Kollektive trafikksynder — vet de ikke forskjell på buss og sykkel?

Fre­dag var jeg ute på en syk­kel­tur gjen­nom byen og opp mot Eke­berg og Lam­bert­se­ter. Jeg valg­te syk­kel­vei­en langs Mun­ke­dam­svn fra Skille­bekk mot Ruse­løk­ka. Her ble jeg hind­ret av en bil­idiot som had­de kjørt opp slik at selve bilen sper­ret halve syk­kel­fel­tet, og åpen dør og folk sper­ret res­ten. Han ble sur da jeg for­tal­te at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Den­ne har jeg ikke bil­de av.

Ved Ope­ra­en had­de en av bus­se­ne fra Olso City­sight­see­ing,  “Hop on — hop off” valgt å bru­ke syk­kel­sti­en som sted for å stop­pe bus­sen mens han tok pas­sa­sje­rer av og på, eller hva det nå var han gjor­de her. Jeg spur­te sjå­fø­ren om han ikke viss­te hva som var for­skjel­len mel­lom en syk­kel og en buss. Men han snak­ket ikke norsk. En annen fra sel­ska­pet som sto på holde­plas­sen tok over og sa at de skul­le kjø­re. Men de som dri­ver gui­de­de buss­tu­rer i Oslo bør selv­føl­ge­lig vite at syk­kel­felt ikke er buss­holde­plas­ser, og leg­ge opp sine ruter slik at de ikke blok­ke­rer dis­se. Det er sel­ska­pe­ts ansvar.

Litt len­ger oppe, i St Hal­vards gt, had­de en av Oslo Spor­vei­ers bus­ser fun­net det for godt å bru­ke syk­kel­fel­tet for å par­ke­re bus­sen, etter hva jeg for­sto i en pau­se mel­lom to turer. Jeg for­tal­te sjå­fø­ren gans­ke tyde­lig at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­fel­tet å gjø­re med bus­sen sin. Han snak­ket om man­gel på plass, om sel­ska­pet og kom med en del and­re unn­skyld­nin­ger.  Sli­ke unn­skyld­nin­ger er uin­ter­es­san­te. Det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt, det gjel­der også for bus­ser.

Mens jeg snak­ket med den ene sjå­fø­ren duk­ket det opp en ledd­buss til, som også par­ker­te i syk­kel­fel­tet. Så jeg fikk inn­trykk av at det­te var en rela­tivt van­lig prak­sis. (De to grøn­ne bus­se­ne på bil­det står på et områ­det avsatt for bus­ser uten­for vei­en, så de står lov­lig.) Det var en gang mel­lom 15.30 og 16.00 den 3. juni, for de som måt­te øns­ke mer detal­jer.

Det er selv­føl­ge­lig #Ruter og Oslo spor­vei­er som har ansva­ret for å leg­ge opp ruter, stopp etc slik at man ikke bru­ker syk­kel­felt til buss­par­ke­ring. Sel­ska­pe­ne har selv­føl­ge­lig ansva­ret for å stram­me inn over­for sine sjå­fø­rer at slikt ikke er aksep­ta­bel.

Omtrent på sam­me sted, men på and­re siden av vei­en, møt­te jeg sist ons­dag en taxi, det var en sølv­grå VW Cara­vel­le fra Oslo Taxi med num­mer A 170, som var frekk nok til å bru­ke syk­kel­fel­tet og til dels for­tau­et for å sni­ke seg for­bi køen. Med rela­tivt stille­stå­en­de kø var det ikke vans­ke­lig å syk­le opp på siden av bilen. Han kun­ne ikke sni­ke så langt, og syk­kel er som kjent langt mer effek­tivt for å kom­me fram i bytra­fikk. Hel­ler ikke den­ne sjå­fø­ren lik­te å bli snak­ket til. Det er ille nok med sjå­fø­rer som sni­ker, men eks­tra ille er det når de bru­ker syk­kel­sti og til dels for­tau slik han gjor­de. Sli­ke sjå­fø­rer bør lukes ut av tra­fik­ken. Dess­ver­re har jeg hel­ler ikke bil­de av den situa­sjo­nen.

#Ruter / Oslo spor­vei­er, City Sight­see­ing og Oslo Taxi har åpen­bart en jobb å gjø­re over­for sine sjå­fø­rer. Og poli­ti­et bør hel­ler bru­ke res­sur­ser på de som opp­trer slik i tra­fik­ken, frem­for å ha menings­løse kon­trol­ler av syk­lis­ter.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  Et spørs­mål, du skri­ver: “all stans for­budt” i syk­kel­fel­tet. Når det­te kom­mer fra en pro­fes­sor i jus går jeg ut ifra at det­te er rik­tig, men er det vir­ke­lig abso­lutt? Jeg føler meg litt på gyn­gen­de grunn når jeg øns­ker å påpe­ke over­for bilis­ter hvor hen­syns­løs og tra­fikk­far­lig den­ne type stopp er.
   
  I f.eks. Kirke­vei­en fra Sørke­dals­vei­en og vide­re ned mot Mid­delt­huns gate. Her er det man­ge som stop­per i syk­kel­fel­tet for å set­te av pas­sa­sje­rer, mens syk­lis­te­ne kom­mer i god fart ned­over. Da er det alt­så ikke anled­ning til å stop­pe i syk­kel­fel­tet her, for­står jeg deg rett. Men har bilis­te­ne anled­ning til å stop­pe i bil­fel­tet — alt­så midt i vei­en — for å set­te av pas­sa­sje­rer på sam­me sted?

 • Ano­ny­mous

  Det er ingen tvil om at det er “all stans for­budt”, se tra­fikk­reg­le­ne § 17, bok­stav c for syk­kel­veg og g for syk­kel­felt http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19860321–0747-0.html#17 :

  § 17. Stans og par­ke­ring

  1. Det er for­budt å stan­se
  (…)
  c) helt eller del­vis på for­tau, gang­veg eller syk­kel­veg,
  (…)
  g) i kol­lek­tiv­felt, i sam­bruks­felt eller i syk­kel­felt, unn­tatt for buss eller spor­vogn på holde­plass.

 • P_Dalen

  Så hvis det er syk­kel­felt og buss­holde­plass på ett og sam­me sted, har bus­sen alt­så lov til å stan­se i syk­kel­fel­tet like­vel (§ 17, 1, g).

  Hmm… Hvor­dan kan man vite om det er en buss­holde­plass? Det må åpen­bart være skil­tet med skilt 512, men hvor stor utstrek­ning har holde­plas­sen?

 • Ano­ny­mous

  Det er vel stort sett mer­ket der det er buss­holde­plass, og da er syk­kel­fel­tet avbrutt. Det er en dår­lig løs­ning, men mer­kin­gen er stort sett gans­ke klar.

 • Erke­bis­kop

  Vil du vir­ke­lig se folk som bru­ker syk­kel­fel­tet til bil, ta deg en tur til Galge­berg­bom­men, der folk står i kø i syk­kel­fel­tet og ven­ter på at bus­sen skal åpne bom­men for dem slik at de skal kun­ne sni­ke seg inn. Eller syk­kel­fel­tet mel­lom Bryn Sen­ter og Olsen på Bryn, der folk bru­ker syk­kel­fel­tet til å kjø­re for­bi folk som står i kjøre­fel­tet og ven­ter på å kom­me seg ut på Ring­vei­en.

  Hva med en kam­pan­je der syk­lis­ter opp­ford­res til å ta bil­de og anmel­de for­hol­det til poli­ti­et? Ikke det at noe vil skje, men det vil være et state­ment hvis man­ge gjør det. Even­tu­elt leg­ger det ut på en nett­side.

 • Ano­ny­mous

  Jeg synes det er vik­tig å doku­men­te­re sli­ke for­hold. Jeg skal ten­ke på om jeg har noen ide­er til hvor­dan, men tar gjer­ne inn­spill fra and­re.

 • Ano­ny­mous

  Her er noen video­klipp om å syk­le i Oslo http://www.youtube.com/user/DelVeien Kan­skje en idé for fle­re?

 •  Men det står i http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19860321–0747-0.html#4

  § 4. Bruk av kjøre­bane

  1. Kjø­ren­de skal bru­ke kjøre­ba­nen. Det er for­budt å kjø­re på for­tau eller gang­veg.

         And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke bru­ke syk­kel­veg eller syk­kel­felt. Syk­len­de må bare bru­ke syk­kel­felt på
  høy­re side av vegen.

  Jeg tol­ker det slik at biler, mope­der osv.  ikke har lov til å bru­ke syk­kel­felt i det hele tatt.

 • Hvor­dan? Bare still deg opp med kame­ra mel­lom 7 og 9 eller 15–17 i krys­set av  St.Halvardsgate og Schwei­gaards­gate. Her er det en kon­ti­nu­er­lig strøm av biler som bru­ker syk­kel­fel­tet til forbi­kjø­ring av biler som skal til venst­re ned Schwei­gaards­gate. Har nes­ten blitt mei­et ned av biler som leg­ger seg inn i syk­kel­fel­tet her.

 • Sne­mann

  Zener skri­ver:
  “Syk­len­de må bare bru­ke syk­kel­felt på høy­re side av vegen.”

  Har dere lagt mer­ke til at det begyn­ner å etab­le­re seg en prak­sis å syk­le i syk­kel­flel­tet mot farts­ret­nin­gen. Sukk! — det ikke bare bilis­ter som opp­fø­rer som idio­ter i tra­fik­ken.

 • Ano­ny­mous

  Det er man­ge syk­lis­ter også som ikke kan opp­fø­re seg i tra­fik­ken.

 • Syk­hu­mor

  Hei. Ser du skri­ver om taxi­en som bru­ker syk­kel­fel­tet. Jeg synes du bør skri­ve og kla­ge til Oslo Taxi om den saken. Det­te vil da tatt opp med ved­kom­men­de.
  Og i intern­bla­det vil det kan­skje kom­me på trykk. Jeg har selv kjørt som sjå­før og vært dro­sje­ei­er i Oslo Taxi. Og hvis jeg had­de vært dro­sjei­e­ren her så had­de jeg blitt glad for å vite om hva sjå­fø­re­ren gjør. Skrek­ken for alle eiere er en dår­lig sjå­før som bul­ker bilen, og når en sjå­før gjør sånt kan man lure på hva annet han gjør.

 •  Olav­Tor­vund — Er tolk­nin­gen min kor­rekt? Er det slik at biler ikke har lov å bru­ke syk­kel­felt under noen omsten­dig­he­ter?

 • Så langt jeg kan se, ja.