Les vins du Tour de France 2011: 1. etappe — lavvannssykling med enkel vin

1. etap­pe. Årets utga­ve av Tour de Fran­ce star­ter med en van­lig etap­pe. Det er ikke pro­log det­te året. Etap­pen går fra Pas­sa­ge du Gois til Mont des Alou­et­tes. Pas­sa­ge du Gois for­bin­der øya Noir­mou­ti­er med fast­lan­det. Pas­sa­sjen er over­svøm­met av tide­vann to gan­ger i døg­net, men er tørr­lagt ved lav­vann. Skal man vel­ge en slik vei kan ikke ha annet enn fel­les­start — det vil­le fun­ge­re dår­lig om de førs­te eller sis­te star­ten­de i en tempo­etap­pe (pro­log) skul­le risi­ke­re at vei­en var del­vis over­svømt. En vei som over­svøm­mes et par gan­ger i døg­net kan bli glatt.

I 1999 syk­let man Pas­sa­ge du Gois mot slut­ten av etap­pen. Glatt vei før­te til en kjempe­kræsj som involver­te en del favo­rit­ter. Du kan se noe av det­te på Yout­ube.

Når man kom­mer inn på fast­lan­det drei­er etap­pen syd­over mot Saint-Gil­les-Croix-de-Vie før den drei­er øst­over og inn i lan­det, drei­er mot syd-øst og vi kom­mer da inn i områ­det Fiefs-Ven­dé­ens-Mare­uil.

Etap­pen ender i Mont des Alou­et­tes. Vi er inn­om noen vin­om­rå­der. Men vin­mes­sig er det­te en gans­ke myk og for­sik­tig start på årets tour. Vi er litt syd for utlø­pet av elven Loire, og vi hol­der oss i Loire selv om det først er på tred­je etap­pe vi kom­mer inn i den egent­li­ge Loire-regio­nen og krys­ser elven.

Jeg synes det kan være mis­vi­sen­de å kal­le Loire for én vin­re­gion. De uli­ke områ­de­ne har ikke nød­ven­dig­vis mer til fel­les enn at de lig­ger langs den sam­me elven. Vi kan ta for oss noen and­re “vinel­ver”. Bor­deaux lig­ger ved utlø­pet av Garon­ne (og Dor­dog­ne). Langs Garon­ne fin­ne vi også vin­om­rå­de­ne Duras, Mar­man­da­is, Buzet, Côtes-du-Brul­hois, Fron­ton, Laville­dieu og St-Sar­dos. Men vi gir ikke dis­se fel­les­be­teg­nel­sen “Garon­ne-viner”. Alsa­ce lig­ger også ved Rhi­nen, men vi kal­ler ikke Alsa­ce-vin for Rhinsk­vin. Bourgog­ne og Beau­jou­lais lig­ger beg­ge lan­ge Saô­ne, og Saô­ne ren­ner sam­men med Rhô­ne slik at vi godt kan reg­ne dis­se som én elv. Og hol­der vi oss til Rhô­ne, så reg­nes vine­ne fra områ­de­ne der elven ren­ner ut i Mid­del­ha­vet som Pro­ven­ce- og Lan­gue­doc-viner, ikke som Rhô­ne. Områ­det Cos­ti­eres-de-Nîmes blir noen ste­der omtalt som Rhô­ne-vin, and­re ste­der som høren­de til Lan­gue­doc. Men for Loire omta­les hele elve­da­len til ett vinområde.

Jeg synes det er vans­ke­lig, nær­mest umu­lig å fin­ne én Loire-stil. Vi er nå helt ute ved Atlan­ter­havs­kys­ten, og her er det selv­føl­ge­lig et kyst­kli­ma. Len­ger oppe langs elven, i San­cer­re og Poully Fumé er det et inn­lands­kli­ma. For­skjel­le­ne er store.

På den annen side: Hugh John­son og Jan­cis Robin­son mener at vine­ne har til­strek­ke­lig mye til fel­les til å for­sva­re en fel­les behand­ling. De skri­ver i “Vinens ver­den”:

De tall­rike vin­dis­trik­te­ne langs elven Loire er både varier­te og kom­plek­se. Det er like­vel rele­vant å sam­le hele dalen på et kart, for vine­ne har en viss fami­lie­lik­het selv om dalen er vid­strakt, har sto­re varia­sjo­ner i kli­ma, jord­smonn og tra­di­sjon, og anven­der fire-fem vik­ti­ge drue­sor­ter. Vine­ne er let­te og for­fris­ken­de med liv­lig syre. Den klas­sis­ke beteg­nel­sen av dem er “sjar­me­ren­de”, det klas­sis­ke mys­te­ri­et at de ikke verd­set­tes høy­ere uten­for Nord-Frankrike.”

Man skal kjen­ne vine­ne fra områ­det bed­re enn jeg gjør for å oppo­ne­re mot Hugh John­son og Jan­cis Robin­son. Så jeg får nøye meg med å si at jeg i alle fall ikke har fun­net et slikt fellestrekk.

Vi vel­ger å ta turen litt len­ger mot syd-øst enn etap­pen strengt tatt fører oss, og vi fore­gri­per tred­je etap­pe. Men siden tred­je etap­pe har mer å by på, tar vi alle­re­de nå turen inn­om områ­de­ne rundt Olon­ne-sur-Mer. Det er vin­mes­sig ikke noe stort områ­de, men her pro­du­se­res rød, hvit og rosé­vin med en rek­ke for­skjel­li­ge dru­er. Så noen enhet­lig vin­stil er det vans­ke­lig å finne.

Områ­det Feifs-Ven­dé­enes er delt inn i fire under­om­rå­der: Mare­uil-sur-Lay-Dis­sa­is, Brem-sur-Mer, Vig­nob­le de Vix og Vig­nob­le de Pis­sot­te. I føl­ge Les meill­eurs vins de Fran­ce 2011 utgitt av La Revue du Vin de Fran­ce, er det bare én pro­du­sent i områ­det som hol­der det de kal­ler inter­na­sjo­nal stan­dard. Det­te er for­vir­ren­de nok Domai­ne Saint-Nico­las. Jeg sier for­vrir­ren­de nok, for­di det er kom­mu­ne litt len­ger nord som heter Saint-Nico­las, og som utgjør AOC Saint-Nico­las-de-Bour­gu­eil. Men Domai­ne Saint-Nico­las lig­ger alt­så ikke der.

Domain Saint-Nico­las lig­ger i Brem-sur-Mer. De pro­du­se­rer, som and­re pro­du­sen­ter i områ­det, hvit, rød og rosé. Hvit­vi­ne­ne lages på Che­nin Blanc, Grolle­au Gris og Char­don­nay. Rødvi­nen pro­du­se­res på Pinot Noir, Gamay, Negret­te og Caber­net Franc.

Går vi til Le Guide Hachet­te des Vins 2011, så  tar de med noen fle­re viner fra områ­det blant sine anbe­fa­lin­ger. De har med Dom de la Cam­bau­diè­re fra Mare­u­eil, og frem­he­ver sær­lig deres rosé­vin. Vide­re Dom de la Chai­g­née fra Vix (rød), Les Clos des Chau­mes (Mare­uil, rød) og Dom Coiri­er (Pis­sot­te, hvit). Men det­te er viner i pris­klas­sen 3–5€ pr flas­ke. Så her er det nok hel­ler gode viner i for­hold til pri­sen og der­med gode kjøp, mer enn de sto­re vinopplevelsene.

Om vi ven­der til­ba­ke til det sports­li­ge et lite øye­blikk, så er det­te en flat etap­pe. Men slut­ten er gans­ke inter­es­sant. Etap­pen ender på top­pen av en fjer­de­ka­te­go­ri stig­ning. I løpet av de sis­te fire kilo­met­re­ne sti­ger etap­pen 128 m. Det blir drøye 3% stig­ning i snitt. De sis­te par kilo­met­re­ne er stig­nin­gen 5%. Vi som ser det hele fra en kom­for­ta­bel sofa skal ikke la oss lure til å ten­ke at det er “bare” en fjer­de­ka­te­go­ri. De sis­te to kilo­met­re­ne er omtrent som å syk­le Kongs­vei­en fra Gam­le­byen til der det begyn­ner å fla­te ut omtrent ved Jom­fru­brå­ten. De som har syk­let den vei­en vet at den kan være hard nok.

Det er en vik­tig etap­pe. Den som vin­ner i dag bærer den gule leder­trøy­en på and­re etap­pe. Jeg vil tro at de mest utpre­ge­de spur­ter­ne, som Mark Caven­dish, ikke vil hen­ge helt med i den sis­te bak­ken. Men kan­skje er det en finish for “ver­dens bes­te spur­ter i slak mot­bak­ke”? Vi kan hol­de oss til Jean-Fran­cois Pescheuxs vur­de­ring på Tour de Fran­ces nett­si­der:

This is not an ‘hors caté­go­rie’ test, but even so it’s a finish for the strong men. The pure sprin­ters will strugg­le. It will suit some­one like Thor Hus­hovd or a pun­cheur like Tho­mas Voeckler.”

Johan Kag­ge­stad hol­der Tho­mas Voeck­ler og  Phi­lip­pe Gil­bert som favo­rit­ter og nev­ner ikke Thor Hus­hovd. Vélo Magazi­ne er enig med Kag­ge­stad. Men Dag Otto Laur­tizen mener at Thor Hus­hovd kan vin­ne førs­te etap­pe og Thor Hus­hovd selv har ambi­sjo­ner om å vin­ne.  Vi sat­ser på at Jean-Fran­cois Pescheux og Dag Otto Lau­rit­zen får rett og håper på Thor Hushovd.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email