Les vins du Tour de France 2011: 4. etappe — bretonsk cider

Så er vi i gang. Dess­ver­re fikk Johan Kag­ge­stad rett i sine spå­dom­mer. Det ble Phi­lip­pe Gil­bert, ikke Thor Hus­hovd. Men det var flott kjørt av Gil­bert og vel for­tjent. I dag er det lag­tem­po. Det er bare 23 km, så tids­dif­fe­ran­se­ne blir ikke så vel­dig sto­re. Men nok til at det­te kom­mer til å avgjø­re hvem som star­ter med den gule trøy­en på tred­je etap­pe. Phi­lip­pe Gil­bert var vel­dig klar i inter­vju med fransk TV og sa at han ikke behol­der leder­trøy­en — til det er ikke laget godt nok i lag­tem­po. Jeg kjen­ner ikke lage­ne godt nok til å vur­de­re deres mulig­he­ter i lag­tem­po. Av sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne tap­te Alber­to Con­ta­dor 1.14 i for­hold til de and­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. Det betyr at det blir Con­ta­dor som må angri­pe, ikke de and­re som må angri­pe ham. Det kan bli interessant.

Men vi skal ret­te blik­ket frem­over til fjer­de etap­pe, som går fra Lori­ent til Mûr-de-Bre­tag­ne. Etap­pen er rela­tivt flat, eller kan­skje litt små­kupert. Men slut­ten er hard, med mål på top­pen av en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning.  Det­te er ikke etap­pen for spur­ter­ne, men hel­ler ikke for de utpre­ge­de klatrerne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 4. etap­pe — bre­tonsk cider