Dette skulle ha vært en gledens dag for oslosyklister, men politiet har forsinket det hele

Etter pla­nen skul­le man i dag, 17. juni åpnes en for­søks­ord­ning med fire gater hvor det vil­le ha vært lov å syk­le mot ellers enveis­kjør­te gater i Oslo. Fel­te­ne skul­le mar­ke­res med rød far­ge slik at det blir mer syn­lig enn dage­nes felt.  Jeg had­de skre­vet fer­dig en kom­men­tar om at det ende­lig begyn­ner å skje noe posi­tivt for oslo­syk­lis­te­ne, som lå klar til pub­li­se­ring i dag, 17. juni. Men det hele er utsatt. Jeg har ofte kri­ti­sert de som er ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne. Men det er ikke Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som er syn­der­ne den­ne gan­gen. Det er poli­ti­et. Jeg har noen gan­ger tenkt på slag­or­det “sam­men er vi aral­ditt” om FrP-byråd og Oslo­po­li­ti­et: Ikke noe lar seg rikke.

Men så ble det hele utsatt, for­di Oslo­po­li­ti­et fort­satt var skep­tis­ke til å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Det­te har jeg kom­men­tert tid­li­ge­re. Kom­men­ta­ren ble end­ret, med over­skrift om Oslo­po­li­ti­et som syk­kel­sa­bo­tø­rer. I går kom det en glad­mel­ding i Aften: Poli­ti­et har gitt seg, det blir syk­kel­felt i gater som er enveis­kjørt for motorkjøretøy.

Con­ti­nue read­ing Det­te skul­le ha vært en gle­dens dag for oslo­syk­lis­ter, men poli­ti­et har for­sin­ket det hele