Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gt. Jeg send­te også føl­gen­de fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten den 17. april:

Jeg har sett at man har arbei­det i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resul­ta­tet, og det er gans­ke enkelt ikke til å tro: Man kal­ler det ”miljø­gate”, og det man har er kjøre­felt, par­ke­ring og litt bre­de­re for­tau. Abso­lutt null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det fin­nes i dag ingen syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka m.m. og den­ne delen av sentrum.

Mitt spørs­mål er, som jeg kre­ver svar på: Hva er begrun­nel­sen for at man ikke har lagt til ret­te for syk­kel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler i Oslo, og skal vi noen gang kun­ne ta Sam­ferd­sels­eta­ten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på sva­ret, vil jeg gi en liten hon­nør for at de fak­tisk sva­rer, da det slett ikke er en selv­føl­ge at man fåpr svar på sli­ke hen­ven­del­ser (selv om de har plikt til å sva­re). Oslo kom­mu­ne skri­ver følgende: 

Det har gjen­nom fle­re år vært et øns­ke fra bebo­ere og byde­le­ne om til­tak for for­bed­rin­ger i Thor Olsens gate, Fre­dens­borg­vei­en og Rosteds­gate. I 1995 fore­slo Oslo Vei­ve­sen sten­ging av Thor Olsens gate mot Ulle­våls­vei­en for å redu­se­re gjen­nom­gangs­tra­fik­ken. Bysty­ret beslut­tet å ikke sten­ge vei­en, men påla Vei­ve­se­net (Sam­ferd­sels­eta­ten) å gjø­re and­re til­tak for å bed­re miljø­for­hol­de­ne og tra­fikk­sik­ker­he­ten i gate­ne. Sam­ferd­sels­eta­ten star­tet der­med plan­pro­ses­sen med å opp­rus­te gate­ne til miljø­gate med for­mål om å redu­se­re støy, has­tig­het og ulyk­kes­ri­si­ko samt bed­re for­hol­de­ne for fot­gjen­ge­re og bebo­ere i områ­det. Tra­fikk­sik­ker­he­ten i Thor Olsens gate vil øke etter opp­gra­de­rin­gen for­di sma­le­re vei­bane og bre­de­re for­tau med­fø­rer lave­re has­tig­het og gir kor­te­re krys­nings­leng­der for fot­gjen­ge­re. Ved at has­tig­he­ten redu­se­res vil også tra­fikk­støy­en avta. Par­ke­rings­lom­me­ne bidrar til et mer ryd­dig tra­fikk­bil­de og bruk av bro­stein i lom­me­ne gir en visu­ell avgren­sing av vei­ba­nen. I til­legg til tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge kon­se­kven­se­ne av opp­gra­de­rin­gen vil gaten nå frem­stå som mer este­tisk og attrak­tiv for beboer­ne i området.

Når det gjel­der til­tak for syk­kel i Thor Olsens gate, er gaten for trang til at vi får plass til både egne tra­se­er både for bil, syk­kel og fot­gjen­ge­re. Når has­tig­he­ten i gaten er 30 km/t er det vur­dert som til­strek­ke­lig jmf syk­kel­hånd­bo­ken at syk­lis­te­ne kan syk­le i vei­ba­nen med bilistene.”

Jeg mer­ker meg at fag­eta­ten (Oslo Vei­ve­sen) fore­slo det som jeg mener bur­de ha vært løs­nin­gen, men at poli­ti­ker­ne i bysty­ret sa nei.En til­rette­leg­ging for bebo­ere m.m. som inklu­de­rer gjen­nom­gangs­tra­fikk av biler, det inne­bæ­rer at bysty­ret ofret både beboer­ne og syk­lis­te­ne på bilis­tens alter.

Nå var det for 16 år siden, og det bur­de være mulig å håpe på at resul­ta­tet i dag vil­le ha blitt et annet. Og det er ikke for sent å gjø­re om på dette.

Jeg aksep­te­rer ikke uten vide­re at gaten er for trang for trang til at det kan være egne tra­se­er for syk­ler. Sann­he­ten er hel­ler at det ikke er nok plass igjen så len­ge det prio­ri­te­res å gi så mye plass til biler. Man har som van­lig prio­ri­tert par­ke­ring frem­for syk­kel. En “miljø­gate” bør ikke invi­te­re til gjen­nom­kjø­ring med bil. Da kun­ne man ha til­latt stans for av- og påles­sing uten at det er nød­ven­dig med egne lom­mer for slikt. Man vil­le da ha hind­ret tra­fik­ken, men man vil­le stort sett ha hind­ret tra­fikk som uan­sett ikke bur­de ha vært i en “miljø­gate”. Det had­de for­ut­satt at syk­kel­felt er fysisk adskilt fra kjøre­felt. Ellers vil­le resul­ta­tet ha blitt at bilis­te­ne vil­le ha brukt et syk­kel­felt for å stan­se. En strek i asfal­ten respek­te­res dess­ver­re ikke.

Hen­vis­nin­gen til Syk­kel­hånd­bo­ken er man­gel­full. Det står i den­nes avsnitt B 1.2:

Ved lave has­tig­he­ter er has­tig­hets­for­skjel­len mel­lom syk­kel og bil liten. Det kan der­for til­la­tes blan­ding. Gate­bred­den er vik­tig. Ved sto­re ÅDT-ver­di­er og en tra­fikk­has­tig­het på 30 km/t bør det vur­de­res om syk­kel­felt kan være en bed­re løs­ning. Det­te for­di det kan være rik­tig å mar­ke­re at det eksem­pel­vis er snakk om en vik­tig hoved­rute for syk­kel­tra­fikk. Det er vik­tig å mer­ke seg at det van­lig­vis vil kre­ves omfat­ten­de fysis­ke til­tak for å opp­nå en tra­fikk­has­tig­het på 30 km/t.”

Jeg vet ikke akku­rat hvor stor tra­fik­ken i Thor Olsens gt er. Men tra­fik­ken kan ikke karak­te­ri­se­res som liten. Dess­uten er den, i man­gel av alter­na­ti­ver, i prak­sis en vik­tig hoved­rute for syk­kel­tra­fikk. Det­te er noe de ansvar­li­ge i Oslo synes å ha en lei tendens til å glem­me. Det er nep­pe i sam­svar med Sykkelhåndboken.

Jeg hol­der fast ved at Thor Olsens gt bør sten­ges. Det er et skri­ken­de behov for en bed­re øst/vest-for­bin­del­se for syk­lis­ter bl.a. her. Beho­vet for vei­en som for­bin­del­se for biler er langt mind­re. Både Wal­de­mar Thra­nes gt og Ham­mers­borg­tun­ne­len er til­rette­lagt for biler. En vei mel­lom dis­se som bare leder tra­fikk inn i en del av byen hvor gjen­nom­gangs­tra­fikk ikke er øns­ket, og som leg­ger til ret­te for at biler bru­ker en bolig­gate til gjen­nom­kjø­ring, det har vi ikke behov for.

Uan­sett må vi kre­ve en langt mer offen­siv syk­kel­po­li­tikk enn bysty­rets ved­tak fra 1995 er et uttrykk for.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email