Les vins du Tour de France 2011: 5. etappe — øl og styrkedråper i Asterix-land

Flas­ken med Cré­mant de Loire som jeg had­de gjort klar i til­fel­le Thor Hus­hovd eller Edvald Boa­sson Hagen skul­le vin­ne førs­te etap­pe, gikk med etter at Thor Hus­hovd i går sik­ret seg den gule trøy­en. Cré­mant de Loire kan nok ikke helt måle seg med champag­ne, men vi valg­te å hol­de oss i det dis­trik­tet hvor de syk­ler. Det er slett ikke noe dår­lig drik­ke og til en langt hyg­ge­li­ge­re pris enn champag­ne. Dagens etap­pe, tred­je etap­pe fra Olon-sur-Mer til Redon er flat. Her blir det gans­ke sik­kert en sam­let spurt, og det gir ikke sto­re odds å sat­se på Mark Caven­dish som vin­ner. Men Thor Hus­hovd bør være med i fina­len og behol­de den gule trøyen.

Det er til nå delt ut ett klatre­po­eng (til Phi­lip­pe Gil­bert). I dag skal det deles ut ett til. Får Gil­bert det­te vil han ha en sole­klar ledel­se. Men blir det en annen vil det stå 1–1. I så til­fel­le vil det inne­bære at den av de to som har best plas­se­ring i sam­men­dra­get får bære klatre­trøy­en. Så det­te er nok den mest åpne, om ikke den mest spen­nen­de kon­kur­ran­sen i dag.

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Car­hai til Cap Fré­hel.

Vi er nå i Aste­rix-land. Arkeo­lo­ge­ne har ennå ikke klart å fin­ne den lil­le gal­ler­lands­byen som klar­te å stå imot den romers­ke over­mak­ten. Men den lå et eller annet sted her ute på den vest­li­ge delen av den bre­tons­ke halv­øy. Det­te er også den aller elds­te delen av Frank­ri­ke, i alle fall rent geo­lo­gisk. I den nord-vest­re delen av Bre­tag­ne kan man fin­ne fjell som er to mil­li­ar­der år gam­melt. Det er ikke man­ge ste­der i ver­den man fin­ner så gam­melt fjell.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 5. etap­pe — øl og styrke­drå­per i Aste­rix-land