Kollektive trafikksynder — vet de ikke forskjell på buss og sykkel?

Fre­dag var jeg ute på en syk­kel­tur gjen­nom byen og opp mot Eke­berg og Lam­bert­se­ter. Jeg valg­te syk­kel­vei­en langs Mun­ke­dam­svn fra Skille­bekk mot Ruse­løk­ka. Her ble jeg hind­ret av en bil­idiot som had­de kjørt opp slik at selve bilen sper­ret halve syk­kel­fel­tet, og åpen dør og folk sper­ret res­ten. Han ble sur da jeg for­tal­te at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Den­ne har jeg ikke bil­de av.

Ved Ope­ra­en had­de en av bus­se­ne fra Olso City­sight­see­ing,  “Hop on — hop off” valgt å bru­ke syk­kel­sti­en som sted for å stop­pe bus­sen mens han tok pas­sa­sje­rer av og på, eller hva det nå var han gjor­de her. Jeg spur­te sjå­fø­ren om han ikke viss­te hva som var for­skjel­len mel­lom en syk­kel og en buss. Men han snak­ket ikke norsk. En annen fra sel­ska­pet som sto på holde­plas­sen tok over og sa at de skul­le kjø­re. Men de som dri­ver gui­de­de buss­tu­rer i Oslo bør selv­føl­ge­lig vite at syk­kel­felt ikke er buss­holde­plas­ser, og leg­ge opp sine ruter slik at de ikke blok­ke­rer dis­se. Det er sel­ska­pe­ts ansvar.

Con­ti­nue read­ing Kol­lek­ti­ve tra­fikk­syn­der — vet de ikke for­skjell på buss og syk­kel?