Les vins du Tour de France 2011

Før fjor­årets utga­ve av Tour de Fran­ce bestem­te jeg meg for å føl­ge etap­pe­ne og fin­ne ut mer om hva slags vin og annet godt drik­ke som ble pro­du­sert langs touren. Det jeg fant del­te jeg med and­re på net­tet — i alle fall på det ver­ba­le pla­net — i en serie blogg­inn­legg kalt Les vins du Tour de Fran­ce. Vinen måt­te hver enkelt skaf­fe seg selv.

Seri­en ga mer­smak i mer enn en forstand.Da man gjor­de etap­pe­ne i Giro d’I­ta­lia 2011 kjent i okto­ber 2010 ble det også litt for fris­ten­de å benyt­te den mulig­he­ten til å blir bed­re kjent med ita­li­ensk vin. Det resul­ter­te i I Vini del Giro d’I­ta­lia 2011. Det var også en mor­som og inter­es­sant reise.

Reka­sjo­ne­ne jeg fikk tyder på at også and­re sat­te pris på seri­en. Så nå star­ter en ny Tour de Fran­ce med man­ge nye viner og noen vi har smakt på før. Årets Tour har man­ge spen­nen­de og flot­te etap­per, men rent vin­mes­sig kun­ne det nok ha vært bed­re. Like­vel, vi skal nok fin­ne noe å ha i glas­set, og kan­skje litt å bite i også.

Også i år vel­ger jeg å hol­de meg noen dager foran syk­lis­te­ne selv om det til tider ble litt for­vir­ren­de å hol­de styr på “dagens etap­pe” og “dagens vin­e­tap­pe”. Men skul­le noen — som meg — øns­ke å nyte et glass egnet drik­ke til touren, så må man få litt tid til for­be­re­del­ser og nød­ven­di­ge innkjøp.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Mens vi ven­ter på at årets tour skal star­te kan vi gjen­opp­le­ve noen høyde­punk­ter fra 2010 i Le Tour Will Ari­se — TDF Gran­de Fina­le Music Video, laget av Finn-Erik og Nils for TV2.

Le Tour Will Ari­se — TDF Gran­de Fina­le Music Video from Finn-Erik & Nils on Vimeo

Tour de Fran­ce star­ter lør­dag. Vi star­ter i mor­gen. God tour!

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email