Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag send­te Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet ut end­rin­ger i “for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. “Miljø­venn­le­ge køy­re­tøy får enda betre par­ke­rings­for­hold” heter det i den depar­te­men­ta­le eufe­mis­me om saken.

Hoved­inn­hol­det i for­sla­get er at el-biler og hydro­gen­bi­ler skal kun­ne par­ke­re på tvers i par­ke­rings­felt hvis hju­le­ne står innen­for og over­heng uten­for fel­tet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at dis­se bile­ne kan par­ke­re slik at de stik­ker inn­til 40 cm ut i det alle­re­de alt for tran­ge områ­det som syk­lis­ter ofte er hen­vist til å bru­ke. Plut­se­li­ge inn­snev­rin­ger av den­ne art kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­ter.

Det er ikke akku­rat over­ras­ken­de at det ikke står et ord om syk­lis­ter i det som depar­te­men­tet har sendt ut.

Man kan omskri­ve end­rin­gen til at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har ofret det mest miljø­venn­li­ge alter­na­ti­vet for en miljø­mes­sig sym­bol­po­li­tikk. Som van­lig har Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, og sik­kert Veg­di­rek­to­ra­tet over­sett syk­lis­te­ne.

For å få vite om det­te i det hele tatt har vært vur­dert, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet:

Jeg kon­sta­te­rer at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har end­ret ” for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. Man skal bl.a. til­la­te par­ke­ring som inne­bæ­rer at el-bile­ne stik­ker inn­til 40 cm uten­for fel­tet som er avsatt til par­ke­ring. I prak­sis betyr det ofte at de kan stik­ke 40 cm ut i det alle­re­de for sma­le områ­det som syk­lis­ter er hen­vist til å bru­ke. Man par­ke­rer alle­re­de slik i dag, og det er sje­ne­ren­de og kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­ter.

I bre­vet som er sendt ut står det ikke noe om hva slags betyd­ning den­ne end­rin­gen vil ha for syk­lis­ter. Jeg ber om å få svar på om Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har vur­dert hva den­ne end­rin­gen vil bety for syk­lis­ter, og ber i til­fel­let om å få til­sendt en slik vur­de­ring.

Der­som betyd­nin­gen for syk­lis­ter ikke har vært vur­dert, må man i så fall kon­sta­te­re at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet nok en gang har igno­rert en vik­tig tra­fi­kant­grup­pe. Da bør end­rin­gen vur­de­res på nytt før den even­tu­elt set­tes i kraft.

I til­legg bør alle som arbei­der i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet få sto­re pla­ka­ter over sine skrive­bord hvor det står ”Ikke glem syk­lis­te­ne fle­re gan­ger!”.”

Så får vi se om det kom­mer noe svar. Til nå har Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet bare svart på en av mine hen­ven­del­ser, og sva­ret var da at saken var over­sendt Veg­di­rek­to­ra­tet (som ikke har svart). Så jeg er nok ikke så vel­dig opti­mis­tisk.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hans Håvard Kvis­le

  Den­ne saken har vært til behand­ling i fle­re år. Syk­lis­te­nes Lands­for­bund
  kun­ne som alle and­re gi sitt syn da den var ute på høring i 2009. Men
  jeg kan ikke hus­ke at de had­de noen inn­ven­din­ger.

  Når jeg er syk­list i byen, bekym­rer jeg meg mye mer for de digre
  ben­sin­dyra som kjø­rer rundt, enn de små og unn­se­li­ge (og uan­se­li­ge)
  elbi­le­ne. Utstik­ken­de del på en tverr­par­kert elbil, innen­for de nye og
  pre­si­ser­te reg­le­ne, skal ikke stik­ke len­ger ut enn den avstan­den du i
  all til­fel­le bør ha til spei­le­ne på sto­re biler som par­ke­rer i
  lengde­ret­nin­gen. I de sis­te åra har pro­ble­met vært at tverr­par­ke­ring ikke har hatt en pre­sis regu­le­ring — og for lan­ge elbi­ler har stått på tvers. Vi tror for­skrifts­end­rin­gen vil gjø­re det let­te­re å hånd­heve par­ke­ring etter §3 i veg­tra­fikk­lo­ven.

  Elbi­lis­te­ne skal være aller mest ven­ner med dem som
  trans­por­te­rer seg enten like miljø­venn­lig, eller mer miljø­venn­lig enn
  oss. Der­for har vi avklart dis­se reg­le­ne med Ruter som støt­ter dem. Og vi tar gjer­ne en
  prat med syk­lis­te­ne slik at vi kan bevisst­gjø­re elbi­lis­te­ne på for­hold
  som bekym­rer pedal­tråk­ker­ne. Gjen­si­dig hen­syn i tra­fik­ken er vi alle
  eni­ge i å arbei­de for.

  La de av oss som belas­ter bymil­jø­et minst, også sam­ar­bei­de fram­for å hak­ke på hver­and­re. Jeg opp­le­ver at kri­tikk av små, par­ker­te elbi­ler er et side­spor i kam­pen for et bed­re syk­kel­mil­jø i byene. Vi kan hel­ler hjel­pe hver­and­re for å få et tri­ve­li­ge­re tra­fikk­bil­de og sun­ne­re bymil­jø.

  Venn­lig hil­sen
  Hans Håvard Kvis­le
  Norstart — Norsk Elbil­for­ening
  Les mer på elbil.no

 • Sne­mann

  Jeg tror nok ikke blog­ge­rens inten­sjon er å hak­ke på el-bilis­te­ne. Det blog­ge­ren øns­ker å set­te søke­ly­set på er at det plan­leg­ges og gjen­nom­fø­res tra­fi­ka­le til­tak UTEN AT DET I HELE TATT ten­kes på syk­lis­te­nes situa­sjon og behov. Syk­lis­te­ne i Nor­ge er som de kaste­løse i India — utstøtt fra de sosia­le og lega­le ram­mer som regu­le­rer sam­fun­net.

  At tra­fikk­re­gu­le­rin­gen den­ne gan­gen gjaldt el-biler er bare en til­fel­dig­het, det bare føy­er seg inn i et sys­te­ma­tisk møns­ter der syk­lis­te­nes plass i tra­fik­ken blir full­sten­dig over­sett. Som sagt — syk­lis­te­ne er kaste­løse.

 • Ano­ny­mous

  Man kan gjer­ne ha egne par­ke­rings­plas­ser for el-biler, og man kun­ne lage noen sli­ke plas­ser kor­te­re enn van­li­ge plas­ser, f.eks. med plass til tre biler i ste­det for to. Men at man skal få mer av vei­ba­nen til par­ke­ring av biler, det er jeg mot . En el-bil som stik­ker ut i vei­en er like pro­ble­ma­tisk som en ben­sin­dre­vet Smart som stik­ker ut i vei­en.

 • OIS

  De har ialle­fall ikke en dør­sone da slik and­re biler har. At en tynn stri­pe skil­ler par­ke­rings­plas­ser og syk­kel­felt er jo vel­dig far­lig for dem som tror det er trygt å syk­le i syk­kel­felt.