Les vins du Tour de France 2011: 3. etappe — friskt og lett i Muscadet

I dag star­ter syk­lis­te­ne med førs­te etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Vi krys­ser fing­re­ne for Thor Hus­hovd! Vi hol­der oss i dis­trik­tet og har gjort klar en Cré­mant de Loire, om det skul­le bli grunn til å fei­re. Og vi skal nok fin­ne et påskudd til å drik­ke den selv om det ikke blir norsk seier.

Men vi har alle­re­de kom­met til tred­je etap­pe, som star­ter i Olon­ne-sur-Mer og går nord­over til Redon. Den­ne etap­pen er flat og er førs­te mulig­het for de vir­ke­li­ge sprin­ter­ne. Mark Caven­dish er sole­klar favo­ritt her.

Vi har til nå gått i ring innen­for Ven­dée, og etap­pen går først gjen­nom Brem-sur-Mer. Men vi valg­te å ta for oss Brem-sur-Mer da vi så på førs­te etappe.

På vei nord­over skal syk­lis­te­ne gjen­nom Nan­ta­is. Det­te er områ­det for pro­duk­sjon av Mus­ca­det. Mus­ca­det er en lett og frisk som­mer­vin som pas­ser ypper­lig til sjø­ma­ten fra områ­det utenfor.

Mus­ca­det er den loka­le beteg­nel­sen på den dru­en som benyt­tes. Den må på ingen måte for­veks­les med de uli­ke Mus­cat-dru­ene som vi kjen­ner fra viner som Mos­cato d’As­ti, Mus­cat de Lunel, osv.  Jeg hus­ker ikke len­ger om det var Mus­ca­det eller Mus­cat jeg først ble kjent med. Men jeg hus­ker at jeg ikke klar­te å få den let­te, fris­ke og tør­re Mus­ca­det til å hen­ge sam­men med de søte Mus­cat-vine­ne. Da jeg for­sto at det fak­tisk ikke er noen sam­men­heng ble det mye enklere.

Mus­ca­det heter egent­lig Melon de Bourgog­ne, og kom­mer som nav­net til­si­er fra Bourgog­ne. Den var popu­lær blant vin­bøn­de­ne for­di den tåler frost gans­ke godt. Men den er ikke len­ger til­latt i Bourgog­ne, i alle fall ikke i viner som skal sel­ges som bourgog­ne-viner. Dru­en ble intro­du­sert i Nan­ta­is, alt­så Mus­ca­det-områ­de etter den kraf­ti­ge frost­vin­te­ren i 1709, som øde­la omtrent alt som var av dru­er i området.

Dru­en ble popu­lær i områ­det rundt utlø­pet av Loire av sam­me grunn som den ble popu­lær i Bourgog­ne: Den er hard­før og tåler noen frost­net­ter bed­re enn man­ge and­re dru­er. Loire repre­sen­te­rer nord­gren­sen for vin­dyr­king ute ved Atlan­ter­havs­kys­ten. Det dyr­kes rik­tig­nok vin len­ger nord i Champag­ne og i Mosel, men dyr­kings­gren­sen er ikke en rett strek langs én bredde­grad. Vi er på gren­sen av hvor det er mulig å dyr­ke vin, og frost om vår­en kan være et pro­blem. Som i and­re mar­gi­nal­om­rå­der kan også kva­li­te­ten variere gans­ke mye fra en årgang til en annen.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rar­ki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre and­re. Dis­se er Sèv­re et Mai­ne, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèv­re et Mai­ne omta­les ofte som den bes­te. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra det­te områ­de, så man skal ikke bare sto­le på området.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gen­de på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flas­ke. Det­te gir mer smak og stør­re dyb­de i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen lig­ge mel­lom fire og ti måne­der på det­te for at den skal kun­ne beteg­nes som “Sur lie”. Den sam­me meto­den bru­kes også i Champagne.

Det arbei­des for å frem­me for­slag om å etab­le­re vis­se områ­der som sær­skil­te cru. For den­ne vinen vil det også være et krav at den skal lig­ge len­ger “sur lie”, minst 17 måne­der. Det jeg har lest er at man har plan­lagt å frem­me det­te i juni 2011, alt­så omtrent nå. Men om de har holdt seg til den pla­nen, og hvor langt tid det even­tu­elt tar før sli­ke cru kan være etab­lert, vet jeg ikke. Vi får even­tu­elt kom­me til­ba­ke til det­te et annet år når de syk­ler på dis­se kanter.

Se den­ne video­en Mus­ca­det fra Loire laget av John Kaa­re Hovers­holm for TV2 til Tour de Fran­ce 2008:

Vil man se Frank­ri­ke og opp­le­ve lan­dets vin­om­rå­der er L’Ency­clopé­dis Tour­stis­ti­que des Vins de Fran­ce et godt plan­leg­gings­verk­tøy og reise­føl­ge. Den har et tur­for­slag i det­te områ­det fra Saint-Flo­rent-le-Vie­il til Nan­tes, med 36 stoppe­ste­der. Boken er nok lagt opp for folk som kjø­rer bil. Men syk­lis­ter kan også ha nyt­te av den.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email