I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etappe — Piemonte revisited

Med en ledel­se på ca 5 minut­ter er det bare uhell og UCI som kan fra­ta Alber­to Con­ta­dor sei­e­ren. Om noen orker, så bør de sis­te dage­ne gi ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get mulig­he­ter til å vise seg fram.

Vi skal fram til 20. og nest sis­te etap­pe fra Ver­ba­nia til Sestri­ere er gans­ke flat de førs­te 196 km. Men så kom­mer det noen skik­ke­li­ge bak­ker til slutt og den slut­ter på top­pen. Etap­pen er lang, 242 km. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­sen til å avan­se­re før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Så her kan det bli kjør.

Vis stør­re kart.

I dag skal vi til­ba­ke ved start. Etap­pen star­ter i Ver­ba­nia ved Lago Mag­giore. Etap­pen går sør­over mot de nord­ligs­te vinor­må­de­ne i Pie­mon­te. Pro­duk­sjo­nen her er ikke på langt når så stor som i de områ­de­ne vi var inn­om på førs­te og and­re etap­pe. Kva­li­te­ten når hel­ler ikke helt opp til Barolo og Bar­ba­res­co. Om jeg­har for­stått det rett, så er Neb­bio­lo den vik­tigs­te dru­en i dis­se områ­de­ne. Med ita­li­ensk for­kjær­lig­het for det loka­le og sans for å for­vir­re uten­for­stå­en­de, kal­ler man her Neb­bio­lo for Span­na. Men også her pro­du­se­res det inter­es­sant vin.

Vi skal først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­re­si. Det er et lite områ­de som pro­du­se­rer vin på Neb­bio­lo, Uva Rara (Bonar­da), Bar­be­ra, Ves­po­lina og Croa­ti­na. Et søk på “Nova­re­si” ga 7 treff hos Vin­mono­po­let.  Et til­sva­ren­de områ­de litt len­ger vest er Cos­te del­la Sesia. Jeg fin­ner bare en vin her­fra hos Vin­mono­po­let, Juve­nia Cos­te del­la Sesia Neb­bio­lo 2008 til 162 kr.

Det er to små DOCG områ­der der etap­pen pas­se­rer, Gat­ti­na­ra og Ghem­me. Om etap­pen går gjen­nom noen av dis­se, vet jeg ikke. Kar­te­ne er ikke pre­si­se nok. Men jeg tar dem med uan­sett. Går vi et styk­ke til­ba­ke i tid, til midt­en av 1800-tal­let had­de Gat­ti­na­ra like godt ry som Barolo. Men områ­det har vært gjen­nom en lang­va­rig kri­se. Vinen er nå i ferd med å gjen­vin­ne sitt renom­mé. Pro­du­sen­ter som nev­nes er Antoniolo, Tra­va­g­li­ni, Tor­rac­cia del Panta­vig­na og Sergio Gat­ti­na­ra. Sist jeg søk­te etter Gat­ti­na­ra hos Vin­mono­po­let fikk jeg opp 9 viner, 8 røde og 1 rosé.

Ghem­me er et til­sva­ren­de områ­de, og vine­ne her­fra kan lig­ne på vine­ne fra Gat­ti­na­ra. Pro­du­sen­ter som frem­he­ves er Can­tal­u­po, Pla­ti­net­ti, Rovel­lot­ti og Torac­cia del Pianta­vig­na. Et søk på Ghem­me hos Vin­mono­po­let ga seks treff, alle røde viner.

Jeg har ikke ruk­ket å gjø­re meg kjent med dis­se Pie­mon­te-vine­ne. Men ofte er det slik at de kjen­te vine­ne kan ta eks­tra betalt for sin kjen­dis­sta­tus, og at mind­re kjen­te nabo­er gir vel­dig god valu­ta for pen­ge­ne. Kan­skje er det slik her også?

På vei­en inn mot Tor­nio ser det ut til at ryt­ter­ne skal såvidt inn­om Col­lina Torine­se, et områ­de hvor det sær­lig pro­du­se­res vin på Bar­be­ra. Etter å ha pas­sert Tori­no er dagens sis­te vin­om­rå­de Valsusa. Men det­te områ­det vet jeg ikke noe om. Den nett­si­den som jeg har len­ket til, som skul­le ha vært på engelsk, er på ita­li­ensk. I alle fall var den det sist jeg var innom.

Mål­byen Sestri­ere er vel mer kjent som ski­sted en som vin­sted, bl.a. med alpin­øvel­se­ne under OL i Tori­no i 2006. Vi er kna­ppe to mil fra gren­sen til Frank­ri­ke, og det­te er et områ­de som Tour de Fran­ce også har besøkt fle­re gan­ger. Lance Arm­strong gjor­de et kraf­tig rykk og vant 9. etap­pe opp til Sestri­ere da han vant sitt førs­te Tour de Fran­ce i 1999. Du kan se ryk­ket på Yout­ube. Det kan være greit å gjø­re den­ne lil­le visit­ten til Tour de Fran­ce når vi har kom­met til slut­ten av den sis­te fel­les­start­etap­pen i årets Giro d’I­ta­lia, og min­ne om at det blir mer syk­kel og mer vin når Tour de Fran­ce star­ter om en drøy måned.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

 

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Hvis du vil se kart over vin­om­rå­der, både i Ita­lia og and­re ste­der, fin­nes det mye på http://www.flickr.com/photos/wineillustrations. Det er vel ikke så over­ras­ken­de at man fin­ner de bes­te kar­te­ne hos en som lever av å lage kart for vin­bla­der, bøker m.m., ikke av å sel­ge vin eller vin­tu­rer. Men det er like lite over­ras­ken­de at den som prø­ver å leve av det­te ikke lar and­re bru­ke dem fritt, så der­for har jeg ikke brukt noen av hans kart.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email