Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

Rikspolitikerne

Jeg skri­ver mest om Oslo. Det er her jeg bor, det er her jeg syk­ler mest (ved siden av i Syd-Frank­ri­ke), og det er her jeg kjen­ner lokal­po­li­tik­ken. Men våre riks­po­li­ti­ke­re har også for­sømt seg. Pla­nen fra 1977 var en nasjo­nal plan, men lite tyder på at man gjor­de noe for å føl­ge den opp i praksis.

Vår stats­mi­nis­ter, Jens Stol­ten­berg, har sagt at det er for vans­ke­lig og far­lig å syk­le i nors­ke byer. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham i det. Men da bør han også inn­se at det er den regje­rin­gen han leder som er ansvar­lig elen­dig­he­ten. Nors­ke riks­po­li­ti­ke­re har ansva­ret for at det som må gjen­nom­fø­res blir gjen­nom­ført, også lokalt. De kan ikke bare fra­skri­ve seg ansvar og skyl­de på lokalpolitikerne.

I Frank­ri­ke ved­tok man i 1996 en lov som sa at det skul­le til­rette­leg­ges for syk­ler i alle vei­pro­sjek­ter (detal­je­ne kjen­ner jeg ikke). Det­te har vært vik­tig for at Frank­ri­ke i dag, 15 år etter, er et fint land å syk­le i. Det­te var et grep man tok sen­tralt. Nors­ke myn­dig­he­ter har ikke gjort noe til­sva­ren­de, og det er det selv­føl­ge­lig Jens Stol­ten­berg, hans for­gjen­ge­re som stats­mi­nis­ter og sam­ferd­sels­mi­nist­re­ne i diver­se regje­rin­ger som har ansvar for. Det er også gans­ke håp­løst når man ikke sen­tralt kan bestem­me at jern­bane­tra­se­er som fri­gjø­re når (hvis) det byg­ges nye, skal omdis­po­ne­res til nasjo­na­le syk­kel­vei­er. Hvis hver enkelt kom­mu­ne skal kun­ne bestem­me hva noen kilo­me­ter stat­lig grunn skal bru­kes til i deres kom­mu­ne, da blir det ald­ri noe nasjo­nalt nett.

Våre poli­ti­ke­re snak­ker om å leg­ge til ret­te for syk­kel, få gods over fra vei til bane, byg­ge ut kol­lek­tiv­trans­port, osv. Men i prak­sis byg­ger de for økt bil­tra­fikk. Da Jens Stol­ten­berg had­de sine berøm­me­li­ge bil­tur gjen­nom Euro­pa etter først å ha blitt sit­ten­de aske­fast i Wash­ing­ton, twit­ret han om hvor fint det var med den nye motor­vei­en gjen­nom Øst­fold. Han bur­de ha twit­ret om hvor fint det var å kun­ne set­te seg på toget. Men han og hans for­gjen­ge­re har prio­ri­tert og prio­ri­te­rer fort­satt vei. Man snak­ker om tog og syk­kel, men byg­ger motorveier.

Oslo har blitt gjen­nom­hul­let av tun­ne­ler for biler. Men kapa­si­te­ten på jern­ba­nen og T‑banen har vært sprengt len­ge, uten at det er kon­kre­te utbyg­gings­pla­ner. Ny E18 vest­fra mot Oslo er bereg­net å kos­te omtrent det sam­me som en ny T‑banetunnel. Det er ingen tvil om at T‑bane er langt vik­ti­ge­re enn mer motorvei.

Avslutning

Det hol­der ikke med ambi­sjo­ner om å lage et syk­kel­vei­nett bare i den grad det er mulig uten at det går på bekost­ning av bile­ne.  Vi må ha poli­ti­ke­re som tør å si at det er et mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen, og å gjø­re det som er nød­ven­dig for å rea­li­se­re det­te. Det betyr bl.a. å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser, gjø­re hele Oslo til sone­par­ke­ring og inn­føre beboer­par­ke­ring, fjer­ne kjøre­felt, sten­ge sen­trum for gjen­nom­kjø­ring, osv. Man må f.eks. kun­ne si at det ikke er noen offent­lig opp­ga­ve å skaf­fe folk gra­tis par­ke­ring til sine biler. Det vil ta tid og kan ikke rea­li­se­res over nat­ten. Men det må sta­kes ut en ny kurs. FrPs dår­li­ge menings­må­lin­ger gir håp om at deres inn­fly­tel­se på Oslo­po­li­tik­ken vil bli redu­sert, uan­sett hvor­dan valg­re­sul­ta­tet ellers måt­te bli. Det vil være bra for alle syklister.

Nød­ven­dig omprio­ri­te­ring hvor biler må vike for syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter vil selv­føl­ge­lig ikke være popu­lært blant alle bilis­ter. Men vi må ha poli­ti­ke­re som ikke er så fei­ge at de gir seg ved førs­te biltut.

Print Friendly, PDF & Email