Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

For sent

Siden 1977 har våre poli­ti­ke­re lovet at det skul­le byg­ges hoved­syk­kel­vei­nett i alle nors­ke byer. Det skul­le være fer­dig i 1985, sa man i 1977. Nå skri­ver vi 2011, og jeg vet ikke om noen nors­ke byer ennå har noe som med en viss rime­lig­het kan kal­les et hoved­syk­kel­vei­nett. I Oslo har vi det i alle fall ikke. Men man and­re ste­der har hand­let og utvik­let syk­kel­venn­li­ge byer, har nors­ke poli­ti­ke­re stort sett bare pratet.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har erkjent at Oslo har vært for dår­lig når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­kel. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham i det. Han har sagt at det bør være mulig å fer­dig­stil­le hoved­syk­kel­vei­net­tet innen 2012. Vi får nok ikke det. Til det går det fort­satt alt for sakte.

Like­vel: Det er et og annet som kan tyde på at noe er i ferd med å skje, og Oslo­av­de­lin­gen til Syk­lis­te­nes lands­for­ening synes å være rime­lig opti­mis­tis­ke. Det er lov å håpe, selv om det er vans­ke­lig å tro. Skul­le det nåvæ­ren­de byrå­det kla­re å gjen­nom­føre det mes­te av det man­ge før dem har lovet, så for­tje­ner de ros for det. Per­sone­ne kan ikke hol­des ansvar­lig for deres for­gjen­ge­res unn­la­tel­ses­syn­der. Men de par­ti­er de repre­sen­te­rer bærer et tungt ansvar, der­for må de vise at det vir­ke­lig har skjedd en kurs­end­ring. På den annen side har ikke and­re par­ti­er så mye å vise til heller.

Con­ti­nue read­ing Oslos hoved­syk­kel­vei­nett: For sent, for lite og for dår­lig