Boken for alle som skal følge Tour de France

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig laget boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Johan Kag­ge­stad tren­ger vel ingen nær­me­re pre­sen­ta­sjon over­for syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn. I ti år har han vært eks­pert­kom­men­ta­tor for TV2 og fulgt Tour de Fran­ce ring­side og er kjent for sine niti­de for­be­re­del­ser. Han har også vært tre­ner for bl.a. Thor Hus­hovd for noen år siden. For oss van­li­ge død­li­ge har han skre­vet boken “Kom i form på syk­kel”. Tre­ne­re blir ofte de bes­te eks­pert­kom­men­ta­to­re­ne, noe Johan Kag­ge­stad er et godt eksem­pel på. Jeg tror det er for­di tre­ne­re må kun­ne se de mins­te detal­jer hos utøver­ne og for­mid­le det­te slik at and­re for­står. Det er med and­re ord få, om noen som har bed­re for­ut­set­nin­ger enn Johan Kag­ge­stad til å skri­ve en guide til Tour de Fran­ce. Jeg må inn­røm­me at Kag­ge­stads med­for­fat­ter, Hans Petter Bakke­teig, var et ukjent navn for meg. Men på omsla­get opp­ly­ses det bl.a. at han har skre­vet boken “Kam­pen om den gule trøya. Tour de Fran­ce gjen­nom his­to­ri­en” (2008).

Con­ti­nue read­ing Boken for alle som skal føl­ge Tour de Fran­ce