Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fles­te til­tak for å gjø­re Oslo til en tra­fikk­mes­sig bed­re by hind­res av et pro­blem: Par­ke­ring. Bilis­te­ne har okku­pert omtrent alt til­gjen­ge­lig gate­om­rå­de og en del and­re områ­der for å hen­set­te sine blikk­bok­ser. Det er omtrent bare der par­ke­ring vil hind­re bil­tra­fikk har man restrik­sjo­ner (som i Dals­berg­sti­en). For de som bestem­mer i Oslo er folk vik­ti­ge­re jo stør­re blikk­boks de har, så at par­ke­ring hind­rer syk­lis­ter, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og and­re nors­ke byer, bli mer men­neske­venn­li­ge nyt­ter det ikke med noen vage løf­ter om syk­kel­felt og sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port. Man må ta tak i hoved­pro­ble­met: Bil­tra­fik­ken må redu­se­res. Tra­fikk­area­ler må omdip­so­ne­res fra bil­tra­fikk og (bil)parkering til and­re for­mål. Oslo lider under en sam­ferd­sels­by­råd som mener det ikke er grunn til å gjø­re noe for å redu­se­re bil­tra­fikk, selv om Oslo druk­ner i biler og eksos. Da skjer det hel­ler ikke noe.

I Paris er bil­tra­fik­ken i løpet av åtte år redu­sert med 24%. Det er resul­tat av en vil­let poli­tikk. Man har fjer­net par­ke­rings­plas­ser, og man har omdis­po­nert kjøre­felt for biler til kol­lek­tiv­felt og syk­kel­felt. I Eng­land ser man også en ned­gang i bil­tra­fik­ken. I bri­tis­ke byer har antall bil­tu­rer gått ned med 9% fra 2004 til 2008 og antall kjør­te kilo­me­ter er redu­sert med 5%. Men i Oslo sty­rer folk som ikke vil.

Førs­te steg på vei­en mot en løs­ning er å erkjen­ne pro­ble­met. Pro­ble­met i Oslo er for man­ge biler. Det er gans­ke enkelt ikke plass til dem. I nors­ke tett­ste­der leg­ger vei­er beslag på 15,4% av area­let, mens byg­nin­ger utgjør 9,7%.  I Oslo bru­kes 13,7% av area­let til vei, mens 15,8% er byg­nin­ger, alt i føl­ge Sta­tis­tisk årbok for 2010.

Hvor mye av vei­area­let som er fylt opp av par­ker­te biler, vet jeg ikke. Stan­dard norm for en par­ke­rings­plass er 5 x 2,5 m, alt­så 12,5 m2. Jeg har ikke klart å fin­ne noe pre­sist tall for antall biler i Oslo. Men basert på litt uli­ke kil­der kan det anslås til ca 250.000 biler. Det vil si at bile­ne leg­ger beslag på på ca 3,1 mill kvad­rat­me­ter når de ikke er i bruk. Det til­sva­rer omtrent 310 fot­ball­ba­ner, om man fore­trek­ker den måle­stok­ken. [Hode­reg­nin­gen min had­de svik­tet, og er kor­ri­gert etter beti­me­lig påpe­king fra Steinar Ble­ken] Det­te inklu­de­rer ikke alle de bile­ne som er hjem­me­hø­ren­de i omegns­kom­mu­ner som nes­ten dag­lig kjø­rer inn til Oslo. Og biler i beve­gel­se kre­ver bety­de­lig mer plass, så det er mye are­al som beslag­leg­ges av bilene.

Sva­ret på pro­ble­met er gans­ke enkelt: Bile­ne må ut.

Det er et stort sprang mel­lom alt og ingen­ting. Jeg tror ikke på en bil­fri by. Men jeg tror det er mulig å redu­se­re bil­tra­fik­ken kraf­tig, selv om ikke alt kan gjø­res over nat­ten. Bil­tra­fik­ken må regu­le­res slik at det er mulig å kjø­re inn i, men ikke gjen­nom byen. Det er menings­løst å ha gjen­nom­gangs­tra­fikk over Frid­tjof Nan­sens plass, men det er en annen sak. Men da må vi ha poli­ti­ke­re som vil noe.

Det som står i over­skrif­ten bør være en klar mel­ding: Det er ikke noen offent­lig opp­ga­ve å skaf­fe folk gra­tis par­ke­ring. Det gjel­der der folk bor, der de arbei­der, der de hand­ler og på utfarts­ste­der. Jeg skul­le gjer­ne sett poli­ti­ke­re som vil­le si noe slikt (og mene det). Hoved­bud­ska­pet bør være: Vil du ha bil, skaff deg gara­sje eller par­ke­rings­plass. Skal du par­ke­re må du beta­le for det­te.

Når man prio­ri­te­rer å bru­ke “syk­kel­vei­mid­ler” på par­ke­rings­lom­mer, øde­leg­ger syk­kel­ru­ter for å få fle­re par­ke­rings­plas­ser og poli­ti­ker­ne lar “miljø­gate” bety gjen­nom­gangs­tra­fikk for biler, da går man i feil retning.

For oss som bor i gam­le bygår­der er ikke det nød­ven­dig­vis så enkelt. Man byg­get ikke gara­sje­an­legg i kjel­le­ren på slut­ten av 18oo-tal­let eller på 1920-tal­let (da vår gård ble byg­get). Men det er noe man må ta i betrakt­ning når man vel­ger å boset­te seg et slikt sted. Par­ke­ring er noe av kost­na­de­ne med å ha bil, og det er selv­føl­ge­lig en kost­nad som bil­ei­e­ren selv må betale.

Noe av det førs­te man bør gjø­re (i byene) er å fjer­ne all gra­tis par­ke­ring på offent­lig grunn. Det bør inn­fø­res sone­par­ke­ring i hele Oslo, slik at det bare er til­latt å par­ke­re der det fak­tisk er skil­tet at man kan par­ke­re. Det er absurd at det skal være nød­ven­dig med den type skilt som er vist øverst i det­te inn­leg­get. Sone­par­ke­ring vil være et vik­tig bidrag til å få par­ker­te biler bort fra ste­der hvor de åpen­bart ikke har noe å gjøre.

For beboer­ne kan man inn­føre beboer­par­ke­ring, som man selv­sagt må beta­le for. Jeg har ikke noen klar opp­fat­ning om hvor mye man skal måt­te beta­le, men det må dek­ke en rime­lig leie av grunn, ved­li­ke­hold, osv. Skul­le jeg ten­ke på et tall, vil­le jeg sagt 500 kr/md. Men jeg ser at måneds­kort kos­ter 590 kr, og par­ke­ring på offent­lig grunn bør ikke kos­te mind­re enn et måneds­kort. Så kan­skje bør det kos­te 600 kr/md.

For and­re bør det være avgifts­par­ke­ring. Om folk abso­lutt skal kjø­re til byen, så er det ingen grunn til at ikke de skal beta­le for par­ke­ring. Butik­ker som gjer­ne vil ha kun­der i bil kan stil­le par­ke­ring til dis­po­si­sjon. Det er man­ge ste­der man kan par­ke­re f.eks. en time gra­tis hvis man hand­ler for mer enn et visst beløp. Men det er ikke det offent­li­ge som skal beta­le for slik parkering.

Par­ke­ring bør så langt som mulig vekk fra gate­ne. Innen­for Ring 1 bør det ikke være noen gate­par­ke­ring. Det bør hel­ler ikke være gate­par­ke­ring i gater som inn­går i hovedsykkelveinettet.

Jeg har ikke tall for hvor man­ge som kjø­rer bil inn til Oslo hver dag (kan noen hjel­pe meg med sli­ke tall?). Hvert døgn pas­se­rer ca 384.000 kjøre­tøy­er bygren­sen og 240.000 pas­se­rer bom­rin­gen, iflg Sta­tis­tisk Årbok for Oslo, tabell 7.16 og 7.17. (Takk til Jør­gen H Modals­li for å gjø­re meg opp­merk­som på dis­se.)  Det er pas­se­rin­ger, og hvor man­ge av dis­se som er biler hjem­me­hø­ren­de i utkant­en som par­ke­rer innen­for bom­rin­gen, vet jeg ikke. Men det må være man­ge. Fjer­ner man gra­tis par­ke­ring vil nok det­te redu­se­res en god del. I sen­trums­nære områ­der opp­tas en bety­de­lig del av par­ke­rings­plas­se­ne av folk som job­ber i områ­det, men ikke bor der. Får man fjer­net de fles­te av dis­se har man kom­met langt.

Et annet, og helt nød­ven­dig til­tak er å fjer­ne skatte­fri­ta­ket for frynse­go­det gra­tis jobb­par­ke­ring. Men det­te er noe som må løses på riks­plan. Her kan vi ikke skyl­de på FrP-byrå­der i Oslo. Her sit­ter den rød-grøn­ne regje­rin­gen med nøkkelen.

Jeg lei­er plass i et gara­sje­an­legg på Frog­ner. Det er tyde­lig at de fles­te plas­se­ne der dis­po­ne­res av folk som arbei­der i områ­det, ikke av folk som bor der. Det er fullt i arbeids­ti­den, men få biler om kvel­den og i hel­ge­ne. Jeg vil tro at man ser noe lig­nen­de i man­ge and­re gara­sje­an­legg. Hvis de ansat­te må beta­le skatt av par­ke­rings­plass de dis­po­ne­rer gjen­nom arbeids­gi­ver, må man kun­ne reg­ne med at etter­spør­se­len vil syn­ke. Det betyr fær­re biler inn til byen, og fle­re par­ke­rings­plas­ser som fri­gjø­res til folk som bor i området.

En inn­ven­ding som ofte rei­ses mot å fjer­ne skatte­fri­ta­ket er at det vil være vans­ke­lig å gjen­nom­føre i prak­sis. Jeg har ikke gått dypt inn i det­te. Men jeg tror ikke det vil være vans­ke­li­ge­re enn for and­re frynse­go­der. Det vil bare være aktu­elt der man i kraft av å være ansatt har til­gang til par­ke­ring på arbeids­ste­det, og som inne­bæ­rer at man må ha sær­skilt til­la­tel­se, adgangs­kort eller til­sva­ren­de. Der det er plass nok og det ikke er nød­ven­dig å reser­ve­re plass for ansat­te, vil det ikke være et frynse­gode. Ver­di­en må kun­ne fast­set­te sjab­lon­mes­sig, omtrent som for lig­nings­ver­di av boliger.

I en moder­ne, urban livs­stil har ikke bilen noen sen­tral plass. Jeg har bil av gam­mel vane. Men jeg har ikke bruk for bilen. Når jeg kjø­rer 2–3000 km/år med egen bil, blir det­te menings­løst dyre kilo­met­re. Det er bare spørs­mål om tid før jeg kvit­ter meg med bilen. (Noen som vil kjø­pe en vel­holdt SAAB 900 1997-mod som har gått ca 96.000 km?) Min nabo har ikke bil. Ikke for­di de ikke har råd, men for­di de ikke har behov for bil. De få gan­ge­ne de tren­ger bil, lei­er de en.

Mine trans­port­be­hov løses minst like godt ved syk­kel, kol­lek­tiv­trans­port (inkl taxi), bil­kol­lek­tiv og leie­bil. Uten at jeg har fin­reg­net på det, er jeg gans­ke sik­ker på at det blir mye bil­li­ge­re enn å ha bil. (En enkel utreg­ning vis­te at min typis­ke kjø­ring i løpet av en måned med bil fra bil­kol­lek­tiv vil kos­te omtrent halv­par­te­nav det jeg i dag beta­ler i garasjeleie.)

Mitt inn­trykk er at unge men­nes­ker som bor i by ikke har bil høyt oppe på sin prio­ri­te­rings­lis­te. Jeg har hatt bil siden jeg var 20 år gam­mel. Det begyn­ner å bli en stund siden jeg var 20, og den gang var det å ha bil vik­ti­ge­re enn hva det synes å være i dag. Beho­vet var nok egent­lig ikke stør­re, men det var noe med bil og sta­tus. For igjen å vise til de bri­tis­ke tal­le­ne, så har man der sett en ned­gang på 9–10% i antal­let unge som tar fører­kort. For oss var det vik­tig å ta “lap­pen” tid­lig, aller helst på 18-års­da­gen. Jeg har ikke inn­trykk av at det­te har den sam­me sta­tus i dag, hel­ler ikke i Norge.

Det er sik­kert man­ge for­kla­rin­ger. Man er vant til å ta seg fram uten bil, og det fun­ge­rer greit. Bil er ikke en del av livs­sti­len. Det er sik­kert også mye øko­no­mi i det­te. Det kos­ter så mye å få seg et sted å bo at man ikke vil bru­ke et stort beløp på å kjø­pe seg et par­ke­rings­pro­blem i tillegg.

Det er selv­føl­ge­lig mye annet som også må på plass. I en sam­ta­le under et syk­kel­møte før val­get 2009 sa Venst­res Ola Elve­stu­en at det størs­te pro­ble­met med å inn­føre ster­ke restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring i Oslo­om­rå­det er at kol­lek­tiv­trans­por­ten ikke har kapa­si­tet til å over­ta tra­fik­ken. Selv bru­ker jeg lite kol­lek­tiv­trans­port lokalt. Jeg syk­ler eller går. Men de som tar buss fra Frog­ner mot sen­trum kan for­tel­le at bus­sen sta­dig kjø­rer for­bi uten å ta på pas­sa­sje­rer for­di bus­sen er full. Og når bus­sen er så full at den kjø­rer for­bi holde­plas­ser, da har ikke pas­sa­sje­re­ne på den bus­sen det sær­lig kom­for­ta­belt. Skal folk rei­se kol­lek­tivt må det være kol­lek­tiv­trans­port å rei­se med.

En moder­ni­sert Kolsås­bane vil sik­kert hjel­pe på tra­fik­ken fra vest. Det pin­lig for Akers­hus og Bærum at den­ne har vært stengt så len­ge. Men mye mer må gjøres.

Fort­satt i føl­ge Ola Elve­stu­en (og for­ut­satt at min hukom­mel­se ikke spil­ler meg et puss) er toget det størs­te flaske­hal­sen. Kol­lek­tiv­ka­pa­si­te­ten, og sær­lig tog­ka­pa­si­te­ten må opp. I til­legg må det leg­ges mye bed­re til ret­te for sykkel.

Poli­ti­ker­ne må prio­ri­te­re på en annen måte. Da Jens Stol­ten­berg had­de sin berøm­me­lig bil­tur gjen­nom Euro­pa etter å blitt sit­ten­de aske­fast i USA, twit­ret han om at det var fint med ny motor­vei gjen­nom Øst­fold. Han bur­de ha twit­ret om hvor fint det var med ny Øst­fold­bane som raskt og eff­ke­tivt kun­ne ta ham inn til Oslo. Men noen ny Øst­fold­bane fin­nes ikke. Poli­ti­ker­ne liker å snak­ke om jern­bane, syk­kel, osv. Men i prak­sis byg­ger man ut bil­vei­er. Det er fire­felts­vei fra Oslo til svenske­gren­sen, men ikke moder­ne tog. Det er motor­vei fra Oslo til omtrent Tøns­berg, men man dri­ver fort­satt klattu­byg­ging av Vest­fold­ba­nen. Det er ingen pla­ner for ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo, selv om kapa­si­te­ten er sprengt i den tun­ne­len som fin­nes. (Hel­dig­vis er #Ruter litt mer offen­si­ve enn sta­ten og Jern­bane­ver­ket.) Jeg kri­ti­se­rer ofte det blå-blå byrå­det i Oslo. Men i det­te til­fel­let er det den rød-grøn­ne regje­rin­gen som har ansvaret.

Man har lagt fram pla­ner for ny E18 vest­fra mot Oslo. 10,2 mrd skal det kos­te. Det vil gjø­re det let­te­re å kjø­re inn til en by som alle­re­de kve­les av en bil­tra­fikk som spren­ger alle gren­ser for utslipp. Billob­by­en kla­ger over at det ikke plan­leg­ges 4‑felts motor­vei mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger, og E18 i Øst­fold.

Hvis man mener alvor med at bil­tra­fik­ken må ned og tra­fikk må over på bane og and­re trans­port­mid­ler. En effek­tiv jern­bane bør kun­ne gjø­re det attrak­tivt å vel­ge tog frem­for bil både til gods- og per­son­tra­fikk. Vel­ger man i ste­det å byg­ge ut 4‑felts motor­vei og la toget sling­re seg fram på gam­le spor, da får man det man byg­ger for: Mer biltrafikk.

Til­ba­ke til utgangs­punk­tet: Man må gjø­re det mer attrak­tivt å vel­ge noe annet enn bil. Effek­ti­ve tog og gene­relt bed­re kol­lek­tiv­trans­port, og ikke minst bed­re syk­kel­vei­er er noen nød­ven­di­ge til­tak. Sam­ti­dig må man gjø­re det mind­re attrak­tivt å bru­ke bil. Fjer­ning av kjøre­felt og par­ke­rings­plas­ser er vik­ti­ge og gans­ke enk­le tiltak.

Til slutt min­ner jeg om min lis­te i 21 punk­ter om hvor­dan Oslo kan bli en syk­kel­by.

Print Friendly, PDF & Email