Kollektive trafikksynder — vet de ikke forskjell på buss og sykkel?

Fre­dag var jeg ute på en syk­kel­tur gjen­nom byen og opp mot Eke­berg og Lam­bert­se­ter. Jeg valg­te syk­kel­vei­en langs Mun­ke­dam­svn fra Skille­bekk mot Ruse­løk­ka. Her ble jeg hind­ret av en bil­idiot som had­de kjørt opp slik at selve bilen sper­ret halve syk­kel­fel­tet, og åpen dør og folk sper­ret res­ten. Han ble sur da jeg for­tal­te at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Den­ne har jeg ikke bil­de av.

Ved Ope­ra­en had­de en av bus­se­ne fra Olso City­sight­see­ing,  “Hop on — hop off” valgt å bru­ke syk­kel­sti­en som sted for å stop­pe bus­sen mens han tok pas­sa­sje­rer av og på, eller hva det nå var han gjor­de her. Jeg spur­te sjå­fø­ren om han ikke viss­te hva som var for­skjel­len mel­lom en syk­kel og en buss. Men han snak­ket ikke norsk. En annen fra sel­ska­pet som sto på holde­plas­sen tok over og sa at de skul­le kjø­re. Men de som dri­ver gui­de­de buss­tu­rer i Oslo bør selv­føl­ge­lig vite at syk­kel­felt ikke er buss­holde­plas­ser, og leg­ge opp sine ruter slik at de ikke blok­ke­rer dis­se. Det er sel­ska­pe­ts ansvar.

Litt len­ger oppe, i St Hal­vards gt, had­de en av Oslo Spor­vei­ers bus­ser fun­net det for godt å bru­ke syk­kel­fel­tet for å par­ke­re bus­sen, etter hva jeg for­sto i en pau­se mel­lom to turer. Jeg for­tal­te sjå­fø­ren gans­ke tyde­lig at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­fel­tet å gjø­re med bus­sen sin. Han snak­ket om man­gel på plass, om sel­ska­pet og kom med en del and­re unn­skyld­nin­ger.  Sli­ke unn­skyld­nin­ger er uin­ter­es­san­te. Det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt, det gjel­der også for busser.

Mens jeg snak­ket med den ene sjå­fø­ren duk­ket det opp en ledd­buss til, som også par­ker­te i syk­kel­fel­tet. Så jeg fikk inn­trykk av at det­te var en rela­tivt van­lig prak­sis. (De to grøn­ne bus­se­ne på bil­det står på et områ­det avsatt for bus­ser uten­for vei­en, så de står lov­lig.) Det var en gang mel­lom 15.30 og 16.00 den 3. juni, for de som måt­te øns­ke mer detaljer.

Det er selv­føl­ge­lig #Ruter og Oslo spor­vei­er som har ansva­ret for å leg­ge opp ruter, stopp etc slik at man ikke bru­ker syk­kel­felt til buss­par­ke­ring. Sel­ska­pe­ne har selv­føl­ge­lig ansva­ret for å stram­me inn over­for sine sjå­fø­rer at slikt ikke er akseptabel.

Omtrent på sam­me sted, men på and­re siden av vei­en, møt­te jeg sist ons­dag en taxi, det var en sølv­grå VW Cara­vel­le fra Oslo Taxi med num­mer A 170, som var frekk nok til å bru­ke syk­kel­fel­tet og til dels for­tau­et for å sni­ke seg for­bi køen. Med rela­tivt stille­stå­en­de kø var det ikke vans­ke­lig å syk­le opp på siden av bilen. Han kun­ne ikke sni­ke så langt, og syk­kel er som kjent langt mer effek­tivt for å kom­me fram i bytra­fikk. Hel­ler ikke den­ne sjå­fø­ren lik­te å bli snak­ket til. Det er ille nok med sjå­fø­rer som sni­ker, men eks­tra ille er det når de bru­ker syk­kel­sti og til dels for­tau slik han gjor­de. Sli­ke sjå­fø­rer bør lukes ut av tra­fik­ken. Dess­ver­re har jeg hel­ler ikke bil­de av den situasjonen.

#Ruter / Oslo spor­vei­er, City Sight­see­ing og Oslo Taxi har åpen­bart en jobb å gjø­re over­for sine sjå­fø­rer. Og poli­ti­et bør hel­ler bru­ke res­sur­ser på de som opp­trer slik i tra­fik­ken, frem­for å ha menings­løse kon­trol­ler av syklister.

Print Friendly, PDF & Email