Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag send­te Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet ut end­rin­ger i “for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. “Miljø­venn­le­ge køy­re­tøy får enda betre par­ke­rings­for­hold” heter det i den depar­te­men­ta­le eufe­mis­me om saken.

Hoved­inn­hol­det i for­sla­get er at el-biler og hydro­gen­bi­ler skal kun­ne par­ke­re på tvers i par­ke­rings­felt hvis hju­le­ne står innen­for og over­heng uten­for fel­tet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at dis­se bile­ne kan par­ke­re slik at de stik­ker inn­til 40 cm ut i det alle­re­de alt for tran­ge områ­det som syk­lis­ter ofte er hen­vist til å bru­ke. Plut­se­li­ge inn­snev­rin­ger av den­ne art kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syklister.

Det er ikke akku­rat over­ras­ken­de at det ikke står et ord om syk­lis­ter i det som depar­te­men­tet har sendt ut.

Man kan omskri­ve end­rin­gen til at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har ofret det mest miljø­venn­li­ge alter­na­ti­vet for en miljø­mes­sig sym­bol­po­li­tikk. Som van­lig har Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, og sik­kert Veg­di­rek­to­ra­tet over­sett syklistene.

For å få vite om det­te i det hele tatt har vært vur­dert, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet:

Jeg kon­sta­te­rer at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har end­ret ” for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. Man skal bl.a. til­la­te par­ke­ring som inne­bæ­rer at el-bile­ne stik­ker inn­til 40 cm uten­for fel­tet som er avsatt til par­ke­ring. I prak­sis betyr det ofte at de kan stik­ke 40 cm ut i det alle­re­de for sma­le områ­det som syk­lis­ter er hen­vist til å bru­ke. Man par­ke­rer alle­re­de slik i dag, og det er sje­ne­ren­de og kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syklister.

I bre­vet som er sendt ut står det ikke noe om hva slags betyd­ning den­ne end­rin­gen vil ha for syk­lis­ter. Jeg ber om å få svar på om Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har vur­dert hva den­ne end­rin­gen vil bety for syk­lis­ter, og ber i til­fel­let om å få til­sendt en slik vurdering.

Der­som betyd­nin­gen for syk­lis­ter ikke har vært vur­dert, må man i så fall kon­sta­te­re at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet nok en gang har igno­rert en vik­tig tra­fi­kant­grup­pe. Da bør end­rin­gen vur­de­res på nytt før den even­tu­elt set­tes i kraft.

I til­legg bør alle som arbei­der i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet få sto­re pla­ka­ter over sine skrive­bord hvor det står ”Ikke glem syk­lis­te­ne fle­re ganger!”.”

Så får vi se om det kom­mer noe svar. Til nå har Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet bare svart på en av mine hen­ven­del­ser, og sva­ret var da at saken var over­sendt Veg­di­rek­to­ra­tet (som ikke har svart). Så jeg er nok ikke så vel­dig optimistisk.

Print Friendly, PDF & Email