Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslo­syk­lis­te­ne er gatens skrekk, skri­ver Aften­pos­ten, og viser til at av litt over 200 bøter skre­vet ut til syk­lis­ter i 2010 ble 159 skre­vet ut i Oslo. [Det er jeg som syk­ler på deres illust­ra­sjons­bil­de.] Hvis 200 av de anslags­vis 230.000 for­enk­le­de fore­legg som som ble skre­vet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syk­lis­ter og res­ten til moto­ri­ser­te tra­fi­kan­ter, da synes jeg ikke at tal­let er spe­si­elt høyt. Hvis syk­lis­te­ne får en pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­ligg kva­li­fi­se­rer det i alle fall ikke til beteg­nel­sen gatens skrekk. Men ikke alle jour­na­lis­ter har så lett for det, sær­lig ikke når det kom­mer til tall. Når vi vet at poli­ti­et har mål­ret­te­de aksjo­ner mot syk­lis­ter er 159 fore­legg til syk­lis­ter i Oslo i løpet av et år vel­dig lite. (I den artik­ke­len det vises til sies det at det ble skre­vet ut 164 fore­legg til syk­lis­ter på to dager, så det er noe her som ikke stem­mer. Men det var det­te med jour­na­lis­ter og tall igjen …)

Man­ge av mine vur­de­rin­ger av tra­fikk er basert på sam­me kil­de som avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet, hvil­ket vil si at jeg base­rer meg på det jeg obser­ve­rer der jeg til­fel­dig­vis måt­te befin­ne meg. Noe som er i nær­he­ten av viten­ska­pe­lig grunn­lag har jeg ikke. Kan en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet, så kan jeg.

Con­ti­nue read­ing Farge­blin­de syk­lis­ter eller tall­blin­de jour­na­lis­ter?

Kollektive trafikksynder — vet de ikke forskjell på buss og sykkel?

Fre­dag var jeg ute på en syk­kel­tur gjen­nom byen og opp mot Eke­berg og Lam­bert­se­ter. Jeg valg­te syk­kel­vei­en langs Mun­ke­dam­svn fra Skille­bekk mot Ruse­løk­ka. Her ble jeg hind­ret av en bil­idiot som had­de kjørt opp slik at selve bilen sper­ret halve syk­kel­fel­tet, og åpen dør og folk sper­ret res­ten. Han ble sur da jeg for­tal­te at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Den­ne har jeg ikke bil­de av.

Ved Ope­ra­en had­de en av bus­se­ne fra Olso City­sight­see­ing,  “Hop on — hop off” valgt å bru­ke syk­kel­sti­en som sted for å stop­pe bus­sen mens han tok pas­sa­sje­rer av og på, eller hva det nå var han gjor­de her. Jeg spur­te sjå­fø­ren om han ikke viss­te hva som var for­skjel­len mel­lom en syk­kel og en buss. Men han snak­ket ikke norsk. En annen fra sel­ska­pet som sto på holde­plas­sen tok over og sa at de skul­le kjø­re. Men de som dri­ver gui­de­de buss­tu­rer i Oslo bør selv­føl­ge­lig vite at syk­kel­felt ikke er buss­holde­plas­ser, og leg­ge opp sine ruter slik at de ikke blok­ke­rer dis­se. Det er sel­ska­pe­ts ansvar.

Con­ti­nue read­ing Kol­lek­ti­ve tra­fikk­syn­der — vet de ikke for­skjell på buss og syk­kel?

Skal Oslopolitiet igjen sabotere oslosyklistene?

For en tid til­ba­ke annon­ser­te kom­mu­nen at det vil­le bli åpnet for syk­ling mot enveis­kjø­ring i en del gater i sen­trum. Åpnings­da­to­en var annon­sert til 17. juni 2011.

Men så var det kan­skje ikke så sik­kert like­vel. I For­bru­ker­in­spek­tø­rene i NRK kun­ne vi 16. mai lese at poli­tiet ennå ikke had­de bestemt seg:

- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at det­te er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grønli.”

Jeg kom­men­ter­te det­te, og spur­te om norsk poli­ti lider av kunn­skaps­ve­gring eller har hem­me­lig kunn­skap når de går mot det­te. I dag var jeg igjen inn­om kom­mu­nens nett­si­der for pro­sjek­tet. Der lig­ger den nå noen illust­ra­sjo­ner om hvor­dan det er tenkt, og det ser rik­tig bra ut.

Det som imid­ler­tid gir grunn til bekym­ring er at det ikke len­ger står noen dato for når det­te skal gjen­nom­fø­res, og vi er ikke så langt unna 17. juni. I ste­det kan vi lese dette:

Sam­ferd­sels­eta­ten er i dia­log med poli­ti­et om å åpne for toveis syk­ling i føl­gen­de enveis­re­gu­ler­te sen­trums­ga­ter [min uth].”

Jeg har for­søkt å fin­ne ut hva det­te betyr. Men fore­lø­pig vet jeg ikke mer enn det som frem­kom­mer på nett­si­den. Men betyr det­te at pro­sjek­tet er utsatt, og at vi nok en gang risi­ke­rer at Oslo­po­li­ti­et skal sabo­te­re oslosyklistene?

[Edit]

/* Det­te er en kom­men­tar til Fro­de. Men jeg leg­ger den inn her for­di det da er let­te­re å illust­re­re poen­get. Jeg er enig i at det er mis­vi­sen­de å si “syk­ling mot enveis­kjø­ring”.  Det er en omre­gu­le­ring slik at de er enveis­kjørt for motor­kjøre­tøy, men ikke for syk­ler. Poen­get er at sli­ke gater fak­tisk ikke er enveis­kjørt. Den er enveis­kjørt for motor­kjøre­tøye, toveis­kjørt for syk­lis­ter. Det gjel­der uav­hen­gig av om det er mer­ket eget syk­kel­felt eller ikke. Det er man­ge gater som er toveis­kjørt, selv om det ikke er plass. Schi­ves gt på Frog­ner er ett eksem­pel. Skil­tet “inn­kjø­ring for­budt” betyr nett­opp det, det betyr ikke nød­ven­dig­vis enveis­kjø­ring. Når det er skil­tet som til høy­re, så betyr det at det er inn­kjø­ring for­budt for and­re kjøre­tøy­er enn syk­ler. Det er ikke vanskelig.

Så kan man skil­te som på det nes­te bil­det (som er fra Paris), som for­tel­ler at gaten er toveis­kjørt for syk­lis­ter, enveis­kjørt for and­re. Hel­ler ikke det er spe­si­elt vans­ke­lig. Så kan man skil­te som på skil­tet nede til venst­re i krys­sen­de gate. Det er hel­ler ikke vans­ke­lig å for­stå. Det fun­ge­rer utmer­ket and­re ste­der. Det er ingen grunn til å tro at det ikke skal fun­ge­re i Oslo også. Men Oslo har et poli­ti som synes å være immu­ne mot kunn­skap, og som hel­ler base­rer sine avgjø­rel­ser på irra­sjo­nell frykt og egne fordommer. */

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fles­te til­tak for å gjø­re Oslo til en tra­fikk­mes­sig bed­re by hind­res av et pro­blem: Par­ke­ring. Bilis­te­ne har okku­pert omtrent alt til­gjen­ge­lig gate­om­rå­de og en del and­re områ­der for å hen­set­te sine blikk­bok­ser. Det er omtrent bare der par­ke­ring vil hind­re bil­tra­fikk har man restrik­sjo­ner (som i Dals­berg­sti­en). For de som bestem­mer i Oslo er folk vik­ti­ge­re jo stør­re blikk­boks de har, så at par­ke­ring hind­rer syk­lis­ter, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og and­re nors­ke byer, bli mer men­neske­venn­li­ge nyt­ter det ikke med noen vage løf­ter om syk­kel­felt og sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port. Man må ta tak i hoved­pro­ble­met: Bil­tra­fik­ken må redu­se­res. Tra­fikk­area­ler må omdip­so­ne­res fra bil­tra­fikk og (bil)parkering til and­re for­mål. Oslo lider under en sam­ferd­sels­by­råd som mener det ikke er grunn til å gjø­re noe for å redu­se­re bil­tra­fikk, selv om Oslo druk­ner i biler og eksos. Da skjer det hel­ler ikke noe.

Con­ti­nue read­ing Ingen offent­lig opp­ga­ve å skaf­fe folk (gra­tis) par­ke­rings­plass