Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gt. Jeg send­te også føl­gen­de fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten den 17. april:

Jeg har sett at man har arbei­det i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resul­ta­tet, og det er gans­ke enkelt ikke til å tro: Man kal­ler det ”miljø­gate”, og det man har er kjøre­felt, par­ke­ring og litt bre­de­re for­tau. Abso­lutt null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det fin­nes i dag ingen syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka m.m. og den­ne delen av sentrum.

Mitt spørs­mål er, som jeg kre­ver svar på: Hva er begrun­nel­sen for at man ikke har lagt til ret­te for syk­kel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler i Oslo, og skal vi noen gang kun­ne ta Sam­ferd­sels­eta­ten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på sva­ret, vil jeg gi en liten hon­nør for at de fak­tisk sva­rer, da det slett ikke er en selv­føl­ge at man fåpr svar på sli­ke hen­ven­del­ser (selv om de har plikt til å sva­re). Oslo kom­mu­ne skri­ver føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Mer om “miljø­ga­ten” Thor Olsens gt

I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etappe — fra vin til høyfjell

Så ble det en spurt, og ikke over­ras­ken­de var det Mark Caven­dish som var ras­kest på de sis­te hund­re meter­ne og der­med vant “17.-mai toget”. Men 9. plass til Alex­an­der Kristoff i Giro­en og 3. plass til Thor Hus­hovd i Tour of Cali­for­nia var slett ikke dår­lig på en 17. mai, og en fin burs­dags­hil­sen til Edvald Boa­sson Hagen. Men i dag vin­ner nep­pe Mark Caven­dish, og han vin­ner defi­ni­tivt ikke den etap­pen vi nå skal se på.

13. etap­pe star­ter i Spil­im­bergo og ender på Gross­glock­ner i Øster­rike. Vei­en går opp i 2572 meters høy­de. Jeg mener å hus­ke at Dag Erik Peder­sen en gang på et spørs­mål svar­te at han ikke vil­le snak­ke om Gross­glock­ner, ut over å si at det var det ver­ste han had­de vært med på og at han kom over. Men ut fra løype­pro­fi­len ser det ut til at de ikke skal helt opp, for høy­es­te punkt der viser 1908 meter. Men det er sik­kert hardt nok.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etap­pe — fra vin til høy­fjell