Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?

Bjør­vi­ka står foran sto­re for­and­rin­ger. Det som i dag er alt for man­ge kjøre­felt for biler skal bort — og erstat­tes med hva? For syk­lis­ter er de pla­ne­ne som er lagt ut på Inter­nett depri­me­ren­de lesing. Det sam­me Veg­ve­sen som har stått for skan­da­len på Carl Ber­ners plass, som fant det for godt ute for­var­sel og uten tan­ker å sten­ge en vik­tig syk­kel­tra­sé, er i ferd med nok en gang å vise at de er en sam­ling blikk­bok­s­ho­der som ikke tar syk­kel seriøst.

Byut­vik­ling og mil­jø, anfø­res som hoved­be­grun­nel­ser for pla­nen. Inn­til nylig tok jeg det som en selv­føl­ge at mil­jø blant annet inne­bar til­rette­leg­ging for syk­kel. Men for de som sty­rer i Oslo er visst to trær i en gate med gjen­nom­gangs­tra­fikk nok til å gi den miljø­stem­pel. De sty­ren­de oslo­po­li­ti­ker­ne har tømt begre­pet “miljø­gate” for ethvert miljøinn­hold med sine “miljø­ga­ter” i Thor Olsens gt og på Sage­ne.

Con­ti­nue read­ing Plan­leg­ges det ny syk­k­els­kan­da­le i Bjør­vi­ka?