I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?

I dag er det nok man­ge syk­kel­bein som vil sli­te med å kom­me i gang etter hvile­da­gen. For meg vir­ker det bru­talt å star­te med bakke­tem­po, men jeg med­gir at jeg ikke har noen erfa­ring her.

Vi skal imi­derl­tid fra til 18. etap­pe, som går fra Mor­begno til  San Pelle­gri­no Ter­me. Det er en 2. kate­go­ri-stig­ning, men det er gans­ke mode­rat i for­hold til hva de har vært gjen­nom tidligere.

Vis stør­re kart.

Dagens etap­pe star­ter ikke så langt fra der gårs­da­gens etap­pe end­te. Vi er litt len­ger vest, ved star­ten eller slut­ten av områ­det Val­tel­lina, alt etter som man ser det. Como­sjø­en har en tem­pe­re­ren­de effekt som gjør at dru­ene er i vest mod­ner 5–7 dager tid­li­ge­re enn dru­ene i øst. Men det er den sam­men vinen, så jeg gjen­tar ikke det som jeg skrev i går.

Etap­pen føl­ger Como­sjø­en syd­over til Lecco. Etter mye fjell kan vi håpe at ryt­ter­ne her får en rela­tivt beha­ge­lig rei­se, i den grad det kan være beha­ge­lig å syk­le 147 km. Ved Bergamo kom­mer vi inn i områ­det Val­ca­le­pio og det lil­le områ­det Mos­cato di Scan­zo.

I Val­ca­le­pio dyr­kes “inter­na­sjo­na­le” dru­er som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot, og de hvi­te dru­ene Char­don­nay, Pinot Bian­co og Pinot Griogio. Den røde vinen reg­nes som den mest inter­es­san­te.  Mos­cato di Scan­zo er, som nav­net sier, en vin laget på Mos­cato-dru­en. Det­te er en søt passi­to-vin, alt­så en vin laget på tør­ke­de druer.

Mål­byen San Pelle­gri­no for­bin­der jeg med vann, ikke vin. Det er her­fra mine­ral­van­net San Pelle­gri­no kom­mer. Man bør all­tid drik­ke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I alle fall så len­ge man er i det­te områ­det bør San Pelle­gri­no være det vann man vel­ger. Man kan drik­ke det hjem­me også en gang i blant — selv om jeg i utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drik­ke impor­tert vann i Norge.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Hvis du vil se kart over vin­om­rå­der, både i Ita­lia og and­re ste­der, fin­nes det mye på http://www.flickr.com/photos/wineillustrations. Det er vel ikke så over­ras­ken­de at man fin­ner de bes­te kar­te­ne hos en som lever av å lage kart for vin­bla­der, bøker m.m., ikke av å sel­ge vin eller vin­tu­rer. Men det er like lite over­ras­ken­de at den som prø­ver å leve av det­te ikke lar and­re bru­ke dem fritt, så der­for har jeg ikke brukt noen av hans kart.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email