Krysset Ullevålsvn / Sofiesgt blir bedre enn fryktet

For en tid siden skrev jeg om det som så ut til å bli en syk­kel­fel­le i krys­set Ulle­vålsvn / Sofies gt.

Det er ikke min dag­li­ge syk­kel­rute, så det går gjer­ne en uke eller to mel­lom hver gang jeg syk­ler den vei­en. Men i kveld syk­let jeg igjen ruten Sofies gt — Gen Birchs gt og vide­re i ret­ning Sage­ne, Sand­a­ker, Gref­sen og Gro­rud. Da kun­ne jeg kon­sta­te­re at løs­nin­gen har blitt bed­re enn fryk­tet. Det er mye man kan kri­ti­se­re Oslo kom­mu­ne for når det gjel­der (mang­len­de) til­rette­leg­ging og dår­li­ge løs­nin­ger for syk­lis­ter. Men man får hol­de seg til alle de sake­ne hvor det vir­ke­lig er grunn til å kritisere.

Det er laget et opp­høy­et gang­felt over Ulle­vålsvn, som gjør at det ikke blir en høy kant mot for­tau­et, som en Maria også skrev i en kom­men­tar til mit inn­legg. (Jeg had­de ikke med kame­ra, så det blir ikke noe bil­de den­ne gan­gen.) Det er ikke en ide­ell løs­ning at syk­lis­ter må bru­ke for­tau­et. Men det er i alle fall bed­re enn en 10 cm høy for­taus­kant. Så der­med trek­ker jeg til­ba­ke min kri­tikk på det­te punktet.

Hvis man også kun­ne ha par­ke­rings­for­bud  i alle fall helt øverst i Sofies gt slik at bile­ne ikke kan sper­re den­ne vei­en, så blir det i alle fall til å leve med.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email