Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gula­ting lag­manns­rett har fri­kjent en kvin­ne for å ha kjørt på en syk­list og påført ham alvor­lig hjerne­ska­de, mel­der Stav­an­ger Aften­blad. Jeg må ta det for­be­hold at jeg fore­lø­pig kun kjen­ner saken gjen­nom avis­om­ta­len. Jeg skul­le gjer­ne hatt selve dom­men, men den er etter det jeg kan se ikke på net­tet. <edit> Jeg har lagt ut dom­men her, men har ikke opp­da­tert inn­leg­get etter at jeg fikk dom­men </edit> Så jeg må ta det for­be­hold at saken er rela­tivt kor­rekt gjen­gitt på kri­tis­ke punkter.

Ikke enhver tra­fikk­ulyk­ke ender med straff­an­svar, hel­dig­vis. Selv om man f.eks. ikke har over­holdt sine vike­plikt, som i det­te til­fel­let, er ikke nød­ven­dig­vis uakt­som­he­ten så grov at den pådrar straff. En ulyk­ke kan være nett­opp en ulyk­ke, og selv om en har et juri­disk (erstatnings)ansvar er straff i de fles­te til­fel­ler ikke aktu­elt. Jeg er ikke av de som mener at alle tra­fikk­ulyk­ker med alvor­lig per­son­ska­de skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syk­lis­ten har fått erstat­ning fra bil­fø­re­rens for­sik­rings­sel­skap, selv om avis­ar­tik­ke­len ikke sier noe om det­te. Men jeg rea­ge­rer på den­ne frifinnelsen.

Con­ti­nue read­ing Er syk­lis­ter retts­løse i tra­fik­ken? Opp­sikts­vek­ken­de dom fra Gula­ting.

Les vins du Tour de France 2011: 1. etappe — lavvannssykling med enkel vin

1. etap­pe. Årets utga­ve av Tour de Fran­ce star­ter med en van­lig etap­pe. Det er ikke pro­log det­te året. Etap­pen går fra Pas­sa­ge du Gois til Mont des Alou­et­tes. Pas­sa­ge du Gois for­bin­der øya Noir­mou­ti­er med fast­lan­det. Pas­sa­sjen er over­svøm­met av tide­vann to gan­ger i døg­net, men er tørr­lagt ved lav­vann. Skal man vel­ge en slik vei kan ikke ha annet enn fel­les­start — det vil­le fun­ge­re dår­lig om de førs­te eller sis­te star­ten­de i en tempo­etap­pe (pro­log) skul­le risi­ke­re at vei­en var del­vis over­svømt. En vei som over­svøm­mes et par gan­ger i døg­net kan bli glatt.

I 1999 syk­let man Pas­sa­ge du Gois mot slut­ten av etap­pen. Glatt vei før­te til en kjempe­kræsj som involver­te en del favo­rit­ter. Du kan se noe av det­te på Yout­ube.

Når man kom­mer inn på fast­lan­det drei­er etap­pen syd­over mot Saint-Gil­les-Croix-de-Vie før den drei­er øst­over og inn i lan­det, drei­er mot syd-øst og vi kom­mer da inn i områ­det Fiefs-Ven­dé­ens-Mare­uil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 1. etap­pe — lav­vanns­syk­ling med enkel vin