Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

For lite

Jeg fryk­ter at man er for ensi­dig opp­tatt av det­te hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan vir­ke som om poli­ti­ker­ne tror at når bare hoved­syk­kel­vei­net­tet er på plass, så vil Oslo være en syk­kel­by. Men slik er det ikke. Hvis Oslo skul­le kla­re å rea­li­se­re noe som lig­ner på det plan­lag­te “hoved­syk­kel­vei­net­tet” i løpet av 2012, så vil det være 27 år etter at det skul­le ha vært fer­dig etter de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne. At pla­ne­ne har vært revi­dert noen gan­ger end­rer ikke det grunn­leg­gen­de fak­tum at det­te er basert på 25–30 år gam­mel tankegang.

Et hoved­syk­kel­vei­nett gjør ikke Oslo til en syk­kel­by. Et godt hoved­syk­kel­vei­nett kan være rygg­ra­den. Men det er ikke nok. Mel­lom hoved­vei­ene må det være et nett av små­vei­er som også er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Det må ikke være slik en syk­kel­tur kre­ver omhyg­ge­lig plan­leg­ging og at man må syk­le sto­re omvei­er for å kom­me noen­lun­de trygt  fra A til B. Det bur­de være en selv­føl­ge at det er til­rette­lag­te syk­kel­vei­er til alle ste­der hvor det er bil­vei­er, i til­legg til en del bil­frie områ­der. Gra­den av til­rette­leg­ging vil kun­ne variere etter hva slags vei det gjel­der. Det kan være alt fra syk­kel­vei­er til at enveis­kjør­te gater omre­gu­le­res slik at det til­la­tes syk­ling i beg­ge ret­nin­ger. Tiden har for lengst løpt fra det plan­lag­te hoved­syk­kel­vei­net­tet. Man er kan­skje 25 år på etter­skudd her, som man er i Nor­ge med jernbaneutbygging.

Jeg syk­ler gans­ke mye på kryss og tvers i Oslo. Bare en liten andel av mine syk­kel­tu­rer skjer på syk­kel­vei eller i syk­kel­felt. Det er ikke for­di jeg ikke vil bru­ke dem. Men det er stort sett ikke syk­kel­vei eller syk­kel­felt der jeg syk­ler. Hvis det er syk­kel­felt er det som regel et felt som duk­ker opp av intet, går noen hund­re meter, for igjen å for­svin­ne i intet.

Jeg kan begyn­ne med vei­en hjem­me­fra til sen­trum. Det er ikke en centi­me­ter syk­kel­vei eller syk­kel­felt, selv om man­ge syk­ler her. Sist jeg så noen pla­ner vil­le våre poli­ti­ke­re ikke ha syk­kel­felt i Bygd­øy Allé. De ansvar­li­ge synes fort­satt at par­ke­ring for biler er vik­ti­ge­re. Slik ten­ker bare poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re som ikke tar syk­kel seriøst.

I noen alter­na­ti­ve pla­ner er det syk­kel­felt vest­fra til Sol­li Plass, og der­fra ned til Råd­hus­plas­sen. Det bør være en tverr­for­bin­del­se her, sær­lig hvis man rea­li­se­rer en hoved­syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen og vide­re i Råd­hus­ga­ten. Den­ne bur­de vært byg­get i Cort Adlers gt da det davæ­ren­de AP/SV-byrå­det med davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd for SV, når parti­sek­re­tær i AP, Ray­mond Johan­sen sør­get for at hele gaten ble lagt på nytt for å få trikk til Aker Bryg­ge. Hel­ler ikke AP/SV gjor­de stort for syk­lis­ter sist de had­de byråds­makt, noe det kan være verdt å hus­ke på når det er valg i sep­tem­ber. Men vi som skal til sen­trum, og det er gans­ke man­ge om man skal døm­me etter syk­kel­tra­fik­ken, kom­mer ikke til å syk­le en omvei ned til Råd­hus­plas­sen. Vi kom­mer fort­satt til å syk­le Hen­rik Ibsens gt. Man tren­ger bare å fjer­ne en liten hånd­full par­ke­rings­plas­ser, samt flyt­te taxi­holde­plas­sen på Sol­li til f.eks. Som­mer­rogt (hvor den har vært før) for å få det til. Men våre poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer ikke sykkel.

Jeg har skre­vet om and­re ruter, mot Carl Ber­ner og mot Sage­ne og vide­re opp Trond­heims­vei­en. Hel­ler ikke her er det mye syk­kel­felt eller syk­kel­vei. Det­te er ikke noe spe­si­elt for min bydel. Jeg opp­le­ver det sam­me i de fles­te and­re områ­der i byen. Langs Frog­ner­stran­da har det stort sett blitt bra helt til det er uven­tet og uvars­let stopp ved Cort Adlers gt. Dess­uten øde­leg­ger man ved å anleg­ge busstopp som er de rene tra­fikk­fel­ler, både for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det er også gans­ke bra langs Trond­heims­vei­en fra Sin­sen og nord­over (men syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re er ikke adskilt, det bør de være), og ikke så aller verst fra Sme­stad til Røa. I det hele tatt synes for­hol­de­ne å være bed­re uten­for Sto­re ring­vei enn nær sentrum.

Man kan gans­ke enkelt ta en titt på kar­tet. Alle vei­er mar­kert med gult er i prak­sis hoved­vei­er, og det bur­de være en selv­føl­ge at det her også lages hoved­vei­er for syk­ler. Det vil si syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt laget for god frem­kom­me­lig­het og rela­tivt høy fart (men selv­føl­ge­lig varie­ren­de etter forholdene).

Det som man sli­ter med å rea­li­se­re er en 80-talls tanke­gang som tiden har løpt fra. 180 km syk­kel­vei er alt for lite. Om jeg nå hus­ker rett, så har Gøte­borg 460 km syk­kel­vei, Stock­holm har 750 (og der sat­ses det for­di til­rette­leg­gin­gen er for dår­lig), og Hel­sin­ki har 1160 km. En ambi­sjon om et syk­kel­vei­nett på 180 km blir gans­ke pus­le­te i for­hold. Som så alt for ofte er Nor­ge og Oslo i grupetto­en, om man skal hol­de seg til syk­kel­ter­mi­no­lo­gi. Dess­ver­re kan det synes som om man er for­nøyd om man bare kla­rer å kar­re seg fast der. Det er ikke mye offen­siv syk­kel­sat­sing fra nors­ke poli­ti­ke­re, ver­ken på riks­plan eller lokalt — i alle fall ikke i Oslo.

Våre poli­ti­ke­re må inn­se at byen gans­ke enkelt ikke har plass til alle bile­ne. Det spil­ler ingen rol­le om de går på strøm, biodriv­stoff eller die­sel. De tar like mye plass. Vi kan ikke dis­po­ne­re enda mer are­al til biler. Bilen må vike og bil­are­al må omdis­po­ne­res til bl.a. syk­kel. Oslo må dri­ve en bevisst poli­tikk for å redu­se­re bil­tra­fik­ken. Da fjer­ner man par­ke­rings­plas­ser og omdis­po­ne­rer kjøre­felt som har vært brukt av pri­vat­bi­ler. Man byg­ger ikke fle­re par­ke­rings­hus og man byg­ger ikke en ny E18 som skal få enda fle­re biler inn til byen. Det kan ikke skje over nat­ten. Men man må end­re kurs. I Paris har man gjort det. I løpet av 8 år har man klart  å redu­se­re bil­tra­fik­ken med 24%, og det mer­kes vel­dig godt. Vår nåvæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd har vans­ke­lig­he­ter med å inn­se det. Han ser ingen grunn til til­tak for å redu­se­re bil­tra­fik­ken, og nå vil han ha fle­re par­ke­rings­hus i sen­trum. Tid­li­ge­re har han kla­get over at det sat­ses for lite på frem­kom­me­lig­het for biler i Oslo.

Jeg har i noen år for­søkt å føl­ge med på syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen, eller sna­re­re man­ge­len på slik utbyg­ging i byen. Gang på gang hind­res det­te av folk som sloss for sine par­ke­rings­plas­ser og poli­ti­ke­re som er for fei­ge til å ta den kam­pen. Når man byg­ger ut syk­kel­felt ser det ut til å være vik­ti­ge­re å sik­re par­ke­rings­plas­ser enn å sik­re frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Alle de flot­te par­ke­rings­plas­se­ne som man f.eks. har laget langs det nye syk­kel­fel­tet i Ulle­våls­vei­en er belas­tet syk­kel­vei­bud­sjet­tet. Det­te for­di det er en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning, sier kom­mu­nen. Men det er for­ut­set­nin­ger som kom­mu­nen selv har satt. Det er ikke rart man får lite syk­kel­felt igjen for pen­ge­ne når de bru­kes til å lage dyre par­ke­rings­plas­ser for biler.

Mel­din­gen bør være klar: Det er ikke det offent­li­ges opp­ga­ve å skaf­fe folk gra­tis par­ke­rings­plas­ser. Skal man ha bil må man også sør­ge for å ha par­ke­rings­mu­lig­he­ter, og det er noe man må beta­le for. Jeg tror hel­ler ikke på nærings­li­vets påstan­der om hvor mye de taper for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Jeg er gans­ke sik­ker på at de taper langt mer på at folk ikke liker å hand­le i utri­ve­li­ge områ­der, f.eks. områ­der som er for­søp­let av bil­tra­fikk og par­ker­te biler. Det er ikke i områ­der domi­nert av par­ke­rings­plas­ser folk liker å hand­le. Folk hand­ler i gåga­te­ne, ikke i bil­ga­te­ne. Om butik­ke­ne på Frid­tjof Nan­sens plass går dår­lig, så skyl­des ikke det man­gel på par­ke­rings­plas­ser. Det skyl­des at det er for man­ge biler der, slik at det er en men­neske­fiendt­lig plass.

Man må også inn­se at syk­kel er en selv­føl­ge­lig del av tra­fik­ken. Syk­kel er ikke noe spe­si­elt som skal tas hånd om i sær­skil­te pro­sjek­ter. God og trygg frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter er en selv­føl­ge og det  må plan­leg­ges for syk­lis­ter i alle vei­pro­sjek­ter, ikke bare de som er et for­søk på å rea­li­se­re den gam­le pla­nen om et hoved­syk­kel­vei­nett. Ingen syk­ler sto­re omvei­er for å kun­ne syk­le noen hund­re meter i et sykkelfelt.

Vi ser gang på gang at når Oslo lager tra­fikk­løs­nin­ger som ikke inn­går i det så mye omtal­te hoved­syk­kel­vei­net­tet, så glem­mer man syk­lis­te­ne helt. Jeg fryk­ter også at hvis eller når det­te hoved­syk­kel­vei­net­tet ende­lig er på plass, vil poli­ti­ker­ne lene seg til­ba­ke og for­tel­le ver­den hvor flin­ke de har vært. Det har de ingen grunn til. Carl Ber­ners plass er en skan­da­le. Til tross for at et av måle­ne for utbyg­gin­gen var bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, så har man gjort det nær­mest umu­lig å syk­le opp Trond­heims­vei­en. Det er et typisk utslag av at hoved­syk­kel­vei­net­tet har blitt en tvangs­tan­ke i plan­leg­gin­gen. Noen byrå­kra­ter har åpen­bart tenkt at folk ikke skal syk­le Trond­heims­vei­en. Hel­ler ikke i Grense­vei­en er det til­rette­lagt for syk­kel. Man har brukt 280 mill på et tra­fikk­nute­punkt, og for to av hoved­vei­ene har man ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­kel. Alter­na­ti­ve ruter for syk­lis­ter fin­nes ikke, i alle fall ikke om man ikke vil leg­ge ut på sto­re omvei­er — og det vil man ikke. Pro­sjek­tet står til kva­li­fi­sert stryk. Det er en skan­da­le. Det er bare å gjø­re det på nytt.

Man har nylig gjort fer­dig en “miljø­gate” i Thor Olsens gt. To trær, litt bre­de­re for­tau, fort­satt gjen­nom­gangs­tra­fikk med biler i beg­ge ret­nin­ger og ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er det­te de ansvar­li­ge i Oslo kal­ler en “miljø­gate”. Man har gjort det sam­me på Sage­ne. Også her er det sterkt behov for til­rette­leg­ging for syk­kel, bl.a. øst­over gjen­nom Bentse­brugt og Tres­chows­gt. Dis­se må selv­føl­ge­lig hen­ge sam­men med det som fak­tisk fin­nes av syk­kel­felt i Uelands­gt og Kier­schows gt. Men kom­mu­nen gjør for­bin­del­ses­vei­en til “miljø­gate” uten noen til­rette­leg­ging for syk­kel, og uten noen begrens­ning av bil­tra­fik­ken. Det er en bløff, og kom­mu­nen har effek­tivt tømt beteg­nel­sen “miljø­gate” for ethvert innhold.

Det kan se ut som om man er i ferd med å regu­le­re om ved Bis­lett. [Edit: Det var det­te jeg skul­le vise til.] Det som i dag er en gans­ke god sykk­kel­tra­sé, selv om den ikke er plan­lagt som det­te, skal øde­leg­ges. Hvor­for? For å få fle­re par­ke­rings­plas­ser i gate­ne. Blikk­boks­fol­ket her­jer fort­satt i Oslopolitikken.

Print Friendly, PDF & Email