Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslo­syk­lis­te­ne er gatens skrekk, skri­ver Aften­pos­ten, og viser til at av litt over 200 bøter skre­vet ut til syk­lis­ter i 2010 ble 159 skre­vet ut i Oslo. [Det er jeg som syk­ler på deres illust­ra­sjons­bil­de.] Hvis 200 av de anslags­vis 230.000 for­enk­le­de fore­legg som som ble skre­vet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syk­lis­ter og res­ten til moto­ri­ser­te tra­fi­kan­ter, da synes jeg ikke at tal­let er spe­si­elt høyt. Hvis syk­lis­te­ne får en pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­ligg kva­li­fi­se­rer det i alle fall ikke til beteg­nel­sen gatens skrekk. Men ikke alle jour­na­lis­ter har så lett for det, sær­lig ikke når det kom­mer til tall. Når vi vet at poli­ti­et har mål­ret­te­de aksjo­ner mot syk­lis­ter er 159 fore­legg til syk­lis­ter i Oslo i løpet av et år vel­dig lite. (I den artik­ke­len det vises til sies det at det ble skre­vet ut 164 fore­legg til syk­lis­ter på to dager, så det er noe her som ikke stem­mer. Men det var det­te med jour­na­lis­ter og tall igjen …)

Man­ge av mine vur­de­rin­ger av tra­fikk er basert på sam­me kil­de som avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet, hvil­ket vil si at jeg base­rer meg på det jeg obser­ve­rer der jeg til­fel­dig­vis måt­te befin­ne meg. Noe som er i nær­he­ten av viten­ska­pe­lig grunn­lag har jeg ikke. Kan en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet, så kan jeg.

Med det­te for­be­hol­det: Jeg synes jeg langt ofte­re ser biler som kjø­rer på rødt enn syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Men rødlys­kjø­rin­gen er ulik. En bilist vil typisk gi gass på vei inn i krys­set når han ser at lyset er i ferd med å skif­te til gult. I ste­det for å stop­pe, slik han bur­de ha gjort, set­ter han opp far­ten og kjø­rer gjen­nom krys­set på rødt. Jeg har opp­levd å bli tutet på, eller endog forbi­kjørt av utål­mo­di­ge og farge­blin­de bilis­ter når jeg selv (i bil) har stan­set på rødt lys. Kjø­rer jeg i situa­sjo­ner som jeg selv synes er tvil­som­me og i alle fall på gren­sen til at jeg bur­de ha stop­pet, er det rege­len mer enn unn­ta­ket at minst en bil til føl­ger etter — og da har de defi­ni­tivt rødt lys.

Hel­dig­vis går det noen sekun­der fra man får rødt en vei, til krys­sen­de tra­fikk (inklu­si­ve fot­gjen­ge­re) får grønt. Men jeg opp­le­ver rela­tivt ofte at biler kom­mer på rødt lys så sent at fot­gjen­ge­re og/eller krys­sen­de tra­fikk alle­re­de har fått grønt når rødlys­bi­lis­ten kjø­rer inn i krys­set.

Den typis­ke rødlys­syk­list opp­trer ander­le­des, selv om det også av dem er folk prø­ver å kom­me over etter at lyset har skif­tet til rødt. Etter mine obser­va­sjo­ner krys­ser den typis­ke rødlys­syk­list etter først å ha for­vis­set seg om at det er klart. Sam­men­lig­net med bilis­te­nes rødlys­kjø­ring er det­te langt mind­re far­lig, og ikke minst langt mind­re far­lig for and­re. Alle­re­de det­te er en god begrun­nel­se for at bøte­sat­se­ne er langt lave­re for syk­lis­ter enn for bilis­ter. Det er bilis­ter som dre­per og ska­der and­re i tra­fik­ken, det er ikke syk­lis­ter.

Syk­lis­ter skal selv­føl­ge­lig opp­tre hen­syns­fullt og føl­ge tra­fikk­reg­le­ne. Men i dag er tra­fikk­reg­le­ne og ikke minst tra­fikk­re­gu­le­rin­gen  i Nor­ge så til de gra­der utfor­met på bilens pre­mis­ser at det som syk­list kan være vans­ke­lig å føl­ge dem. Når jeg tvin­ges til å vel­ge mel­lom lov­ly­dig­het og sik­ker­het, da vel­ger jeg sik­ker­het. Der­for syk­ler jeg som regel mot enveis­kjø­ring fle­re gan­ger dag­lig. Skul­le poli­ti­et være ute med blok­ken, så vil dere garan­tert kun­ne lese om det.

Det er vans­ke­lig å hev­de at det er sik­re­re å syk­le på rødt enn på grønt lys. Men jeg har fak­tisk møtt per­soner, som er langt mer for­sik­ti­ge i tra­fik­ken enn hva jeg er, si at de fore­trek­ker å krys­se på rødt. De føler seg tryg­ge­re når de kan krys­se når bile­ne har stop­pet, enn om de skul­le syk­le på grønt og bli jaget av biler som kom­mer bak­fra og vil over før lyset blir rødt. I en del land har man nett­opp av den­ne grunn egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter, og syk­le­ne får grønt lys før bile­ne. Da får man det nød­ven­di­ge for­spran­get gjen­nom krys­set før star­ten går blant bile­ne.

Men det kan noen gan­ger opp­le­ves som hen­sikts­mes­sig, greit og upro­ble­ma­tisk å syk­le selv om lyset er rødt. Syk­ler jeg så selv på rødt? Det skjer ikke ofte. Men det hen­der at jeg syk­ler på rødt i fire uli­ke situa­sjo­ner.

1. Hvis jeg skal svin­ge til høy­re og det ikke kom­mer tra­fikk fra venst­re.

2. I T-kryss hvor det ikke er noen krys­sen­de gate på min side.

3. Ved fot­gjen­ger­lys når det fak­tisk ikke er noen fot­gjen­ge­re som skal krys­se (f.eks. for­di de alle­re­de har krys­set).

Jeg stop­per fore­lø­pig her. Fel­les for dis­se tre situa­sjo­ne­ne er at man også kan vel­ge en lov­lig vari­ant: Man kan svin­ge opp på for­tau­et.

Et rødt lys betyr ikke at man ikke kan svin­ge til høy­re på for­tau­et så len­ge man ikke krys­ser noe kjøre­felt. Det gjel­der også for syk­lis­ter.

I et T-kryss kan man også smet­te inn på for­tau­et og pas­se­re krys­set der. Hel­ler ikke her gjel­der noe rødt lys så len­ge man ikke krys­ser noen vei.

Også ved fot­gjen­ger­lys kan man svin­ge opp på for­tau­et før lyset, pas­se­re det røde lyset på for­tau­et for så å svin­ge ut i kjøre­ba­nen igjen når man har pas­sert lyset og fot­gjen­ger­fel­tet.

Hvis det fak­tisk er klart mener jeg det er bed­re å syk­le på rødt enn å vel­ge den lov­li­ge vari­an­ten via for­tau­et. For syk­lis­ten er det all­tid en eks­tra risi­ko når man skal for­se­re en for­taus­kant. Og er det fot­gjen­ge­re på for­tau­et, men klart i kjøre­fel­tet, da er det defi­ni­tivt en dår­li­ge­re løs­ning. Selv liker jeg ikke å syk­le på for­tau, og mener at syk­lis­ter stort sett ikke har noe på for­tau­et å gjø­re. Da man til­lot syk­ling på for­tau var det et eksem­pel på at man “løser” et pro­blem ved å la de sva­kes­te ta støy­ten, frem­for å gjø­re noe med det reel­le pro­ble­met. Men det er lov, og noen gan­ger vel­ger jeg den lov­li­ge løs­nin­gen frem­for den bes­te løs­nin­gen.

I fle­re land er det til­latt også for biler å svin­ge til høy­er på rødt lys, for­ut­satt at det er klart. Jeg ser ingen grunn til at det­te ikke skal gjel­de for syk­lis­ter, selv om det kan­skje ikke bør til­la­tes for biler. Jeg har mer­ket meg at man i Sve­ri­ge vur­de­rer om det skal bli til­latt for syk­lis­ter å svin­ge til høy­re selv om lyset er rødt.

Jeg ser hel­ler ikke noen grunn til at man ikke skal kun­ne syk­le gjen­nom et T-kryss, selv om det er rødt lys. Jeg er noe mer tvi­len­de til å krys­se fot­gjen­ger­felt. Hvis man som syk­list er hen­syns­full, er det helt upro­ble­ma­tisk. Men jeg er litt redd for at man­ge syk­lis­ter ikke vil­le være så hen­syns­ful­le som de bur­de være om noe slikt skul­le bli til­latt. Jeg ser for meg syk­lis­ter som på rødt lys tråk­ler seg gjen­nom en grup­pe krys­sen­de fot­gjen­ge­re i litt for stor fart.

Det er i alle fall tre grun­ner til at det er langt mind­re pro­ble­ma­tisk å til­la­te syk­lis­ter å syk­le på rødt, enn det er å til­la­te bilis­ter å kjø­re på rødt.

Den førs­te er at syk­lis­ter stort sett hol­der langt lave­re fart enn bilis­ter. I bytra­fikk kan 20 km/t opp­le­ves som gans­ke fort på syk­kel. Jeg kan min­ne om Ber­gens­po­li­ti­et, som kun­ne for­tel­le om råsyk­lis­ter som syk­let “hele 22 km/t”. Sit­ter man i en bil føles det som om man sit­ter omtrent stil­le i den far­ten. Hol­der bilen og syk­ke­len sam­me fart, er bilens skade­po­ten­sia­le langt stør­re.

En syk­list har langt bed­re over­sikt enn en bilist. En syk­list har 360 gra­der fritt utsyn, uten død­vink­ler og annet som hind­rer utsy­net. Syk­lis­ten sit­ter stort sett også høy­ere enn bilis­ten. Og lave­re fart inne­bæ­rer at man har bed­re tid til å obser­ve­re og til å rea­ge­re.

En syk­kel tar mye mind­re plass enn en bil. Med syk­kel er det greit å pas­se­re bak en krys­sen­de fot­gjen­ger som bare har krys­set deler av kjøre­fel­tet. Det kan man ikke gjø­re med bil. Når jeg kjø­rer bil stop­per jeg all­tid for fot­gjen­ge­re som skal krys­se i fot­gjen­ger­felt. Som syk­list gjør jeg det nes­ten ald­ri for­di det ikke er nød­ven­dig. Jeg krys­ser f.eks. bak dem. Jeg redu­se­rer gjer­ne far­ten og mar­ke­rer klart at jeg vil slip­pe dem over, men stop­per ikke — annet enn hvis det er vel­dig man­ge fot­gjen­ge­re som skal over. Slik kan man krys­se uten å sje­ne­re fot­gjen­ge­re, uav­hen­gig av far­ge på lyset. I Stock­holm vur­de­rer man nå å til­la­te syk­ling på rødt lys i en del situa­sjo­ner, og det prø­ves ut i noen byer i Frank­ri­ke.

I sivi­li­ser­te syk­kel­land regu­le­rer man gjer­ne syk­kel­tra­fikk på syk­lis­ters pre­mis­ser. Man har f.eks. egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter der det­te er hen­sikts­mes­sig. Da er det mulig å gi grønt lys til syk­lis­ter selv om det er rødt for biler, og man kan ha blin­ken­de gult lys i ste­det for rødt i de tre situa­sjo­ne­ne som er nevnt oven­for, der det er hen­sikts­mes­sig.

Så langt har jeg nevnt tre av fire grun­ner. Den sis­te har en annen karak­ter. Det synes som om det fort­satt er en del kryss hvor føle­re i vei­en regist­re­rer tra­fik­ken og at lyset skif­ter etter tra­fik­ken. Pro­ble­met er at en del av dis­se ikke synes å regist­re­re syk­ler.

Print Friendly, PDF & Email
 • r4gni

  Er helt enig at tra­fikk­lys til syk­lis­ter er super, men bare hvis de fun­ge­rer på syk­lis­te­nes pre­mis­ser. Hvis du står ved rødt lys og skal star­te å krys­se ved mot­bak­ke er det ikke nok med to sekun­der for­sprang f.eks.

  De syk­list-tra­fikk­ly­se­ne som fin­nes i Ber­gen er full­sten­dig teit, for­di du må tryk­ke på de for å akti­ve­re de. Det later som om syk­lis­ter er fot­gjen­ge­re og er vel­dig dumt.

 • Ano­ny­mous

  Det høres helt idio­tisk ut med syk­kel­lys man må tryk­ke på. Syk­lis­ter er ikke fot­gjen­ge­re. Men and­re ste­der, som i Køben­havn, Paris og Montpel­li­er er det syk­kel­lys til­rette­lagt for frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, og ikke bare for å hind­re at syk­lis­ter kom­mer i vei­en for biler. Eksem­pel­vis slik at det er grønt lys rett fram for syk­lis­ter som føl­ger syk­kel­felt, mens det er rødt for biler som skal svin­ge til høy­re (og der­med krys­se syk­kel­fel­tet).

 • Hei Olav, nå lig­ger det­te inn­leg­get som dagens anbe­fa­ling på Leser­nes VG, og jeg deler det muli­gens på Face­bo­ok også: http://www.facebook.com/lesernesvg Hil­sen Mag­ne og VG Nett.

 • Ano­ny­mous

  Flott!

 • Mye bra om syk­ling på den­ne blog­gen! Trond­heims-poli­ti­et er også rime­lig syk­kel­fiendt­lig i prak­sis. Min favo­ritt: “Det er jo bare en tynn vaier som skil­ler dem fra liv og død”, se: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article922083.ece. Reg­ner med han sier om bilis­ter: “Det er jo bare noen gum­mi­slan­ger som hind­rer dem i å bli draps­menn” også…

 • Mar­te­hol

  Jour­na­lis­ter er kjent for å være dår­li­ge med tall og sta­te­stikk. De bur­de kan­skje hel­ler prø­ve å lage en nyhet om hvor dår­li­ge jour­na­lis­te og vel­dig man­ge øko­no­mer er i mate­ma­tikk. Skrem­men­de man­ge som stu­de­rer øko­no­mi som har dår­li­ge­re enn C i matte­ma­tikk fag, og ali­ke­vell har B i snitt.

 • Det­te er tatt full­sten­dig ut av bil­det. Jeg er selv syk­list mel­lom Asker og Oslo. dag­lig opp­le­ver jeg å være helt ale­ne på syk­kel­sti­er (der det fin­nes). det hjel­per ikke å til­rette­leg­ge om ikke syk­lis­ter kla­rer å bestem­me seg. er vi myk tra­fi­kant eller er vi kjø­ren­de. Uan­sett hva sva­ret er, så må man inn­ret­te seg etter det­te.
  Å kla­ge på bilis­ter hjel­per lite når en krys­ser rund­kjø­ring i mot­satt kjøre­felt for de der ikke kom­mer mot­gå­en­de tra­fikk. Du selv vel­ger jo å benyt­te deg av de reg­ler som pas­ser deg der og da. Hvor­dan skal en for­hol­de seg til det­te. ref punk­te­ne dine.

  En annen ting er når en kjø­rer rul­le. Det er dønn umu­lig å pas­se­re når der er 2–3 i bred­den. Skal vi bru­ke vei­ba­nen, må vi for­hol­de oss til traf­fik reg­le­ne. i det­te til­fel­let- ikke være til hin­der..

  Hil­sen en ivrig syk­list

 • syk­list

  Så en mann som kom syk­len­de på syk­kel gangt­s­ti i  Oslo.Mellem høge hek­ker og betong­mu­re­ri regnvær.Plutselig = det 2 røde men­ner og ett gatekrysss.I mulig å
  opp­fat­te faren før det er forsent.Han had­de flax. Men  det er noe galt med Gate­net­tet-opp­mer­kin­gen-vars­ling i tide.

 • Ano­ny­mous

  Farge­blin­de syk­lis­ter eller ord­blin­de blog­ge­re?
  At bare én pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­leg­ge­ne er gitt til syk­lis­ter er uro­vek­ken­de. For meg betyr det at kon­trol­len av syk­lis­te­ne er hår­rei­sen­de man­gel­full. Sær­lig når 75% av dis­se fore­leg­ge­ne er gitt i Oslo. Mitt inn­trykk av syk­lis­ter er at rundt halv­par­ten opp­fø­rer seg pent. Det­te er den halv­par­ten som syk­ler rundt i nor­ma­le klær og syk­ler for­di de skal et spe­si­fikt sted, gjer­ne til/fra jobb.
  Også har du de and­re 50% som syk­ler uten at de egent­lig skal noe sted, ikledd tights med logo­er på syk­kel og utstyr til pri­sen av en bil­lig brukt­bil. Dis­se tar gene­relt lite hen­syn til and­re enn seg selv og syk­ler midt i vei­en “for det har de rett til”. Gjer­ne til tross for at det lig­ger en ubrukt gang- og syk­kel­sti rett ved siden av lande­vei­en. At nevn­te gang- og syk­kel­sti ikke har én krys­sen­de utkjør­sel i løpet av fle­re kilo­me­ter gjør den ikke mer attrak­tiv. Hvor­for skal de bru­ke den? De har jo rett til å syk­le i vei­en. At de sam­ti­dig helt unød­ven­dig øker risi­ko­en for at en til­fel­dig uopp­merk­som bilist kan bli draps­mann gir de blan­ke i. At de selv risi­ke­rer å bli en del av draps­sta­ti­stik­ken har tyde­lig­vis ikke slått dem. Ingen har jo rett til å kjø­re på dem… 
  Dis­se tights­kled­de Tour-de-drugs-wan­nabe­es pluk­ker som regel ret­tig­he­ter fra øvers­te hyl­le etter eget for­godt­be­fin­nen­de. De opp­fø­rer seg som bilis­ter når det kom­mer til bruk av vei­en, men når det kom­mer til kryss vil de plut­se­lig være myke tra­fikkan­ter og ha for­kjørs­vei uan­sett situa­sjon. 
  Har du noen­sin­ne sett en slik wan­nabee på syk­kel stop­pe for en fot­gjen­ger for eksem­pel? Det har iall­fall ikke jeg. Noen bør ta tak i det her. Pålegg poli­ti­et mer kon­trol­ler av gal­ska­pen på to hjul og inn­før fører­kort for syk­lis­ter som øns­ker å benyt­te BIL­vei­en som sin pri­va­te gym­sal! 

 • Min påstand: Syk­lis­ter er skik­ke­li­ge ego­trip­pe­re.  De insis­te­rer på å syk­le i vei­en for å slip­pe å ta hen­syn til fot­gjen­ge­re, at de da hind­rer bilis­te­ne dri­ter de regel­rett i.  Jeg er sik­ker på at de sam­me som syk­ler i vei­en blir irri­tert om de blir lig­gen­de bak en trak­tor i 80-sone når de kjø­rer bil.  Jeg har en nyhet til de; i man­ge til­fel­ler kjø­rer trak­to­ren ras­ke­re og er også enk­le­re å forbi­kjø­re.

  Den lil­le pro­mil­len med syk­lis­ter som opp­fø­rer seg som folk og bru­ker til­gjen­ge­li­ge syk­kel­sti­er får ha meg unn­skyldt.

 • Ano­ny­mous

  Det­te er et opp­gulp av for­dom­mer. Det er rik­tig at en del syk­lis­ter syk­ler på rødt, noe som ikke er bra. På den annen side kan du stil­le deg i omtrent et hvil­ket som helst lys­kryss, og nes­ten hver gang det skif­ter til rødt er det en eller to bilis­ter som gir gass for å kom­me over i ste­det for å stop­pe. På man­ge vei­er er det anta­ge­lig et mindre­tall som hol­der farts­gren­sen. Bilis­ter står hver dag i syk­kel­fel­tet ved Galge­berg­bom­men i påven­te av en buss for å kun­ne sni­ke på en vei de ikke skal bru­ke. Og de aller fles­te ulyk­ker som involve­rer bil og syk­kel skyl­des at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt.

  Blikk­bok­s­ho­der bør snart lære seg at det ikke fin­nes noe som heter BIL­vei. Det er kjøre­bane for kjø­ren­de, inklu­si­ve syk­lis­ter. Syk­lis­te­ne er i sin ful­le rett til å bru­ke kjøre­fel­tet når det er hen­sikts­mes­sig. Noen gan­ger er det hen­sikts­mes­sig å bru­ke en gang- og syk­kel­vei (rene syk­kel­vei­er fin­nes nes­ten ikke), and­re gan­ger er det ikke det. Syk­ler man 40 km/t er det som regel en rela­tivt smal gang- og syk­kel­vei med blan­det sykkel/fotgjengertrafikk ueg­net. Syk­lis­ten kan vel­ge. Få det inn i bil­ho­det ditt, og inn­se at du må ta hen­syn til at du ikke har vei­en ale­ne.

  Hvis du i det hele tatt går på ski, så reg­ner jeg med at du går i spa­ser­sko og van­li­ge klær, siden du er så stapp­full av for­dom­mer over­for folk som kler seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man dri­ver.

 • Ano­ny­mous

  Og mitt svar er at det­te er rent vrøvl. I lik­het med and­re tra­fi­kan­ter øns­ker de fles­te syk­lis­ter å kom­me raskt og effek­tivt fra A til B. Syk­ler har ikke noe på for­tau å gjø­re, selv om det er lov å syk­le der. Gang- og syk­kel­vei­er er en dår­lig løs­ning laget av bil­ho­der som øns­ker å få syk­lis­te­ne vekk fra kjøre­ba­nen, de er ikke laget for å gi frem­kom­me­lig­het.

  Selv syk­ler jeg nes­ten ald­ri på for­tau. Gang- og syk­kel­vei­er bru­ker jeg når det er hen­sikts­mes­sig. Det er greit når det er mot­bak­ke og det går lang­somt. Det er ikke greit hvis de også bru­kes av fot­gjen­ge­re i ned­over­bak­ke hvor man kan­skje syk­ler 50 km/t.

  Bilis­ter får fin­ne seg i at syk­lis­ter også bru­ker kjøre­fel­tet. Det er ikke reser­vert biler. Jeg syk­ler all­tid meg god plass på min høyre­side når det ikke er syk­kel­felt. Bilis­ter skal ikke kun­ne pres­se seg for­bi når det ikke er plass. De får pent ven­te til det blir mulig å kjø­re for­bi, noe som i prak­sis ald­ri er noe pro­blem. At det er let­te­re å kjø­re for­bi en trak­tor er rent sprøyt.

  Ofte går det for­te­re på syk­kel enn med bil. I bytra­fikk er syk­kel ofte det ras­kes­te. Det sam­me gjel­der i svin­ge­te ned­over­bak­ker. Som syk­list blir jeg gans­ke ofte lig­gen­de bak biler som hind­rer meg i å kom­me fram så fort jeg kun­ne øns­ke. De flyt­ter seg ikke for å slip­pe meg fram. Det ven­ter jeg for så vidt hel­ler ikke at de skal gjø­re. Men det er like liten grunn til at jeg skal flyt­te meg for biler slik at de slip­per å ven­te 20 sekun­der på at mulig­he­ten for å kom­me for­bi på ordent­lig vis kom­mer.

 • Ano­ny­mous

  Det enes­te regel­brudd jeg for­sva­rer er å syk­le mot enveis­kjø­ring.

  Men man­ge røde lys er eksem­pel på at de som har plan­lagt såvel tra­fikk­re­gu­le­ring som tra­fikk­reg­ler bare har tenkt på biler. De er ofte uhen­sikts­mes­si­ge for syk­lis­ter. Det vi tren­ger er regu­le­ring og reg­ler som også tar hen­syn til syk­lis­ter. Egne lys for syk­lis­ter er en langt bed­re løs­ning enn å til­la­te syk­ling på rødt. Sli­ke lys kan også fun­ge­re slik at biler som skal svin­ge til høy­re har rødt lys mens syk­lis­ter som skal rett fram har grønt, for å hind­re at bilis­ter skjæ­rer over syk­kel­fel­tet. Sli­ke lys har jeg f.eks. sett i Køben­havn.

  Ellers er jeg enig i at de fles­te bilis­ter er hen­syns­ful­le. Det er et mindre­tall av bilis­ter som øde­leg­ger, akku­rat som det er et mindre­tall av syk­lis­ter som øde­leg­ger ved hen­syns­løs syk­ling.

 • Ano­ny­mous

  Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter ta hen­syn og opp­fø­re seg ordent­lig i tra­fik­ken. Det er et mindre­tall som øde­leg­ger, akku­rat som det er et mindre­tall av bilis­ter som øde­leg­ger. Dog viser ulyk­kes­sta­ti­stik­ken at det far­ligs­te som fin­nes er bilis­ter som ikke over­hol­der sin vike­plikt. Det er det­te som er årsa­ken til de aller fles­te ulyk­ker, i alle fall død­ulyk­ker og ulyk­ker som fører til alvor­lig per­son­ska­de.

  Men først og fremst hand­ler det om bed­re til­rette­leg­ging. Og det inne­bæ­rer i alle fall i byen bl,a, at man­ge par­ke­rings­plas­ser må fjer­nes, kjøre­felt eller gater sten­ges for biler, tyde­lig mer­king, osv. Folk er ikke noe vik­ti­ge­re bare for­di de ikke kla­rer å beveg seg uten å dras­se på et tonn metall. Det er ingen grunn til at bilis­te­ne skal få så mye av plas­sen som de fak­tisk har fått.

 • Anque­til

  Syk­lis­ter og bilis­ter er fak­tisk pro­sent­vis like gale. Bare at bilis­ter er 1000 gan­ger far­li­ge­re… Det sto­re pro­ble­met er at Nor­ge har de mest aggres­si­ve bilis­ter i for­hold til syk­lis­ter i Vest-Euro­pa. I ste­det for at myn­dig­he­te­ne får bukt med dis­se hold­nin­ger så byg­ger de opp under for­dom­me­ne med sine utta­lel­ser om syk­lis­ter. Jeg har sit­tet på race­ren i 50 år i man­ge land og har over­levd tusen­vis av “atten­ta­ter” men føler vel at hel­let snart er opp­brukt. 

 • Ano­ny­mous

  Bilis­te­ne som utta­ler seg slik er de vir­ke­li­ge ego­trip­pe­re­ne. De vil ha vei­en helt for seg selv. På den annen side utgjør dere en vel­dig liten andel av bilis­te­ne der ute. De aller fles­te bilis­ter er utro­lig høf­li­ge over­for syk­lis­ter. For meg som kan reg­le­ne av og til mer høf­lig enn jeg set­ter pris på, men det er vel kan­skje nød­ven­dig, siden det ikke står et digert skilt i pan­nen min som sier at jeg kan tra­fikk­reg­le­ne.

 • Ano­ny­mous

  En lett avspo­ring fra tema­et, men:
  Det hen­der av og til at jeg syk­ler for­te­re enn farts­gren­sen, med små mar­gi­ner vel og mer­ke (42km/t i 40-sone f,ex,). LIke­vel kom­mer det nes­ten all­tid en bil bak meg, og som pei­ser for­bi (til­syne­la­ten­de i et sted mel­lom 50 og 60km/t). Det­te er sann­syn­lig­vis de sam­me fol­ke­ne som kau­ker på forum og i aviser om at syk­lis­ter ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne.

  For det er egent­lig ikke det som er poen­get deres, poen­get deres er at de vil ha syk­lis­ter vekk fra vei­en, og ter­pin­gen på tra­fikk­reg­le­ne er bare et verk­tøy for å få det til.

 • Sne­mann

  Så, så, Nett­frog­gen. Å være len­ket til bil­rat­tet er selv­føl­ge­lig en pate­tisk til­væ­rel­se, så jeg skjøn­ner at frust­ra­sjons­ni­vå­et er høyt.

  I ste­det for å være så sin­na, ta deg en pølse­meny til. Infark­tet kom­mer ikke av seg, vet du.

 • Ano­ny­mous

  Bil er nyt­tig og man­ge — anta­ge­lig de fles­te — bilis­ter er hen­syns­ful­le, også mot syk­lis­ter. Men når man får høre den sed­van­li­ge lek­sa om at syk­ler ikke har noe i vei­en å gjø­re, at de som kler seg hen­sikts­mes­sig er gær­nin­ger i kon­dom­dress, osv [hus­ker ikke om du skrev det], da synes jeg blikk­bok­s­ho­der er gans­ke tref­fen­de.

  Jeg har også tenkt på kob­lin­gen bilisme/røyking. De har i alle fall det til fel­les at de har tatt seg til ret­te og okku­pert alt til­gjen­ge­lig rom. Før var det mye fler syk­kel­felt, men de ble borte. De ble tatt til biler. Når man må set­te opp skilt for å for­tel­le at par­ke­ring på grønt­an­legg er for­budt, da er det noe galt inne i noen av blikk­bok­s­ho­de­ne. Røy­ker­ne har tapt. Bilen kom­mer også til å tape, om enn ikke i like stor grad. Men det er sam­me type hold­nin­gend­ring på gang, at det ikke er noen selv­føl­ge at man kan kjø­re bil over alt. Bilen er nyt­tig, den bru­kes bare for mye av for man­ge, sær­lig i byene. Der er det gans­ke enkelt ikke plass til alle bile­ne.

  Jeg syk­ler ofte midt i kjøre­fel­tet. Jeg vil ikke bli klemt mel­lom tra­fikk og par­ker­te biler av noen som mener det skal gå akku­rat å pres­se seg for­bi. I Oslo er det fle­re ste­der idiot­løs­nin­ger hvor syk­kel­fel­tet bare for­svin­ner foran kryss for at det skal bli plass til et eks­tra kjøre­felt. Da svin­ger jeg all­tid ut i kjøre­fel­tet og leg­ger meg midt i. Er det ikke plass til felt for syk­ler, så er det ikke plass. Da tar jeg kjøre­fel­tet og bile­ne får leg­ge seg bak. Idio­tis­ke løs­nin­ger for syk­kel er like mye idio­tis­ke løs­nin­ger for annen tra­fikk.

 • Ano­ny­mous

  Jeg har lig­nen­de erfa­ring.

 • Ano­ny­mous

  Type your reply…

 • Ano­ny­mous

  Helt enig.

 • Ano­ny­mous

  I dag tok jeg bilen da jeg skul­le en tur opp på uni­ver­si­tets­sen­te­ret på Kjel­ler. Jeg had­de ikke lyst til å kom­me fram alt for svett etter å ha syk­let 25 km med gans­ke jevn mot­bak­ke. På vei til­ba­ke ble jeg stå­en­de å stan­ge i rush­tra­fik­ken. Jeg skjøn­ner godt at man blir amper og aggres­siv når man sit­ter inne­stengt i bok­sen sin på den måten.

  Da jeg satt i bil­kø leng­tet jeg etter syk­ke­len og ang­ret på at jeg ikke had­de løst pro­ble­met ved å ta med syk­ke­len på toget til Lille­strøm, og så syk­let hjem. Det var bare gam­le reflek­ser om at det er kjekt å ta bilen som hind­ret med i å fin­ne en litt mer krea­tiv og mye bed­re trans­port­løs­ning. Mens bilen gir en følel­se av å være inne­stengt, gir syk­ke­len en følel­se av fri­het.

 • Ano­ny­mous

  Et pro­blem i Oslo er at det er så alt for få syk­kel­tra­se­er. Der­med tvin­ges all tra­fikk inn på noen gans­ke få ruter. Det blir mye folk og vel­dig blan­det tra­fikk, selv om blan­din­gen bare består av uli­ke syk­lis­ter. I and­re land byg­ger man “syk­kel-hig­hways”. Det­te er syk­kel­vei­er for syk­lis­ter som skal syk­le raskt fra et sted til et annet. Så er det en mas­se and­re ruter for de som vil syk­le på and­re måter.

  Jeg har ikke syk­let i Neder­land. Men jeg har et inn­trykk av at om man som fot­gjen­ger beve­ger seg ut i syk­kel­fel­tet, så får man vel­dig klar beskjed — akku­rat som man gjør i Dan­mark. Men i u-lan­det Nor­ge byg­ger man sta­dig ut “Gang- og syk­kel­vei­er”, hvor man ven­ter at barne­vogn­ma­fia­en og tour de finan­ce syk­lis­ter skal fer­des i en slags fre­de­lig sam­ek­sis­tens. Det må gå galt.

 • Ano­ny­mous

  De sis­te åre­ne har jeg fått inter­es­se for syk­ling, og syk­ler hver dag til og fra dit jeg skal, samt kon­di­sjons­tre­ning på syk­kel. Det som skrem­mer meg er dis­se over­skrif­te­ne i aviser og lig­nen­de, som viser til ill­sin­te bilis­ter som pres­ser syk­lis­ter vekk fra vei­ene, eller kas­ter brus og lig­nen­de når de kjø­rer for­bi.
  Jeg skjøn­ner at det­te er et fåtall, da jeg ald­ri har opp­levd noen sin­te bilis­ter. Dog tar jeg mye hen­syn, og pas­ser på at jeg slip­per frem bilis­ter der­som det er mulig­het for det.
  Jeg tror pro­ble­met lig­ger i det fak­tum at folk ikke tar nok hen­syn. Eksem­pel­vis, der­som du tre­ner kon­di­sjon, det er ikke tiden det tar fra A-Å som er vik­tig, det er hvil­ken puls du har. Om du må brem­se opp litt vil du fak­tisk bru­ke mer kref­ter på å kom­me opp i fart igjen, og på den måten få høy­ere puls.
  Hver dag kjø­rer jeg buss til/fra Oslo, og fra Lys­aker til Oslo ser jeg syk­lis­ter som kjø­rer på så hardt de bare kla­rer. Nå skal ikke jeg leg­ge meg opp i deres tre­nings­va­ner, det kan fun­ke for dem. Men de viser ingen hen­syn. Det begyn­ner fak­tisk å bli utrygt å krys­se syk­kel­ba­nen ved Aker bryg­ge.
  Nå ble det­te fak­tisk et mer inn­legg om opp­før­sel til syk­lis­ter enn hva jeg egent­lig had­de tenkt å skri­ve… Men jeg tror at alle kan ten­ke mer på hvor­dan man opp­fø­rer seg, det­te gjel­der alle, uan­sett frem­komst­mid­del.

 • Ano­ny­mous

  Jeg er glad for at jeg ikke syk­le Tour de finan­ce tra­se­en når hoved­fel­tet i den selv­ut­nevn­te elite­klas­sen pas­se­rer. Men selv om jeg har sagt det før i den­ne debat­ten: Hoved­pro­ble­met er at det ikke er alter­na­ti­ver. Det bur­de ha vært man­ge syk­kel­ru­ter inn mot byen. Så kun­ne det godt være en “hig­hway” som de ivrigs­te bru­ker — akku­rat som det fak­tisk er en stor vei for alle bile­ne. Det må blir fle­re syk­kel­tra­se­er. Dess­uten må fle­re syk­le, slik at de gales­te ikke får domi­ne­re som de gjør enkel­te ste­der i dag.

 • Sne­mann

  FrP-logik­ken din er like talent­løs her som alle and­re plas­ser. Først hev­der du at du er syk­list og fot­gjen­ger. Og så avslut­ter du med ”vi” bilis­ter beta­ler for alt, og at ”dere” syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re er snyl­te­re. Så hva er du: syk­list eller snyl­ter? Har tan­ken slått deg at også syk­lis­ter beta­ler skatt og man­ge av dem også vei­av­gift (som om det had­de noe med saken å gjø­re)? Nei, ante meg det, den tan­ken pas­set ikke inn i FrP-logik­ken.

 • Ano­ny­mous

  Jeg beta­ler mer skatt enn de fles­te. Og syk­kel­vei­er er bil­li­ge i for­hold til vei­er til­rette­lagt for biler. Så som syk­list tar jeg for meg av vei­ene med god sam­vit­tig­het. Jeg beta­ler for så vidt også vei­av­gift etc, men det kom­mer jeg bare til å fort­set­te med inn­til jeg får rotet meg til å sel­ge bilen. Har ikke bruk for bil.

 • Det­te er vel noe av det dum­mes­te som er skre­vet på den­ne blog­gen. Har du lap­pen??

  Det er ikke syk­kel­felt over­alt. På for­tau kan man syk­le såfremt man ikke er til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re. Syk­lis­ter er nes­ten auto­ma­tisk til sje­nan­se hvis man syk­ler i nor­malt tem­po på et for­tau. Mener du egent­lig at man bør for­by syk­ling for­di det sje­ne­rer bilis­ter?

  Jeg kjø­rer selv bil og føler meg ald­ri pla­get av syk­lis­ter. Biler der­imot er sta­dig i vei­en. De par­ke­rer dumt, kjø­rer seint, kjø­rer uvørnt og far­lig og de er rett og slett for man­ge i for­hold til vei­net­tet man­ge ste­der.  

   

 • Det­te er vel noe av det dum­mes­te som er skre­vet på den­ne blog­gen. Har du lap­pen??

  Det er ikke syk­kel­felt over­alt. På for­tau kan man syk­le såfremt man ikke er til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re. Syk­lis­ter er nes­ten auto­ma­tisk til sje­nan­se hvis man syk­ler i nor­malt tem­po på et for­tau. Mener du egent­lig at man bør for­by syk­ling for­di det sje­ne­rer bilis­ter?

  Jeg kjø­rer selv bil og føler meg ald­ri pla­get av syk­lis­ter. Biler der­imot er sta­dig i vei­en. De par­ke­rer dumt, kjø­rer seint, kjø­rer uvørnt og far­lig og de er rett og slett for man­ge i for­hold til vei­net­tet man­ge ste­der.  

   

 • Ano­ny­mous

  Jeg er helt enig. Jeg kjø­rer også bil, selv om det blir mind­re og mind­re bil og sta­dig mer syk­kel på meg. For­tau er bare egnet til syk­ling når det ikke er fot­gjen­ge­re der, og bare i lav fart. Opp Kongs­vei­en er et av de få ste­de­ne hvor det er rela­tivt greit å syk­le på for­tau­et for­di det er mot­bak­ke og det er vel­dig få fot­gjen­ge­re (men også vel­dig smalt for­tau). Inne i byen nyt­ter det stort sett ikke å bru­ke for­tau­et.

  Både som bilist og syk­list hind­res jeg ofte av biler, ald­ri av syk­lis­ter. Bilis­ter som liker å insis­te­re på at syk­lis­ter må flyt­te seg straks noen kom­mer med bil, bør også straks flyt­te seg når de blir tatt igjen av en syk­list som har stør­re fart. Det har jeg ald­ri opp­levd (men ven­ter det hel­ler ikke, og jeg flyt­ter meg ikke for utål­mo­di­ge bilis­ter som ikke kan ven­te i 20 sekun­der).

 • Ano­ny­mous

  Jeg er helt enig. Jeg kjø­rer også bil, selv om det blir mind­re og mind­re bil og sta­dig mer syk­kel på meg. For­tau er bare egnet til syk­ling når det ikke er fot­gjen­ge­re der, og bare i lav fart. Opp Kongs­vei­en er et av de få ste­de­ne hvor det er rela­tivt greit å syk­le på for­tau­et for­di det er mot­bak­ke og det er vel­dig få fot­gjen­ge­re (men også vel­dig smalt for­tau). Inne i byen nyt­ter det stort sett ikke å bru­ke for­tau­et.

  Både som bilist og syk­list hind­res jeg ofte av biler, ald­ri av syk­lis­ter. Bilis­ter som liker å insis­te­re på at syk­lis­ter må flyt­te seg straks noen kom­mer med bil, bør også straks flyt­te seg når de blir tatt igjen av en syk­list som har stør­re fart. Det har jeg ald­ri opp­levd (men ven­ter det hel­ler ikke, og jeg flyt­ter meg ikke for utål­mo­di­ge bilis­ter som ikke kan ven­te i 20 sekun­der).

 • Ano­ny­mous

  Slapp av, jeg er hver­ken len­ket til noe bil­ratt eller sær­lig sin­na jevnt over, og jeg syk­ler litt sta­dig vekk jeg også. Men siden jeg minst like ofte er bilist tar jeg hen­syn til bilis­te­ne når jeg syk­ler. Jeg syk­ler eksem­pel­vis ikke i vei­ba­nen om jeg ikke er puk­ka nødt. Selv om jeg egent­lig har “rett” til det. Jeg har nem­lig ikke lyst til å bli påkjørt av en uopp­merk­som bilist 😉

  Dess­uten skal man gjø­re mot and­re som man vil at and­re skal gjø­re mot en selv.
  Og for­øv­rig være snill og grei 🙂

 • Ano­ny­mous

  Jeg syk­ler ikke på for­tau­et med mind­re jeg er “puk­ka nødt” til å gjø­re det. Det betyr at jeg stort sett syk­ler i vei­ba­nen, for syk­kel­vei eller syk­kel­felt fin­nes stort sett ikke der jeg syk­ler.

 • Pingback: sparetips()