Rasistiske ytringer

Opp­hev rasisme­pa­ra­gra­fen” skri­ver Nils August Ander­sen i Miner­va etter at AUF har anmeldt Chris­ti­an Tybring-Gjed­de for rasis­me. Han nev­ner også at Akh­tar Chaud­ry og and­re har kalt Per Wil­ly Amund­sen rasist. Der­et­ter dis­ku­te­rer Nils August Ander­sen om det Chris­ti­an Tybring-Gjed­de og Per Wil­ly Amund­sen er legi­ti­me menin­ger. Vi får så et avsnitt om kul­tu­rel­le fak­to­rer, før vi igjen er til­ba­ke til det som over­skrif­ten sier. Opp­hev rasismeparagrafen.

Men den såkal­te “rasisme­pa­ra­gra­fen” har kna­pt nok vært dis­ku­tert i artik­ke­len. Folk kan fritt anmel­de. AUF kan anmel­de Chris­ti­an Tybring-Gjed­de. At det er tåpe­lig og dumt og bare gir Tybring-Gjed­de eks­tra opp­merk­som­het, er ikke tema her. Men det er åpen­bart at den­ne anmel­del­sen ald­ri kan føre til noe annet enn hen­leg­gel­se. Vi kan mis­li­ke Chris­ti­an Tybring-Gjed­des syns­punk­ter, noe jeg gjør, men de er klart innen­for hva det er lov til å si. En menings­løs anmel­del­se som ender i hen­leg­gel­se er ingen grunn til å opp­he­ve en lovbestemmelse.

Den bestem­mel­sen som mis­vi­sen­de omta­les som “rasisme­pa­ra­gra­fen” er straffe­lo­ven § 135a, som lyder:

§ 135a. Den som for­sett­lig eller grovt uakt­somt offent­lig set­ter frem en dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring, straf­fes med bøter eller feng­sel inn­til 3 år.Likt med en offent­lig frem­satt ytring, jf. § 7 nr. 2, reg­nes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et stør­re antall per­soner. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bo­ler. Med­virk­ning straf­fes på sam­me måte.

Med dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring menes det å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres
a)    hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opprinnelse,
b)    reli­gion eller livs­syn, eller
c)    homo­fi­le leg­ning, leve­form eller orientering.

Ordet “rasist” eller “rasis­me” nev­nes ikke. Det som kan ram­mes er bl.a. å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opp­rin­nel­se eller deres reli­gion eller livssyn.

Også rasis­tis­ke ytrin­ger er ver­net av ytrings­fri­he­ten. Men ytrings­fri­he­ten har sine grenser.

I ple­num­som­men om Hvit valg­al­li­an­se / Jack Erik Kju­us, Rt 1997 s. 1821 ble Jack Erik Kju­us under dis­sens dømt for rasis­tis­ke utta­lel­ser. I dom­men sier først­vo­te­ren­de på s. 1826 at det bare er “ytrin­ger av kva­li­fi­sert kren­ken­de karak­ter som vil bli ram­met”. Par­ti­et “Hvit valg­al­li­an­se” had­de bl.a. det­te i sitt partiprogram:

a) “Vi til­byr adop­tiv­bar­na fort­satt å bo i Nor­ge under for­ut­set­ning av at de lar seg sterilisere”.
b) “Det­te gjel­der også for men­nes­ker som har inn­gått blan­de­de par­for­hold; Der­som de ikke skil­ler lag eller flyt­ter ut av lan­det, skal den frem­me­de par­ten i for­hol­det ste­ri­li­se­res, inklu­si­ve even­tu­el­le fel­les barn”.
c) “Så len­ge indi­vi­det bor i Nor­ge, må han/hun imid­ler­tid sør­ge for å være 100 % ste­ril, og skul­le en befrukt­ning på tross av det­te fin­ne sted, skal abort fore­tas …”. som sam­let og sett i sam­men­heng med prin­sippro­gram­mets form, ord­bruk og inn­hold for øvrig, inne­bar at inn­vand­re­re og adop­tiv­barn for­trinns­vis av en annen rase og/eller fra en frem­med kul­tur, ble tru­et eller utsatt for hat eller ringe­akt på grunn av sin etnis­ke opprinnelse.”

Høy­este­retts vur­de­ring fin­ner vi bl.a. i dette:

Utsag­ne­ne i vår sak gir ikke bare uttrykk for en “Nor­ge for nordmenn“holdning. Når jeg anser utsag­ne­ne straff­ba­re, og alt­så ikke ver­net av Grunn­lo­ven § 100, er det for­di de gjel­der noe langt mer og noe annet enn “Nor­ge for nord­menn”. De er uttrykk for et syn om at det bør fore­tas helt eks­tre­me integri­tets­kren­kel­ser over­for mørk­hud­e­te. Reell mulig­het for å for­la­te lan­det vil bare få av dem som ram­mes ha. Mørk­hud­e­te som man ikke lyk­kes med å få sendt ut, skal tvangs­ste­ri­li­se­res. Om noen like­vel blir gra­vi­de, skal det fore­tas tvangs­abort. Det­te er etnisk ren­sing. Det skal sør­ges for at den mørk­hud­e­te befolk­ning i Nor­ge etter en gene­ra­sjon bok­sta­ve­lig talt dør ut. Det er vans­ke­lig å ten­ke seg utsagn som i ster­ke­re grad gir uttrykk for ringe­akt. Der­som dis­se utsag­ne­ne skul­le gå klar av straffe­lo­ven § 135a, må det spør­res hvor det er blitt av den avvei­ning som skal fore­tas i for­hold til Grunn­lo­ven § 100.”

Vi kan mer­ke oss at det leg­ges vekt på at det tas til orde for eks­tre­me integri­tets­kren­kel­ser, og det er det­te som fører til domfellelse.

Lede­ren  av Boot Boys, Ter­je Sjø­lie ble fri­fun­net for å ha kom­met med dis­se utta­lel­se­ne under et torg­møte i Askim, slik de er gjen­gitt i Rt 2002 s. 1618:

« Hver dag raner, vold­tar og dre­per inn­vand­re­re nord­menn, hver dag blir vårt folk og land plynd­ret og øde­lagt av jøde­ne som suger vårt land tomt for rik­dom og erstat­ter det med umo­ral og unors­ke tan­ker ». Han ga i sam­me tale uttrykk for at føl­get var sam­let for å hed­re Rudolf Hess « for hans modi­ge for­søk på å red­de Tysk­land og Euro­pa bl.a. fra jøde­dom­men under and­re ver­dens­krig, ga uttrykk for at Adolf Hit­ler var føl­gets « kjæ­re fører » og at de skul­le føl­ge i deres fot­spor og « kjem­pe for » det føl­get tror på, « et Nor­ge byg­get på nasjo­nal­so­sia­lis­men ». Talen ble avslut­tet med gjen­tat­te « sieg Heil ». ”

Også det­te var en ple­nums­dom. For utsag­net “Hver dag raner, vold­tar og dre­per inn­vand­re­re nord­menn” var dom­men enstem­mig. Høy­este­rett men­te at det­te utsag­net ikke ble ram­met av strl. § 135a. Annen­vo­te­ren­de, som tals­mann for mindre­tal­let som men­te at and­re utsagn var i strid med § 135a, sier om det­te utsagnet:

Jeg er enig med lag­manns­ret­ten i at den del av dom­fel­tes appell som var ret­tet mot inn­vand­re­re, inne­hol­der et grovt og gene­ra­li­se­ren­de angrep som var egnet til å utset­te den­ne grup­pen men­nes­ker for ringe­akt. Utsag­net knyt­ter seg imid­ler­tid til en pro­blem­stil­ling som i man­ge år har vært gjen­stand for offent­lig opp­merk­som­het i vårt land, og som der­med — i mot­set­ning til utsag­ne­ne om jøde­ne — må kun­ne sies å være en del av den almin­ne­li­ge sam­funns­de­bat­ten. I utsag­net frem­he­ves at det er nord­menn som ram­mes av de alvor­li­ge straff­ba­re hand­lin­ger som inn­vand­rer­ne begår. Jeg er enig med lag­manns­ret­ten i at dom­fel­tes appell på det­te punkt er usma­ke­lig. Men det­te er ikke til­strek­ke­lig til at utta­lel­sen fal­ler uten­for det vern om ytrings­fri­he­ten som er sta­tu­ert i Grunn­lo­ven § 100.”

I for­hold til Ter­je Sjø­lies påstand er Chris­ti­an Tybring-Gjed­de og Per Wil­ly Amund­sen eksemp­la­risk saklige.

Det var dis­sens om utsag­net om jøde­ne. Førs­te del ble iso­lert sett ikke ansett for å stri­de mot § 135a. Det­te var utsag­net “hver dag blir vårt folk og land plynd­ret og øde­lagt av jøde­ne som suger vårt land tomt for rik­dom og erstat­ter det med umo­ral og unors­ke tan­ker”.

Et mindre­tall men­te at når det­te ble lest i sam­men­heng med at de tak­ket Rudolf Hess “for hans modi­ge for­søk på å red­de Tysk­land og Euro­pa bl.a. fra jøde­dom­men under and­re ver­dens­krig”, var det over gren­sen for det til­lat­te. Men fler­tal­let stem­te for fri­fin­nel­se også her, som ble resul­ta­tet. Det var alt­så først når man for­svar­te utryd­del­se av et folk at et mindre­tall men­te gren­sen var overtrådt.

Den­ne dom­men ble kri­ti­sert av FNs komi­te mot dis­kri­mi­ne­ring. Resul­ta­tet vil­le nep­pe blitt det sam­me i dag. Men gren­sen er ikke flyt­tet langt. I dom­men mot Ter­je Tvedt / Vigrid Rt 2007 s. 1807 er utta­lel­se­ne gjen­gitt slik:

(25) De utta­lel­ser som er inn­tatt i grunn­la­get for til­tale­be­slut­nin­gen, er hen­tet fra to ste­der i repor­ta­sjen. I den førs­te delen står føl­gen­de avsnitt:
« — Vi øns­ker å ta mak­ten i sam­fun­net, rens­ke ut jøde­ne og sen­de inn­vand­rer­ne ut av lan­det. Jøde­ne er hoved­fien­den, de har drept vårt folk, de er ond­skaps­ful­le mor­de­re. De er ikke men­nes­ker, de er para­sit­ter som skal rens­kes ut, hev­der A over­for VG.
A er selv straffe­dømt fle­re gan­ger; for legems­for­nær­mel­se, ulov­lig våpen­be­sit­tel­se, vold mot poli­ti­et og for å ha spredd ulov­lig rasismepropaganda.
— Hva har jøder gjort deg som gjør at du uttryk­ker et så sterkt hat?
— De har drept mil­lio­ner av mitt folk, og over­tatt mak­ten i vårt land.
60-årin­gen er tid­li­ge­re karate­in­struk­tør, og for­tel­ler at han gir Vigrid-med­lem­me­ne både våpen- og kamp­tre­ning. Han sier at Vigrid er i krig med jøde­ne, som er den abso­lut­te fienden. »

(26) Noe leng­re ut i repor­ta­sjen sva­rer A slik på spørs­mål om hvor­dan han vil rea­ge­re der­som noen av hans med­lem­mer ska­der nors­ke jøder eller noen med innvandrerbakgrunn:
« Jeg bekla­ger ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke øns­ker her i lan­det, sier A — som hev­der han ikke kan ha kon­troll over hva med­lem­me­ne gjør på eget initiativ. » ”

Om for­hol­det til Boot-Boys saken sier først­vo­te­ren­de, som tals­mann for en enstem­mig Høyesterett:

I den­ne for­bin­del­se er det av betyd­ning at først­vo­te­ren­de pre­si­ser­te at det ikke kun­ne påleg­ges straff­an­svar etter straffe­lo­ven § 135a ved at utsagn ble til­lagt et menings­inn­hold som ikke uttryk­ke­lig var uttalt, og som hel­ler ikke med rime­lig stor grad av sik­ker­het kun­ne utle­des av sam­men­hen­gen. På det­te punkt skil­ler etter min mening for­hol­de­ne i vår sak seg fra til­fel­let i Rt-2002–1618. For det førs­te er det tale om kon­kre­te til­tak mot jøde­ne, nem­lig at dis­se skal rens­kes ut. Der­nest kom­mer at trus­se­len om vold og and­re integri­tets­kren­ken­de til­tak her kan leses direk­te av teks­ten eller i alle fall utle­des med rime­lig stor grad av sik­ker­het, slik den van­li­ge leser vil opp­fat­te den.”

Å si at en befolk­ning skal rens­kes ut eller på annen måte utset­tes for gro­ve integri­tets­kren­kel­ser, det er over gren­sen. Det er også noen and­re eksemp­ler på mer kon­kre­te trus­ler og orga­ni­ser­te kam­pan­jer mot inn­vand­re­re hvor folk har blitt dømt. Men tole­ran­sen er stor. Det er et godt styk­ke fra det uan­sten­di­ge til det ulov­li­ge. Kri­tikk mot inn­vand­rings­po­li­tikk, mot reli­gion, mot inn­vand­rer­grup­per etc er klart innen­for det som er lovlig.

Jeg er en ivrig for­sva­rer av ytrings­fri­het. Men jeg har ingen pro­ble­mer med den inn­skren­king som strl § 135a repre­sen­te­rer. Vi har mer enn stort nok rom til å dis­ku­te­re alle sider ved reli­gio­ner og inn­vand­ring med et mini­mum av sak­lig­het uten å få pro­ble­mer med den bestemmelsen.

Nils August Ander­sen pre­ges av at han ikke kan ha satt seg sær­lig godt inn i hvor­dan strl § 135a fak­tisk prak­ti­se­res. Hans krav om at den må fjer­nes basert på AUFs anmel­del­se og litt lov­lig poli­tisk skit­ten­tøy­vask, er skivebom.

Print Friendly, PDF & Email