Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tidligere skrevet om “miljøgaten” i Thor Olsens gt. Jeg sendte også følgende forespørsel til Samferdselsetaten den 17. april:

“Jeg har sett at man har arbeidet i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resultatet, og det er ganske enkelt ikke til å tro: Man kaller det ”miljøgate”, og det man har er kjørefelt, parkering og litt bredere fortau. Absolutt null tilrettelegging for syklister. Det finnes i dag ingen sykkelforbindelse mellom Grünerløkka m.m. og denne delen av sentrum.

Mitt spørsmål er, som jeg krever svar på: Hva er begrunnelsen for at man ikke har lagt til rette for sykkel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på slike planleggingsskandaler i Oslo, og skal vi noen gang kunne ta Samferdselsetaten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på svaret, vil jeg gi en liten honnør for at de faktisk svarer, da det slett ikke er en selvfølge at man fåpr svar på slike henvendelser (selv om de har plikt til å svare). Oslo kommune skriver følgende:

“Det har gjennom flere år vært et ønske fra beboere og bydelene om tiltak for forbedringer i Thor Olsens gate, Fredensborgveien og Rostedsgate. I 1995 foreslo Oslo Veivesen stenging av Thor Olsens gate mot Ullevålsveien for å redusere gjennomgangstrafikken. Bystyret besluttet å ikke stenge veien, men påla Veivesenet (Samferdselsetaten) å gjøre andre tiltak for å bedre miljøforholdene og trafikksikkerheten i gatene. Samferdselsetaten startet dermed planprosessen med å oppruste gatene til miljøgate med formål om å redusere støy, hastighet og ulykkesrisiko samt bedre forholdene for fotgjengere og beboere i området. Trafikksikkerheten i Thor Olsens gate vil øke etter oppgraderingen fordi smalere veibane og bredere fortau medfører lavere hastighet og gir kortere krysningslengder for fotgjengere. Ved at hastigheten reduseres vil også trafikkstøyen avta. Parkeringslommene bidrar til et mer ryddig trafikkbilde og bruk av brostein i lommene gir en visuell avgrensing av veibanen. I tillegg til trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av oppgraderingen vil gaten nå fremstå som mer estetisk og attraktiv for beboerne i området.

Når det gjelder tiltak for sykkel i Thor Olsens gate, er gaten for trang til at vi får plass til både egne traseer både for bil, sykkel og fotgjengere. Når hastigheten i gaten er 30 km/t er det vurdert som tilstrekkelig jmf sykkelhåndboken at syklistene kan sykle i veibanen med bilistene.”

Jeg merker meg at fagetaten (Oslo Veivesen) foreslo det som jeg mener burde ha vært løsningen, men at politikerne i bystyret sa nei.En tilrettelegging for beboere m.m. som inkluderer gjennomgangstrafikk av biler, det innebærer at bystyret ofret både beboerne og syklistene på bilistens alter.

Nå var det for 16 år siden, og det burde være mulig å håpe på at resultatet i dag ville ha blitt et annet. Og det er ikke for sent å gjøre om på dette.

Jeg aksepterer ikke uten videre at gaten er for trang for trang til at det kan være egne traseer for sykler. Sannheten er heller at det ikke er nok plass igjen så lenge det prioriteres å gi så mye plass til biler. Man har som vanlig prioritert parkering fremfor sykkel. En “miljøgate” bør ikke invitere til gjennomkjøring med bil. Da kunne man ha tillatt stans for av- og pålessing uten at det er nødvendig med egne lommer for slikt. Man ville da ha hindret trafikken, men man ville stort sett ha hindret trafikk som uansett ikke burde ha vært i en “miljøgate”. Det hadde forutsatt at sykkelfelt er fysisk adskilt fra kjørefelt. Ellers ville resultatet ha blitt at bilistene ville ha brukt et sykkelfelt for å stanse. En strek i asfalten respekteres dessverre ikke.

Henvisningen til Sykkelhåndboken er mangelfull. Det står i dennes avsnitt B 1.2:

“Ved lave hastigheter er hastighetsforskjellen mellom sykkel og bil liten. Det kan derfor tillates blanding. Gatebredden er viktig. Ved store ÅDT-verdier og en trafikkhastighet på 30 km/t bør det vurderes om sykkelfelt kan være en bedre løsning. Dette fordi det kan være riktig å markere at det eksempelvis er snakk om en viktig hovedrute for sykkeltrafikk. Det er viktig å merke seg at det vanligvis vil kreves omfattende fysiske tiltak for å oppnå en trafikkhastighet på 30 km/t.”

Jeg vet ikke akkurat hvor stor trafikken i Thor Olsens gt er. Men trafikken kan ikke karakteriseres som liten. Dessuten er den, i mangel av alternativer, i praksis en viktig hovedrute for sykkeltrafikk. Dette er noe de ansvarlige i Oslo synes å ha en lei tendens til å glemme. Det er neppe i samsvar med Sykkelhåndboken.

Jeg holder fast ved at Thor Olsens gt bør stenges. Det er et skrikende behov for en bedre øst/vest-forbindelse for syklister bl.a. her. Behovet for veien som forbindelse for biler er langt mindre. Både Waldemar Thranes gt og Hammersborgtunnelen er tilrettelagt for biler. En vei mellom disse som bare leder trafikk inn i en del av byen hvor gjennomgangstrafikk ikke er ønsket, og som legger til rette for at biler bruker en boliggate til gjennomkjøring, det har vi ikke behov for.

Uansett må vi kreve en langt mer offensiv sykkelpolitikk enn bystyrets vedtak fra 1995 er et uttrykk for.

[Sykkelstrekninger i Oslo]