Dette skulle ha vært en gledens dag for oslosyklister, men politiet har forsinket det hele

Etter pla­nen skul­le man i dag, 17. juni åpnes en for­søks­ord­ning med fire gater hvor det vil­le ha vært lov å syk­le mot ellers enveis­kjør­te gater i Oslo. Fel­te­ne skul­le mar­ke­res med rød far­ge slik at det blir mer syn­lig enn dage­nes felt.  Jeg had­de skre­vet fer­dig en kom­men­tar om at det ende­lig begyn­ner å skje noe posi­tivt for oslo­syk­lis­te­ne, som lå klar til pub­li­se­ring i dag, 17. juni. Men det hele er utsatt. Jeg har ofte kri­ti­sert de som er ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne. Men det er ikke Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som er syn­der­ne den­ne gan­gen. Det er poli­ti­et. Jeg har noen gan­ger tenkt på slag­or­det “sam­men er vi aral­ditt” om FrP-byråd og Oslo­po­li­ti­et: Ikke noe lar seg rikke.

Men så ble det hele utsatt, for­di Oslo­po­li­ti­et fort­satt var skep­tis­ke til å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Det­te har jeg kom­men­tert tid­li­ge­re. Kom­men­ta­ren ble end­ret, med over­skrift om Oslo­po­li­ti­et som syk­kel­sa­bo­tø­rer. I går kom det en glad­mel­ding i Aften: Poli­ti­et har gitt seg, det blir syk­kel­felt i gater som er enveis­kjørt for motorkjøretøy.

Siden det er en dis­ku­sjon som har duk­ket opp noen gan­ger, så er det grunn til å pre­si­se­re føl­gen­de: Det er ikke spørs­mål om å syk­le mot enveis­kjø­ring. Poen­get er at dis­se gate­ne blir regu­lert slik at det er enveis­kjø­ring for motor­kjøre­tøy, men toveis­tra­fikk for syk­ler. De vil gans­ke enkelt ikke være enveis­kjørt len­ger. Poli­ti­ets mot­stand har for­sin­ket det hele. I føl­ge Aften plan­leg­ges det nå start i august i ste­det for 17. juni. Det er selv­sagt dumt. Men det vik­tigs­te er at det skjer. I den sto­re sam­men­hen­gen betyr ikke to måne­der fra eller til så vel­dig mye. Vi får hel­ler gle­de oss over at det skjer, frem­for å erg­re oss over forsinkelsen.

Det er et prøve­pro­sjekt som skal eva­lu­eres om to år, kan vi lese hos Sam­ferd­sels­eta­ten:

Til­ta­ket er et prøve­pro­sjekt som skal eva­lu­eres ved at det gjø­res en for­un­der­sø­kel­se i mai 2011 og en etter­un­der­sø­kel­se i sep­tem­ber 2013.”

Det det­te sann­syn­lig­vis kom­mer til å bety i prak­sis er at det i bes­te fall åpnes for syk­ling mot enveis­kjø­ring i and­re gater vår­en 2014, men mer sann­syn­lig 2015. Man skal sam­le inn data, dis­se skal ana­ly­se­res, man skal kon­klu­de­re og kan­skje er poli­ti­et fort­satt skepsis.

Men om man nå lar det være et for­søk, så bur­de det uan­sett ha vært tes­tet ut i langt stør­re ska­la. Bilis­ter må ven­ne seg til at syk­lis­ter kom­mer mot enveis­kjø­ring. En slik til­venn­ing får man ikke om det bare skjer i fire gater. Det bør også tes­tes ut i alle de bolig­ga­ter hvor man har regu­lert enveis­kjø­ring for å hind­re at bilis­ter bru­ker dem som snik­vei­er. Man­ge av dis­se vil være utmer­ke­de syk­kel­vei­er. Jeg kom­mer fort­satt til å syk­le mot enveis­kjø­ring i sli­ke gater.

Fra eget nær­om­rå­de kan jeg nev­ne at Schi­ves­gt er toveis­kjørt, selv om par­ker­te biler på beg­ge sider gjør at det ikke er plass til det­te. Går vi til en annen kant av byen ser vi det sam­me i deler av Has­le­vei­en (hvor det rik­tig­nok bare er par­ke­ring på en side). Jeg nev­ner dis­se som eksem­pel på at også nors­ke bilis­ter fak­tisk kla­rer å ta hen­syn til at det kan kom­me møten­de tra­fikk og at man kan­skje må fin­ne en møte­plass. Jeg har fak­tisk såpass til­tro til nors­ke bilis­ter tross alt, at jeg tror de vil kla­re å ven­de seg til at det kom­mer møten­de syk­lis­ter. Av egen erfa­ring kan jeg si at det fun­ge­rer gans­ke greit alle­re­de nå, selv om jeg syk­ler ulov­lig mot enveis­kjø­ring. I små­ga­ter med liten tra­fikk er det ikke vel­dig påkrevd med eget syk­kel­felt. I alle fall er det ikke så vik­tig at det er noen grunn til å utset­te en det i påven­te av oppmerking.

Det vik­tigs­te er like­vel at en bar­rie­re er brutt. Da opp­da­ger for­hå­pent­lig­vis også Oslo­po­li­ti­et at det­te fun­ge­rer utmerket.

Print Friendly, PDF & Email