Hvor bratt er det? En forberedelse til å se sykkel på TV

Når vi sit­ter kom­for­ta­belt i vår sofa og ser syk­lis­ter sli­te seg opp brat­te bak­ker er det ikke så lett å få inn­trykk av hvor bratt det egent­lig er. Det er gene­relt mye brat­te­re enn det ser ut til på TV. Og for den saks skyld brat­te­re enn det kjen­nes ut om man kjø­rer bil. For den som vil ha en ordent­lig følel­se av hvor bratt det egent­lig er, har jeg valgt ut noen bak­ker i Oslo som folk kan prø­ve seg på.

Vi kan star­te med en vel­kjent bak­ke for man­ge syk­lis­ter: Kongs­vei­en fra Gam­le­byen i ret­ning Hol­tet. Star­ter vi i rund­kjø­rin­gen i Gam­le­byen sti­ger vi ca 95 m i løpet av litt i over­kant av 2 km når vi kom­mer dit hvor det begyn­ner å fla­te ut litt. Det kan være hardt nok for man­ge av og til-syk­lis­ter. Men det er ikke mer enn ca 5% stig­ning. Det til­sva­rer gans­ke godt de sis­te to kilo­met­re­ne på førs­te etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Der er de sis­te fire kilo­me­ter­ne mot­bak­ke. De førs­te to har ca 2,5% stig­ning, før det blir litt brat­te­re de sis­te to. Når vi sit­ter foran TV og ten­ker på at det er “bare” en fjer­de­ka­te­go­ri når syk­lis­te­ne spur­ter mot mål, så kan vi ten­ke på at de spur­ter opp “Kongs­vei­en”.

Vi kan ta en annen kjen­ning. Fra Gress­ba­nen til Try­vann er det ca 6 km, og det sti­ger litt over 400 meter. Det er en stig­ning på ca 7,5% i snitt. Det begyn­ner å lig­ne noe. Da jeg sam­men­lig­net med noen tid­li­ge­re TdF-etap­per kom jeg til at det anta­ge­lig­vis vil­le blitt klas­si­fi­sert som en andre­ka­te­go­ri stigning.

Om vi tar det enda brat­te­re enn det syk­lis­te­ne stort sett møter i TdF, men som de må syk­le i Giro d’I­ta­lia, så kan vi gå løs på to knei­ker fra Gam­le­byen mot Eke­berg. Det er ikke langt, men det kan gi en opp­le­vel­se av hvor bratt det vir­ke­lig er der syk­lis­te­ne må opp.  Vel­ger vi Eke­berg­vei­en fra Konows gt opp til Val­hallavn (den er enveis­kjørt i mot­satt ret­ning, men det er lite tra­fikk), er gjen­nom­snitt­lig stig­ning fra Konows gt til der det fla­ter ut i Svin­gen (ved butik­ken)  ca 13,5% og det er ca 16,5% på det brat­tes­te. Det er en strek­ning på ca 300 meter. Rib­bung­gata er 18–19% på det brat­tes­te. Den brat­tes­te strek­nin­gen der er bare ca 80 m, så man kom­mer stort sett opp. Mens vi sli­ter oss opp den lil­le knei­ken kan vi ten­ke på at opp til Mon­te Zon­co­lan, som var avslut­nin­gen på 14. etap­pe i årets Giro d’I­ta­lia, er den mak­si­ma­le stig­nin­gen 22%. Den ruten de syk­let i år har en strek­ning på 10,1 km med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 12,9%.

Du kan også prø­ve deg opp fra Bekke­la­get via Bjer­ring­bak­ken og Bratt­bak­ken til Sol­veien ved Hol­tet. Basert på Goog­le Earth vil det her være en stig­ning på 16–17%. Jeg har ikke prøvd, men jeg er gans­ke sik­ker på at jeg ikke kom­mer opp her. Vi snak­ker er om ca 650 m.

Når vi har prøvd oss på noen av dis­se bak­ke­ne kan vi set­te oss ned foran TV, kan­skje med noe godt i glas­set (følg med på den­ne blog­gen for for­slag), og få en litt mer rea­lis­tisk opp­fat­ning av hva de egent­lig hol­der på med.

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email