I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etappe — prosecco!

Noen vil si at i dag begyn­ner Giro d’I­ta­lia for alvor. Nå er det fjell, fjell og fjell før den avslut­ten­de tempo­etap­pen i Mila­no. Rik­tig­nok er ikke alle etap­pe­ne like ille. Men det er ikke mer å hen­te for spur­ter­ne. Om jeg har for­stått det rett så er peon­ge­ne til poeng­trøya slik at spur­ter­ne også er gans­ke sjanse­løse her. Man har ikke en gang en avslut­ten­de pre­sti­sje­etap­pe som Champs-Éllysés i Tour de Fran­ce som en gul­rot for de som hen­ger med til slutt. I Giro d’I­ta­lia er det de gode tempo­syk­lis­te­ne som har noe å hen­te på sis­te­etap­pen. Så vi får se hvor man­ge spur­te­re som plute­se­lig har fått vel­dig von­de knær, en liten infek­sjon eller noe annet som gjør at det pas­ser godt å stå av før den etap­pen syk­lis­te­ne skal gå løs på i dag. Det er litt dumt at løpet er lagt opp slik at en stor grup­pe syk­lis­ter ikke har noe mer å syk­le for når halve løpet gjenstår.

Mark Caven­dish og Marc Rens­haw har meldt at de ikke fort­set­ter. Men det blir nep­pe bare de to som står av. Mark Cawen­dish skri­ver i sin mel­ding at de fles­te sprin­ter­ne bry­ter nå.

Kas­ter vi et blikk over dam­men, så skal syk­lis­te­ne i Tour of Cali­for­nia syk­le tem­po i det som er et lite styk­ke Dan­mark implan­tert i Cali­for­nia, nem­lig byen Sol­vang. Byen fyl­ler 100 år i år, og Aften­pos­ten had­de akku­rat en artik­kel om byen. Men når både Thor Hus­hovd og Kurt Asle Arve­sen er ute er nok ikke Tour of Cali­for­nia like inter­es­sant sett med nors­ke øyne.

Men vi skal fram til 15. etap­pe, som går fra Coneg­li­a­no til Gardeccia/Val di Fas­sa. Det er en hard fjell­e­tap­pe på 229 km med fem kate­go­ri­ser­te fjell og avslut­ning på top­pen av den sis­te. Men det er også en del vin mel­lom fjellene.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etap­pe — prosecco!

I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etappe — en smak av Østerrike

14. etap­pe star­ter i Øster­rike i Lienz og ender på den legen­da­ris­ke Mon­te Zon­co­lan. Det var en etap­pe til Mon­te Zon­co­lan i 2010 også. Du kan se et klipp fra den klat­rin­gen på YouT­ube.

Etter Wout­er Wey­landts tra­gis­ke død på tred­je etap­pe har sik­ker­he­ten kom­met i fokus. Det har sær­lig vært satt fokus på vei­en ned fra dagens nest sis­te fjell, Mon­te Cro­s­tis. Det ble snak­ket om aksjo­ner. Om jeg har for­stått det rett vil man sik­re ned­kjø­rin­gen. Det gir asso­sia­sjo­ner til utfor­løy­per på ski.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etap­pe — en smak av Øster­rike

Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gt. Jeg send­te også føl­gen­de fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten den 17. april:

Jeg har sett at man har arbei­det i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resul­ta­tet, og det er gans­ke enkelt ikke til å tro: Man kal­ler det ”miljø­gate”, og det man har er kjøre­felt, par­ke­ring og litt bre­de­re for­tau. Abso­lutt null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det fin­nes i dag ingen syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka m.m. og den­ne delen av sentrum.

Mitt spørs­mål er, som jeg kre­ver svar på: Hva er begrun­nel­sen for at man ikke har lagt til ret­te for syk­kel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler i Oslo, og skal vi noen gang kun­ne ta Sam­ferd­sels­eta­ten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på sva­ret, vil jeg gi en liten hon­nør for at de fak­tisk sva­rer, da det slett ikke er en selv­føl­ge at man fåpr svar på sli­ke hen­ven­del­ser (selv om de har plikt til å sva­re). Oslo kom­mu­ne skri­ver føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Mer om “miljø­ga­ten” Thor Olsens gt

I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etappe — fra vin til høyfjell

Så ble det en spurt, og ikke over­ras­ken­de var det Mark Caven­dish som var ras­kest på de sis­te hund­re meter­ne og der­med vant “17.-mai toget”. Men 9. plass til Alex­an­der Kristoff i Giro­en og 3. plass til Thor Hus­hovd i Tour of Cali­for­nia var slett ikke dår­lig på en 17. mai, og en fin burs­dags­hil­sen til Edvald Boa­sson Hagen. Men i dag vin­ner nep­pe Mark Caven­dish, og han vin­ner defi­ni­tivt ikke den etap­pen vi nå skal se på.

13. etap­pe star­ter i Spil­im­bergo og ender på Gross­glock­ner i Øster­rike. Vei­en går opp i 2572 meters høy­de. Jeg mener å hus­ke at Dag Erik Peder­sen en gang på et spørs­mål svar­te at han ikke vil­le snak­ke om Gross­glock­ner, ut over å si at det var det ver­ste han had­de vært med på og at han kom over. Men ut fra løype­pro­fi­len ser det ut til at de ikke skal helt opp, for høy­es­te punkt der viser 1908 meter. Men det er sik­kert hardt nok.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etap­pe — fra vin til høy­fjell

I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etappe — frisk hvitvin ved Adriaterhavet

Mens ryt­ter­ne i Ita­lia fikk en vel­for­tjent hvil, kom de omsi­der i gang i Cali­for­nia, om enn for­sin­ket og for­kor­tet. Men nå risi­ke­rer de ikke mer snø der borte. Det kan de nok risi­ke­re i Ita­lia, men ikke før de kom­mer inn i fjel­le­ne for alvor.

Nå er det klart for 17. mai-tog i Ita­lia. Ryt­ter­ne skal syk­le fra Ter­mo­li til Teramo i Abruz­zo. Men vi lig­ger fort­satt to dager foran og skal til 12. etap­pe. Det er en flat etap­pe fra mål­byen på 11. etap­pe, Castef­i­dar­do til Raven­na. Den føl­ger stort sett Adriaterhavskysten.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etap­pe — frisk hvit­vin ved Adria­ter­ha­vet

Lider norsk politi av kunnskapsvegring, eller har de hemmelig kunnskap?

For en tid siden opp­ly­se NRK Øst­lands­sen­din­gen at poli­ti­et i Oslo mot­vil­lig had­de gått med på å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Oslo kom­mu­ne har plan­lagt slik tra­fikk­re­gu­le­ring, og har annon­sert at det skal åpnes for syk­ling mot enveis­kjø­ring i enkel­te sen­trums­ga­ter 17. juni. Men nå skri­ver For­bru­ker­in­spek­tø­re­ne i NRK at poli­ti­et ennå ikke har bestemt seg:

- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at det­te er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grønli.”

Con­ti­nue read­ing Lider norsk poli­ti av kunn­skaps­ve­gring, eller har de hem­me­lig kunn­skap?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etappe — Dylan-vin og drueforvirring

Min førs­te ita­li­ens­ke uke avslut­tet på en strå­len­de måte. Først var det den spen­nen­de etap­pen opp til Etna, og der­et­ter var jeg på kon­sert med Ceci­lia Bar­to­li i Ope­ra­en. Det er ikke ofte man ser stjer­ner i den klas­sen som til de gra­der utstrå­ler at de har det gøy på sce­nen. En ufor­glem­me­lig konsert!

Jeg had­de også tenkt å bli med Chris­ti­an Paasche & co til Tour of Cali­for­nia. Men som alle syk­kel­in­ter­es­ser­te alle­re­de vet, så snød­de den etap­pen bort. Cali­for­nia er ikke bare Venice Beach og kli­sje­en om sol og som­mer. Nord i Cali­for­nia kan det være vir­ke­lig mye mye snø. Jeg kjør­te for noen år siden i slut­ten av april Inter­sta­te 80 i gjen­nom Don­ner-pas­set, hvor syk­lis­te­ne etter pla­nen skal syk­le i kveld. Det var så kraf­tig snø­vær at jeg var bekym­ret for at vei­en skul­le bli stengt. Syk­lis­te­ne skal ikke føl­ge hoved­vei­en, men over noe fjell litt syd for den­ne, som tar dem en god del høyere.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etap­pe — Dylan-vin og drue­for­vir­ring

Vitner anslår syklistens fart til minst 50 km/t

TV2 skrev nylig om en rasen­de syk­list som angrep bil. Man skal ikke rea­ge­re slik. Men har man nes­ten blitt kjørt ned av en bilist som ikke over­hol­der vike­plik­ten, og som i føl­ge noen tok en u‑sving rett foran syk­lis­ten, så skjøn­ner jeg for så vidt at man kan bli for­ban­net og mis­te selv­kon­trol­len et øye­blikk. Om noen skul­le bøt­leg­ges i en slik situa­sjon er det bilis­ten som ikke over­hol­der vikeplikten.

Men det er ikke syk­lis­tens reak­sjon som er tema­et. I føl­ge TV2 anslår vit­ner syk­lis­tens fart til minst 50 km/t. Er det­te tro­ver­dig? Jeg sier et klart nei, sli­ke vitne­ut­sagn er lite eller ingen ting verdt. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert påstan­der om stor fart hos syk­lis­ter tid­li­ge­re, og man bom­mer stort sett grovt.

Con­ti­nue read­ing Vit­ner anslår syk­lis­tens fart til minst 50 km/t

I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etappe — et oversiktlig italiensk vinområde!

For oss i Nor­ge had­de det kan­skje vært best om de had­de utsatt hvile­da­gen til 17. mai. Men slik er det ikke, så 17. mai er ny syk­kel­dag i Italia.

10. etap­pe fra Ter­mo­li til Teramo er rela­tivt kort (156 km) og flat. Den føl­ger Adria­ter­havs­kys­ten inn­til den svin­ger inn mot mål­byen Teramo.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etap­pe — et over­sikt­lig ita­li­ensk vin­om­rå­de!

Et slags svar fra Trygg Trafikk

Dis­trikts­le­der Ole Rath i Trygg Tra­fikk kom for litt siden med noen hel­ler lite sak­li­ge utta­lel­ser som syk­lis­ter. Ikke over­ras­ken­de fikk han mye og vel for­tjent kri­tikk for dis­se utta­lel­se­ne. Når har det kom­met et slags svar. Jeg fin­ner sva­ret fra Ole Rath lite til­freds­stil­len­de. Ole Rath tar en “Gerd Liv Val­la” og bekla­ger hvis noen har følt seg for­ulem­pet av bruk som “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”, men han bekla­ger ikke sine uttalelser.

Jeg føler meg ikke for­ulem­pet av dum­me utta­lel­ser om “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”. Der­imot rea­ge­rer jeg på at orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk ved sine lede­re hiver seg på het­sen av syk­lis­ter, blant annet ved å vel­ge sli­ke stig­ma­ti­se­ren­de uttrykk.

Con­ti­nue read­ing Et slags svar fra Trygg Tra­fikk