Les vins du Tour de France 2011: 6. etappe — Calvados!

Det er gans­ke spe­si­elt når gul trøye og dob­belt vin­ner av poeng­trøy­en kjø­rer opp­trekk! Men moro var det. I dag blir det ikke en masse­spurt. Fjer­de etap­pe er kupert med en hard avslut­ning. Had­de det vært en uke eller to sene­re vil­le jeg ha gjet­tet på at det vil gå et brudd som får gå inn. Men alt for man­ge har posi­sjo­ner å kjø­re for til at de vil til­la­te at noe slikt skjer. Jeg tror at fel­tet vil kom­me gans­ke sam­let til den sis­te bak­ken, og at den vil avgjø­re. Jeg blir ikke over­ras­ket om vin­ne­ren er Cadel Evans og at han over­tar den gule trøy­en. Han lig­ger bare et sekund bak Thor Hus­hovd og David Mil­lar (som har sam­me tid), og er nok nor­malt ster­ke­re enn dis­se i bratt mot­bak­ke. Men jeg håper selv­sagt at Thor Hus­hovd kla­rer å behol­de den gule trøy­en en stund til.

Med en hard mot­bak­ke som avslut­ning og en mel­lom­sprint som også går i mot­bak­ke, blir nok ikke det­te en etap­pe hvor Mark Caven­dish tar noe inn­på de and­re i kam­pen om den grøn­ne trøyen.

Men vi skal nok en gang ret­te blik­ket len­ger frem­over, til 6. etap­pe som går fra  Dinan til Lisieux.

Ryt­ter­ne syk­ler nå inn i Nor­man­die. Vi er nord for vin­om­rå­de­ne. Nor­man­die er et av de vik­tigs­te områ­de­ne for melke­pro­duk­sjon i Frank­ri­ke, og der­med for ost. Camem­bert er bare en av man­ge oster her­fra. Det mes­te av smø­ret man kjø­per i Frank­ri­ke kom­mer også fra Normandie.

Men Nor­man­die er også kjent for én drikk: Cal­va­dos. Så i dag blir det brennevin.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 6. etap­pe — Cal­va­dos!