Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gt. Jeg send­te også føl­gen­de fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten den 17. april:

Jeg har sett at man har arbei­det i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljø­gate.

Nå ser vi resul­ta­tet, og det er gans­ke enkelt ikke til å tro: Man kal­ler det ”miljø­gate”, og det man har er kjøre­felt, par­ke­ring og litt bre­de­re for­tau. Abso­lutt null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det fin­nes i dag ingen syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka m.m. og den­ne delen av sen­trum.

Mitt spørs­mål er, som jeg kre­ver svar på: Hva er begrun­nel­sen for at man ikke har lagt til ret­te for syk­kel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler i Oslo, og skal vi noen gang kun­ne ta Sam­ferd­sels­eta­ten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på sva­ret, vil jeg gi en liten hon­nør for at de fak­tisk sva­rer, da det slett ikke er en selv­føl­ge at man fåpr svar på sli­ke hen­ven­del­ser (selv om de har plikt til å sva­re). Oslo kom­mu­ne skri­ver føl­gen­de:

Det har gjen­nom fle­re år vært et øns­ke fra bebo­ere og byde­le­ne om til­tak for for­bed­rin­ger i Thor Olsens gate, Fre­dens­borg­vei­en og Rosteds­gate. I 1995 fore­slo Oslo Vei­ve­sen sten­ging av Thor Olsens gate mot Ulle­våls­vei­en for å redu­se­re gjen­nom­gangs­tra­fik­ken. Bysty­ret beslut­tet å ikke sten­ge vei­en, men påla Vei­ve­se­net (Sam­ferd­sels­eta­ten) å gjø­re and­re til­tak for å bed­re miljø­for­hol­de­ne og tra­fikk­sik­ker­he­ten i gate­ne. Sam­ferd­sels­eta­ten star­tet der­med plan­pro­ses­sen med å opp­rus­te gate­ne til miljø­gate med for­mål om å redu­se­re støy, has­tig­het og ulyk­kes­ri­si­ko samt bed­re for­hol­de­ne for fot­gjen­ge­re og bebo­ere i områ­det. Tra­fikk­sik­ker­he­ten i Thor Olsens gate vil øke etter opp­gra­de­rin­gen for­di sma­le­re vei­bane og bre­de­re for­tau med­fø­rer lave­re has­tig­het og gir kor­te­re krys­nings­leng­der for fot­gjen­ge­re. Ved at has­tig­he­ten redu­se­res vil også tra­fikk­støy­en avta. Par­ke­rings­lom­me­ne bidrar til et mer ryd­dig tra­fikk­bil­de og bruk av bro­stein i lom­me­ne gir en visu­ell avgren­sing av vei­ba­nen. I til­legg til tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge kon­se­kven­se­ne av opp­gra­de­rin­gen vil gaten nå frem­stå som mer este­tisk og attrak­tiv for beboer­ne i områ­det.

Når det gjel­der til­tak for syk­kel i Thor Olsens gate, er gaten for trang til at vi får plass til både egne tra­se­er både for bil, syk­kel og fot­gjen­ge­re. Når has­tig­he­ten i gaten er 30 km/t er det vur­dert som til­strek­ke­lig jmf syk­kel­hånd­bo­ken at syk­lis­te­ne kan syk­le i vei­ba­nen med bilis­te­ne.”

Jeg mer­ker meg at fag­eta­ten (Oslo Vei­ve­sen) fore­slo det som jeg mener bur­de ha vært løs­nin­gen, men at poli­ti­ker­ne i bysty­ret sa nei.En til­rette­leg­ging for bebo­ere m.m. som inklu­de­rer gjen­nom­gangs­tra­fikk av biler, det inne­bæ­rer at bysty­ret ofret både beboer­ne og syk­lis­te­ne på bilis­tens alter.

Nå var det for 16 år siden, og det bur­de være mulig å håpe på at resul­ta­tet i dag vil­le ha blitt et annet. Og det er ikke for sent å gjø­re om på det­te.

Jeg aksep­te­rer ikke uten vide­re at gaten er for trang for trang til at det kan være egne tra­se­er for syk­ler. Sann­he­ten er hel­ler at det ikke er nok plass igjen så len­ge det prio­ri­te­res å gi så mye plass til biler. Man har som van­lig prio­ri­tert par­ke­ring frem­for syk­kel. En “miljø­gate” bør ikke invi­te­re til gjen­nom­kjø­ring med bil. Da kun­ne man ha til­latt stans for av- og påles­sing uten at det er nød­ven­dig med egne lom­mer for slikt. Man vil­le da ha hind­ret tra­fik­ken, men man vil­le stort sett ha hind­ret tra­fikk som uan­sett ikke bur­de ha vært i en “miljø­gate”. Det had­de for­ut­satt at syk­kel­felt er fysisk adskilt fra kjøre­felt. Ellers vil­le resul­ta­tet ha blitt at bilis­te­ne vil­le ha brukt et syk­kel­felt for å stan­se. En strek i asfal­ten respek­te­res dess­ver­re ikke.

Hen­vis­nin­gen til Syk­kel­hånd­bo­ken er man­gel­full. Det står i den­nes avsnitt B 1.2:

Ved lave has­tig­he­ter er has­tig­hets­for­skjel­len mel­lom syk­kel og bil liten. Det kan der­for til­la­tes blan­ding. Gate­bred­den er vik­tig. Ved sto­re ÅDT-ver­di­er og en tra­fikk­has­tig­het på 30 km/t bør det vur­de­res om syk­kel­felt kan være en bed­re løs­ning. Det­te for­di det kan være rik­tig å mar­ke­re at det eksem­pel­vis er snakk om en vik­tig hoved­rute for syk­kel­tra­fikk. Det er vik­tig å mer­ke seg at det van­lig­vis vil kre­ves omfat­ten­de fysis­ke til­tak for å opp­nå en tra­fikk­has­tig­het på 30 km/t.”

Jeg vet ikke akku­rat hvor stor tra­fik­ken i Thor Olsens gt er. Men tra­fik­ken kan ikke karak­te­ri­se­res som liten. Dess­uten er den, i man­gel av alter­na­ti­ver, i prak­sis en vik­tig hoved­rute for syk­kel­tra­fikk. Det­te er noe de ansvar­li­ge i Oslo synes å ha en lei tendens til å glem­me. Det er nep­pe i sam­svar med Syk­kel­hånd­bo­ken.

Jeg hol­der fast ved at Thor Olsens gt bør sten­ges. Det er et skri­ken­de behov for en bed­re øst/vest-for­bin­del­se for syk­lis­ter bl.a. her. Beho­vet for vei­en som for­bin­del­se for biler er langt mind­re. Både Wal­de­mar Thra­nes gt og Ham­mers­borg­tun­ne­len er til­rette­lagt for biler. En vei mel­lom dis­se som bare leder tra­fikk inn i en del av byen hvor gjen­nom­gangs­tra­fikk ikke er øns­ket, og som leg­ger til ret­te for at biler bru­ker en bolig­gate til gjen­nom­kjø­ring, det har vi ikke behov for.

Uan­sett må vi kre­ve en langt mer offen­siv syk­kel­po­li­tikk enn bysty­rets ved­tak fra 1995 er et uttrykk for.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  Du skri­ver: “Det had­de for­ut­satt at syk­kel­felt er fysisk adskilt fra kjøre­felt. Ellers vil­le resul­ta­tet ha blitt at bilis­tene vil­le ha brukt et syk­kel­felt for å stan­se. En strek i asfal­ten respek­te­res dess­verre ikke.” 

  Men det er da syk­kel­FELT (atskilt ved opp­mer­king) vi vil ha, ikke syk­kel­VEI (adskilt på annen måte)?
  Syk­kel­fel­tet er jo den enes­te for­men for syk­kel­til­rette­leg­ging som gir oss rime­li­ge og kon­sis­ten­te vike­plikts­reg­ler!

 • Ano­ny­mous

  Jeg ser det poen­get. Det må gjø­res noe med vike­plikt­reg­le­ne også. Men syk­kel­felt blir alt for ofte brukt av biler som “skal bare”.

 • asdf

  Det kan vir­ke som om du er vel­dig ivrig på å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser der du selv syk­ler og der and­re folk bor(de som fak­tisk tren­ger par­ke­rings­plas­se­ne.)

  Hva med å gå foran og leg­ge krut­tet inn på å fjer­ne alt av gate­par­ke­ring i ditt bosteds umid­del­ba­re nær­het? Eller vir­ker en håp­løs og kon­flikt­ska­pen­de kamp mot (svært) res­sur­ster­ke nabo­er som liker å kun­ne par­ke­re i gata samt en påføl­gen­de åre­lang peri­ode med støy­en­de vei­ar­beid litt lite attrak­tivt? Det er tross alt ikke snakk om Grøn­land eller and­re områ­der i peri­fe­ri­en som for deg ikke har en annen funk­sjon enn syk­kel­tra­sé for deg og dine.

 • Ano­ny­mous

  Det er fak­tisk en god del gater i den­ne byen hvor det ikke er gate­par­ke­ring. Men det er typisk noe man gjør for å gi plass til biler. Når det er spørs­mål om syk­ler, tvi­hol­der man på par­ke­rings­plas­ser.

  Jeg bor sen­trums­nært og jeg har bil. Så jeg kjen­ner vel­dig godt pro­ble­me­ne med å par­ke­re i nær­he­ten av sen­trum. Men man må gjø­re noen valg. I gater som inn­går i et hoved­syk­kel­vei­nett bør det ikke være gate­par­ke­ring. Det gjel­der selv­føl­ge­lig like mye i min egen bydel som i and­re.

  Man må tref­fe til­tak som gjør det mind­re attrak­tivt å kjø­re bil inn til sen­trum. Beboer­par­ke­ring og skatt­leg­ging av par­ke­ring som frynse­gode er to sli­ke til­tak som beg­ge vil bidra til å redu­se­re par­ke­rin­gen i sen­trum, og der­med også kun­ne fri­gjø­re par­ke­rings­plas­ser for folk som bor der.

  Men man må nok også inn­se at egen bil pas­ser dår­lig inn i en urban livs­stil hvor man bor i sen­trum. Og de som vel­ger å boset­te seg uten­for sen­trum må på sam­me måte inn­se at man ikke kan kjø­re bil til sen­trum og tro at man kan par­ke­re gra­tis eller bil­lig. I alle fall for man­ge som bor sen­tralt vil kom­bi­na­sjo­nen bilkollektiv+leiebil+taxi i til­legg til kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel og spa­ser­sko dek­ke trans­port­be­ho­vet på en utmer­ket måte, og til en mye lave­re pris enn pri­vat­bil. Det er bare et spørs­mål om tid før jeg slev kvit­ter meg med bilen for å gå over til det­te. (Jeg må bare få rotet meg til å sel­ge den.)

  I sen­trum innen­for Ring 1 mener jeg det ikke bør være gate­par­ke­ring. Par­ker­te biler for­uren­ser bymil­jø­et. Ellers er det ikke noe mål i seg selv å gjø­re det vans­ke­lig for folk som bor i byen å par­ke­re. Men noen gan­ger må man fore­ta prio­ri­te­rin­ger, og kan kan ikke fort­set­te med å la bilen få første­prio­ri­tet hver gang.

 • Ano­ny­mous

   I går ble jeg nes­ten påkjørt av en bilist som vil­le unn­gå farts­dum­pen som var i kjøre­fel­tet, så han vreng­te inn i syk­kel­fel­tet der jeg var.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass()

 • Oli­vi­er

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt ver­re enn før. Bile­ne respek­te­rer ikke grense­fart i det hele tatt og det har blitt far­lig å krys­se vei­en. Jeg har blitt nes­ten påkjørt med mitt barn mens jeg krys­set. 
  Skil­te­ne er for dår­lig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Oli­vi­er

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt ver­re enn før. Bile­ne respek­te­rer ikke grense­fart i det hele tatt og det har blitt far­lig å krys­se vei­en. Jeg har blitt nes­ten påkjørt med mitt barn mens jeg krys­set. 
  Skil­te­ne er for dår­lig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Oli­vi­er

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt ver­re enn før. Bile­ne respek­te­rer ikke grense­fart i det hele tatt og det har blitt far­lig å krys­se vei­en. Jeg har blitt nes­ten påkjørt med mitt barn mens jeg krys­set. 
  Skil­te­ne er for dår­lig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Ano­ny­mous

  Jeg kan ikke akku­rat si at det er over­ras­ken­de.

 • Ano­ny­mous

  Jeg kan ikke akku­rat si at det er over­ras­ken­de.

 • Ano­ny­mous

  Jeg kan ikke akku­rat si at det er over­ras­ken­de.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?()

 • Kyr­re

  Hei, er du kom­met noe len­ger i arbei­det ditt?
  Bor i krys­set rostedsgate/ fre­dens­borg­vei­en.
  Vi pla­ges av en del støy, til tider er det tung­trans­port som kjø­rer gjen­om områ­det vårt..

 • Olav­Tor­vund

  Jeg slut­ter ikke å påpe­ke det menings­løse i å til­la­te gjen­nom­kjø­ring her. Men jeg har for så vidt ikke gjort noe annet, og vet ikke om noen pla­ner for å end­re noe. Det vil være fint om beober­ne også sør­ger for å min­ne kom­mu­nen om at det ikke bør være gjen­nom­kjø­ring her.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!()

 • Pingback: Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Aldri mer Bjørvika! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Hvor mange har syklet over Jerusalem bro? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: “Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere | Olav Torvunds blogg()

 • Simon­Ber­dal

  Hei Olav. Jeg snub­let over den­ne trå­den ved en til­fel­dig­het. Flyt­tet nylig inn i Thor Olsens Gate 8, og ser pro­ble­me­ne du nev­ner. Tan­ken om å gå til anskaf­fel­se av bil har jeg gitt opp — til det er det for dyrt og ufor­ut­sig­bart med par­ke­ring i områ­det (uan­sett alt­for få plas­ser). Jeg liker ide­en om at vei­en blir stengt for bil­tra­fikk — men med noen unn­tak: Det bør selv­føl­ge­lig være mulig for flytte­bil­der, hånd­ver­ke­re etc. å kjø­re og par­ke­re der, det sam­me gjel­der folk som bor i Fre­dens­borg bydel, samt besø­ken­de. Hånd­he­ving blir der­imot et mer kom­pli­sert spørs­mål. Kan­skje en bom med kode. Og ang. syk­kel­sti — det had­de vært enkelt å løse ved å gjø­re vei­en enveis­kjørt.

 • Olav­Tor­vund

  Fler­tal­let av beboer­ne i sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne har ikke bil, så du er i godt sel­skap i så måte.

  Jeg tar til orde for å sten­ge vei­en for gjen­nom­kjø­ring, ikke å sten­ge den helt. Det kan løses på fle­re måter.

 • Pingback: I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak | Olav Torvunds blogg()