Hvor bratt er det? En forberedelse til å se sykkel på TV

Når vi sit­ter kom­for­ta­belt i vår sofa og ser syk­lis­ter sli­te seg opp brat­te bak­ker er det ikke så lett å få inn­trykk av hvor bratt det egent­lig er. Det er gene­relt mye brat­te­re enn det ser ut til på TV. Og for den saks skyld brat­te­re enn det kjen­nes ut om man kjø­rer bil. For den som vil ha en ordent­lig følel­se av hvor bratt det egent­lig er, har jeg valgt ut noen bak­ker i Oslo som folk kan prø­ve seg på.

Vi kan star­te med en vel­kjent bak­ke for man­ge syk­lis­ter: Kongs­vei­en fra Gam­le­byen i ret­ning Hol­tet. Star­ter vi i rund­kjø­rin­gen i Gam­le­byen sti­ger vi ca 95 m i løpet av litt i over­kant av 2 km når vi kom­mer dit hvor det begyn­ner å fla­te ut litt. Det kan være hardt nok for man­ge av og til-syk­lis­ter. Men det er ikke mer enn ca 5% stig­ning. Det til­sva­rer gans­ke godt de sis­te to kilo­met­re­ne på førs­te etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Der er de sis­te fire kilo­me­ter­ne mot­bak­ke. De førs­te to har ca 2,5% stig­ning, før det blir litt brat­te­re de sis­te to. Når vi sit­ter foran TV og ten­ker på at det er “bare” en fjer­de­ka­te­go­ri når syk­lis­te­ne spur­ter mot mål, så kan vi ten­ke på at de spur­ter opp “Kongs­vei­en”. Con­ti­nue read­ing Hvor bratt er det? En for­be­re­del­se til å se syk­kel på TV

Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslo­syk­lis­te­ne er gatens skrekk, skri­ver Aften­pos­ten, og viser til at av litt over 200 bøter skre­vet ut til syk­lis­ter i 2010 ble 159 skre­vet ut i Oslo. [Det er jeg som syk­ler på deres illust­ra­sjons­bil­de.] Hvis 200 av de anslags­vis 230.000 for­enk­le­de fore­legg som som ble skre­vet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syk­lis­ter og res­ten til moto­ri­ser­te tra­fi­kan­ter, da synes jeg ikke at tal­let er spe­si­elt høyt. Hvis syk­lis­te­ne får en pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­ligg kva­li­fi­se­rer det i alle fall ikke til beteg­nel­sen gatens skrekk. Men ikke alle jour­na­lis­ter har så lett for det, sær­lig ikke når det kom­mer til tall. Når vi vet at poli­ti­et har mål­ret­te­de aksjo­ner mot syk­lis­ter er 159 fore­legg til syk­lis­ter i Oslo i løpet av et år vel­dig lite. (I den artik­ke­len det vises til sies det at det ble skre­vet ut 164 fore­legg til syk­lis­ter på to dager, så det er noe her som ikke stem­mer. Men det var det­te med jour­na­lis­ter og tall igjen …)

Man­ge av mine vur­de­rin­ger av tra­fikk er basert på sam­me kil­de som avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet, hvil­ket vil si at jeg base­rer meg på det jeg obser­ve­rer der jeg til­fel­dig­vis måt­te befin­ne meg. Noe som er i nær­he­ten av viten­ska­pe­lig grunn­lag har jeg ikke. Kan en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet, så kan jeg.

Con­ti­nue read­ing Farge­blin­de syk­lis­ter eller tall­blin­de jour­na­lis­ter?