Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gula­ting lag­manns­rett har fri­kjent en kvin­ne for å ha kjørt på en syk­list og påført ham alvor­lig hjerne­ska­de, mel­der Stav­an­ger Aften­blad. Jeg må ta det for­be­hold at jeg fore­lø­pig kun kjen­ner saken gjen­nom avis­om­ta­len. Jeg skul­le gjer­ne hatt selve dom­men, men den er etter det jeg kan se ikke på net­tet. <edit> Jeg har lagt ut dom­men her, men har ikke opp­da­tert inn­leg­get etter at jeg fikk dom­men </edit> Så jeg må ta det for­be­hold at saken er rela­tivt kor­rekt gjen­gitt på kri­tis­ke punkter.

Ikke enhver tra­fikk­ulyk­ke ender med straff­an­svar, hel­dig­vis. Selv om man f.eks. ikke har over­holdt sine vike­plikt, som i det­te til­fel­let, er ikke nød­ven­dig­vis uakt­som­he­ten så grov at den pådrar straff. En ulyk­ke kan være nett­opp en ulyk­ke, og selv om en har et juri­disk (erstatnings)ansvar er straff i de fles­te til­fel­ler ikke aktu­elt. Jeg er ikke av de som mener at alle tra­fikk­ulyk­ker med alvor­lig per­son­ska­de skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syk­lis­ten har fått erstat­ning fra bil­fø­re­rens for­sik­rings­sel­skap, selv om avis­ar­tik­ke­len ikke sier noe om det­te. Men jeg rea­ge­rer på den­ne frifinnelsen.

Aften­bla­det beskri­ver hen­del­ses­for­lø­pet slik:

I 07.30-tiden om mor­ge­nen tirs­dag 17. novem­ber 2009 kom Sand­nes-kvin­nen kjø­ren­de opp fra Kvel­lur­ve­gen. Det var mørkt og reg­net kraf­tig. Idet hun sving­te til venst­re ut på Jær­vei­en kol­li­der­te hun med syk­lis­ten Hel­ge Lone. Jær­vei­en var for­kjørs­vei og kvin­nen had­de vikeplikt.”

Det var med and­re ord ingen tvil om at føre­ren av bilen had­de vike­plikt og at hun ikke over­holdt denne.

Det står at syk­lis­ten had­de lykt både på syk­ke­len og hjel­men, at han had­de fluo­ri­se­ren­de jak­ke og refleks (det står ikke hva slags refleks). Avi­sen site­rer føl­gen­de fra dommen:

På grunn av avstan­den kun­ne lyse­ne på syk­kel og hjelm, under de råden­de for­hold, for til­tal­te frem­stå som bil­lys fra den bil­tra­fik­ken som kom imot hen­ne. Avstan­den og med mør­ke og regn, gjor­de det ikke mulig å skil­le ut syk­ke­len som eget objekt. Det behø­ver i den­ne sam­men­heng ikke hatt betyd­ning at for­nær­me­de had­de fluo­ri­se­ren­de jak­ke og refleks. Beg­ge deler er avhen­gig av at for­nær­me­de fikk lys på seg. Selv om det skjed­de, vil­le også det­te være lys som kun­ne opp­fat­tes som en del av billysene,”

Når det for en syk­list ikke er godt nok med to lyk­ter, fluo­ri­se­ren­de klær og refleks, hva skal man da ha for å bli sett? Som sagt er jeg pris­gitt Aften­bla­dets gjen­gi­vel­se av dom­men. Men hvis det var så dår­lig sikt, stil­ler ikke det også eks­tra krav til bilis­tens akt­som­het? Man ser noen lys som kan­skje kan se ut som noe annet enn det det er, bør man ikke bilis­ten med så dår­lig sikt for­vis­se seg om at det vir­ke­lig er klart? En bilist skal f.eks. være for­be­redt på at det kan kom­me en syk­list og de skal selv­sagt vite at vike­plik­ten også gjel­der i for­hold til dem.

Avi­sens refe­rat er uklart og upre­sist på et vik­tig punkt. De skri­ver at ting­ret­ten men­te at bilis­ten opp­tråd­te grovt uakt­somt, men viser sene­re til at hun var til­talt etter bestem­mel­ser hvor van­lig uakt­som­het er til­strek­ke­lig. Det skal en del til før uakt­som­he­ten reg­nes som grov, og det kan godt hen­de at det ikke vil­le være rik­tig å kon­klu­de­re med grov uakt­som­het i den­ne saken. Det har jeg ikke noen mening om, til det vet jeg ikke nok. Men at det ikke en gang er van­lig uakt­somt, det er det vans­ke­lig å aksep­te­re. Det betyr at at syk­lis­ter nær­mest er retts­løse i tra­fik­ken, også når de i utgangs­punk­tet har ret­ten på sin side.

Print Friendly, PDF & Email