I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etappe — prosecco!

Noen vil si at i dag begyn­ner Giro d’I­ta­lia for alvor. Nå er det fjell, fjell og fjell før den avslut­ten­de tempo­etap­pen i Mila­no. Rik­tig­nok er ikke alle etap­pe­ne like ille. Men det er ikke mer å hen­te for spur­ter­ne. Om jeg har for­stått det rett så er peon­ge­ne til poeng­trøya slik at spur­ter­ne også er gans­ke sjanse­løse her. Man har ikke en gang en avslut­ten­de pre­sti­sje­etap­pe som Champs-Éllysés i Tour de Fran­ce som en gul­rot for de som hen­ger med til slutt. I Giro d’I­ta­lia er det de gode tempo­syk­lis­te­ne som har noe å hen­te på sis­te­etap­pen. Så vi får se hvor man­ge spur­te­re som plute­se­lig har fått vel­dig von­de knær, en liten infek­sjon eller noe annet som gjør at det pas­ser godt å stå av før den etap­pen syk­lis­te­ne skal gå løs på i dag. Det er litt dumt at løpet er lagt opp slik at en stor grup­pe syk­lis­ter ikke har noe mer å syk­le for når halve løpet gjenstår.

Mark Caven­dish og Marc Rens­haw har meldt at de ikke fort­set­ter. Men det blir nep­pe bare de to som står av. Mark Cawen­dish skri­ver i sin mel­ding at de fles­te sprin­ter­ne bry­ter nå.

Kas­ter vi et blikk over dam­men, så skal syk­lis­te­ne i Tour of Cali­for­nia syk­le tem­po i det som er et lite styk­ke Dan­mark implan­tert i Cali­for­nia, nem­lig byen Sol­vang. Byen fyl­ler 100 år i år, og Aften­pos­ten had­de akku­rat en artik­kel om byen. Men når både Thor Hus­hovd og Kurt Asle Arve­sen er ute er nok ikke Tour of Cali­for­nia like inter­es­sant sett med nors­ke øyne.

Men vi skal fram til 15. etap­pe, som går fra Coneg­li­a­no til Gardeccia/Val di Fas­sa. Det er en hard fjell­e­tap­pe på 229 km med fem kate­go­ri­ser­te fjell og avslut­ning på top­pen av den sis­te. Men det er også en del vin mel­lom fjellene.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etap­pe — prosecco!