Boken for alle som skal følge Tour de France

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig laget boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Johan Kag­ge­stad tren­ger vel ingen nær­me­re pre­sen­ta­sjon over­for syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn. I ti år har han vært eks­pert­kom­men­ta­tor for TV2 og fulgt Tour de Fran­ce ring­side og er kjent for sine niti­de for­be­re­del­ser. Han har også vært tre­ner for bl.a. Thor Hus­hovd for noen år siden. For oss van­li­ge død­li­ge har han skre­vet boken “Kom i form på syk­kel”. Tre­ne­re blir ofte de bes­te eks­pert­kom­men­ta­to­re­ne, noe Johan Kag­ge­stad er et godt eksem­pel på. Jeg tror det er for­di tre­ne­re må kun­ne se de mins­te detal­jer hos utøver­ne og for­mid­le det­te slik at and­re for­står. Det er med and­re ord få, om noen som har bed­re for­ut­set­nin­ger enn Johan Kag­ge­stad til å skri­ve en guide til Tour de Fran­ce. Jeg må inn­røm­me at Kag­ge­stads med­for­fat­ter, Hans Petter Bakke­teig, var et ukjent navn for meg. Men på omsla­get opp­ly­ses det bl.a. at han har skre­vet boken “Kam­pen om den gule trøya. Tour de Fran­ce gjen­nom his­to­ri­en” (2008).

Drøyt halv­par­ten av boken hand­ler om etap­pe­ne i rit­tet, tri­via om Tour de Fran­ce, eks­pert­kom­men­ta­rer om syk­ling mer gene­relt og litt annet. Man leser selv­føl­ge­lig boken etap­pe for etap­pe og føl­ger syk­lis­te­ne (eller kan­skje lig­ger litt foran dem). Det typis­ke etappe­ka­pit­te­let består av “Kag­ge­stad vur­de­rer”, som tar for seg sær­li­ge utford­rin­ger ved etap­pen, hvem som er favo­rit­ter, mm. Der­et­ter kom­mer gjer­ne “Zoom”, hvor de zoo­mer inn på enkel­te hendesler fra tid­li­ge­re ritt som involve­rer etappe­by­ene. “Tour tri­via” er akku­rat det som titt­le­ne sier: His­to­risk, ofte litt kuriøs infor­ma­sjon om Tour de Fran­ce, men også om rit­tets skygge­si­der som doping. “Dyp­dykk” er mer syk­kel­fag­li­ge kom­men­ta­rer om hvor­dan kjø­re lag­tem­po, lag­sam­men­set­nig, om å sit­te vs stå i mot­bak­ker, høyde­tre­ning, osv. “Sei­er­her­re­ne” er ikke omta­le av Roy Jacob­sens roman (som jeg også anbe­fa­ler), men av tid­li­ge­re vin­ne­re, gjer­ne de marer­te per­son­lig­he­ter. “Allo allo” er mer turist­mes­sig infor­ma­sjon om sever­dig­he­ter, mat­tra­di­sjo­ner eller annet. Men boken er ikke en turist­guide, så den som skal besø­ke Frank­ri­ke for å opp­le­ve deler av touren live bør sup­ple­re med and­re guide­bø­ker for den regio­nen man skal besøke.

Den and­re delen av boken hand­ler om syk­lis­ter som er favo­rit­ter i de uli­ke kate­go­ri­ene, samt om lagene.

Om jeg skal set­te fin­ge­ren på noe, er det at jeg gjer­ne skul­le hatt litt mer omfat­ten­de vur­de­rin­ger av de enkel­te etap­pe­ne. Men jeg har mis­tan­ke om at den kor­te omta­len i alle fall i noen grad skyl­des at Tour de Fran­ce slip­per detal­jer om etap­pe­ne frust­re­ren­de sent. Pres­sen får det nep­pe så mye tid­li­ge­re enn oss and­re. Start- og mål­byer offent­lig­gjø­res i okto­ber. Men detal­je­ne kom­mer langt sene­re, og kart m.m. offent­lig­gjø­res ikke før i måneds­skif­tet mai/juni. For­or­det i boken er datert i april, og da har vel ikke all infor­ma­sjon vært tilgjengelig.

Jeg mer­ker meg at Kag­ge­stad hol­der Phil­li­pe Gil­bert og Tho­mas Voeck­ler som favo­rit­ter på den førs­te etap­pen. Tour de Fran­ce egen eks­pert, Jean-Fran­cois Pescheux, har en litt annen vur­de­ring. Han skri­ver:

This is not an ‘hors caté­go­rie’ test, but even so it’s a finish for the strong men. The pure sprin­ters will strugg­le. It will suit some­one like Thor Hus­hovd or a pun­cheur like Tho­mas Voeckler.”

Her håper jeg at Jean-Fran­cois Pescheux og ikke Johan Kag­ge­stad vur­de­rer rett, og at Thor Hus­hovd tar seg av denne.

Boken inne­hol­der ikke stort om vin og annet drik­ke fra områ­de­ne som syk­lis­te­ne skal gjen­nom. Det synes jeg er greit nok, så kan folk føl­ge min blogg i ste­det for å mer infor­ma­sjon om dette.

Jeg kom­mer til å ha boken for hån­den under årets Tour de Fran­ce, og anbe­fa­ler den til alle and­re som har tenkt å føl­ge rit­tet på den ene eller and­re måten.

[2011-TdF-xlinks]

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email