøke­ne jeg oftest benyt­ter som et gene­relt refe­ranse­verk om vin fra hele ver­den. Den er også utmer­ket om ita­li­ensk vin.

Som i alle bøker som ser på vin fra hele ver­den er det Frank­ri­ke som for størst plass. Men den er også utmer­ket om ita­li­ensk vin, og bru­ker ca 100 sider på det­te. Den er her­ved anbefalt.

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email