Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag send­te Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet ut end­rin­ger i “for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. “Miljø­venn­le­ge køy­re­tøy får enda betre par­ke­rings­for­hold” heter det i den depar­te­men­ta­le eufe­mis­me om saken.

Hoved­inn­hol­det i for­sla­get er at el-biler og hydro­gen­bi­ler skal kun­ne par­ke­re på tvers i par­ke­rings­felt hvis hju­le­ne står innen­for og over­heng uten­for fel­tet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at dis­se bile­ne kan par­ke­re slik at de stik­ker inn­til 40 cm ut i det alle­re­de alt for tran­ge områ­det som syk­lis­ter ofte er hen­vist til å bru­ke. Plut­se­li­ge inn­snev­rin­ger av den­ne art kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syklister.

Con­ti­nue read­ing Har Sam­ferd­sels­dep glemt eller gitt blaf­fen i syk­lis­te­ne?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?

I dag er det nok man­ge syk­kel­bein som vil sli­te med å kom­me i gang etter hvile­da­gen. For meg vir­ker det bru­talt å star­te med bakke­tem­po, men jeg med­gir at jeg ikke har noen erfa­ring her.

Vi skal imi­derl­tid fra til 18. etap­pe, som går fra Mor­begno til  San Pelle­gri­no Ter­me. Det er en 2. kate­go­ri-stig­ning, men det er gans­ke mode­rat i for­hold til hva de har vært gjen­nom tidligere.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etap­pe — dagen for vann­vog­na?