I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etappe — skal det være en øl i dag?

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Alber­to Con­ta­dor vant gårs­da­gens bakke­tem­po. Han har nå så klar ledel­se at bare et uhell kan fra­ta ham sei­e­ren i årets Giro.

I dag er det fort­satt fjell, om ikke like har­de som på etap­pe­ne sist helg. Men etap­pen er lang, 230 km, så det blir hardt nok for de som har syk­let i mer enn to uker.

Vi skal fram til19. etap­pe, som går fra Bergamo til Macug­naga. Det er en etap­pe med to fjell, og man ender på top­pe av det siste.

Vis stør­re kart.

Vi har alle­re­de vært inn­om start­byen Bergamo og vine­ne fra områ­det rundt byen. Jeg vil der­for ikke repe­te­re det­te. Men det blir ikke så mye mer vin på den­ne etap­pen, det er ikke så dumt å ta med litt vin fra Bergamo. Jeg skrev i går at de røde vine­ne fra områ­det rundt Bergamo er de mest inter­es­san­te. Men kan­skje val­get like­vel kan bli en Char­don­nay fra Val­ca­le­pio i dag? Vi er langt nord, så vin­pro­duk­sjo­nen her er begrenset.

Vi kan ta en liten avstik­ker til Vige­va­no, som lig­ger ca 35 km vest og litt sør for Mila­no. Det­te er hjem­ste­det til Ita­lias mest kjen­te øl, Pero­ni. Det tok imid­ler­tid ikke så lang tid før Per­noi flyt­tet sin virk­som­het fra Vige­va­no til Roma. Pero­ni eies i dag av den Lon­don-baser­te bryg­ge­ri­gi­gan­ten SAB­Mil­ler, så den loka­le til­knyt­nin­gen til det områ­det vi er i, er ikke akku­rat sterk. Men den er der, og det er det mest kjen­te ita­li­ens­ke ølet. Ita­lia er et vin­land, ikke et øl-land.

Rin­gen er nes­ten slut­tet, nå som vi nær­mer oss slut­ten på årets Giro d’I­ta­lia. Vi skal igjen inn i Pie­mon­te, men den­ne gan­gen litt len­ger nord enn der det hele star­tet. Syk­kel­e­tap­pe­ne og vin­om­rå­de­ne er ikke teg­net inn på de sam­me kar­te­ne. Men det ser ut som om ryt­ter­ne kom­mer inn i Pie­mon­te litt nord for vin­om­rå­de­ne. Vi skal gjen­nom dis­se områ­de­ne også i mor­gen, så vi ven­ter med Pie­mon­te­vi­nen til da.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Hvis du vil se kart over vin­om­rå­der, både i Ita­lia og and­re ste­der, fin­nes det mye på http://www.flickr.com/photos/wineillustrations. Det er vel ikke så over­ras­ken­de at man fin­ner de bes­te kar­te­ne hos en som lever av å lage kart for vin­bla­der, bøker m.m., ikke av å sel­ge vin eller vin­tu­rer. Men det er like lite over­ras­ken­de at den som prø­ver å leve av det­te ikke lar and­re bru­ke dem fritt, så der­for har jeg ikke brukt noen av hans kart.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email