Er bilbyråd Jøran Kallmyr kjent i byen?

Dagens Aften (tirs­dag 21. juni) skri­ver om arbei­det med ny gate­bruks­plan for Oslo (dess­ver­re ikke på nett, i alle fall ikke ennå). At det er man­ge menin­ger, er ikke sær­lig over­ras­ken­de. Hel­ler ikke at bil­by­råd Jøran Kall­myr vil ha bil­tra­fikk. Uenig­het må vi leve med. Men hans argu­ment for biler er mildt sagt for­un­der­lig. Han sier:

Vi vil ha en leven­de by, og folk må for ekse­må­el kun­ne kom­me seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

Jeg lurer på om han egent­lig er kjent i den byen hvor han blant annet har ansvar for sam­ferd­sel. Men før jeg kom­men­te­rer par­ke­rings­mu­lig­he­te­ne, er det visst nød­ven­dig å min­ne Jøran Kall­myr om at det går utmer­ket å rei­se med kol­lek­tiv­trans­port til kino og tea­ter. Man er uten­om rush­ti­den, så mang­len­de kapa­si­tet er ikke noe pro­blem. Alle kino­er og teat­re lig­ger greit plas­sert i for­hold til kollektivknutepunkter.

Det hand­ler om tra­fikk i sen­trum, og da får vi hol­de oss til sen­trum­ki­no­ene. Vika kino har par­ke­rings­hus i under­eta­sjen og et til like ved siden av. Det er også par­ke­rings­hus ved Saga. Klin­gen­berg er også godt dek­ket av dis­se. Skal man på Eldo­ra­do, er det ikke langt til Royal Chris­tia­nia, Oslo S, Gal­le­ri Oslo og Pale­et, for å nev­ne noen par­ke­rings­hus. Teat­re­ne er loka­li­sert i sam­me områ­det som nevn­te kino­er. Men Ibsen par­ke­rings­hus og par­ke­rings­an­leg­ge­ne i Uni­ver­si­tets­gt er de nær­mes­te om man skal i Det nors­ke tea­te­ret, vel også Oslo Nye (om man ikke vel­ger å par­ke­re i gara­sjen på Grand Hotell).  Ingen som vel­ger å kjø­re bil inn til sen­trum får å gå på kino eller tea­ter kan ha noe rea­lis­tisk håp om å par­ke­re nær­me­re enn i dis­se parkeringshusene.

Det er ikke vel­dig ofte jeg kjø­rer bil inn til sen­trum. Men det hen­der. Jeg har ald­ri opp­levd at det har vært vans­ke­lig å fin­ne plass i et par­ke­rings­hus, også på tids­punk­ter med mye bil­tra­fikk i byen. Så hva er egent­lig pro­ble­met? Det er i alle fall rent tøv å hev­de at bil­tra­fikk i Prin­sens gt og Toll­bugt er nøven­dig for at folk skal kom­me på kino og tea­ter. De som vil bru­ke bil vil ikke ha noen pro­ble­mer med å kom­me inn til byen eller å fin­ne par­ke­ring, selv om sen­trums­ga­te­ne sten­ges for gjen­nom­kjø­ring og man fjer­ner gate­par­ke­rin­gen i sentrum.

Tar vi turen opp til Colos­se­um, så er det par­ke­rings­hus med “kino­par­ke­ring” rett over gaten. Og det er god kollektivdekning.

Jøran Kall­myrs utta­lel­ser tyder på at han er vel­dig dår­lig kjent i den byen hvor han har ansvar for sam­ferd­sel. Det er gans­ke skremmende.