Les vins du Tour de France 2011: 2. etappe — lagtempo og en avstikker til tapt ungdom

And­re etap­pe er en rela­tivt kort lag­tem­po, bare 23km, med start og mål i Les Ess­arts. På en liten rund­tur i noe som er et slags vin­mes­sig ingen­manns­land mel­lom de områ­de­ne vi omtal­te i går og de mer inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne vi kom­mer til i mor­gen, er det ikke lett å fin­ne mye vin som det er verdt å skri­ve om. Så som et lite intere­mez­zo — et mel­lom­spill — tar jeg her med en bok/CD med drikke­vi­ser om viner fra Loire.

Men mens ryt­ter­ne syk­ler i ring, kan vi ta en tur litt len­ger vest, til områdt Anjou-Sau­mur. Du fin­ner en tre-delt artik­kel­se­rie fra The Wine­doc­tor her, del 1. Det er gans­ke stor for­skjell mel­lom Anjou og Sau­mur. Sau­mur lig­ger i den vest­li­ge delen av Paris-bas­sen­get, som er et områ­de med sedi­men­tæ­re ber­ar­ter. Anjou er i den øst­li­ge delen av Armo­ri­que-mas­si­vet, og har en grunn av hardt fjell. Like­vel er det van­lig å behand­le dis­se sammen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 2. etap­pe — lag­tem­po og en avstik­ker til tapt ung­dom