Les vins du Tour de France 2011: 8. etappe — vinmessig avkrok og godt kildevann

Så fikk Mark Caven­dish sin førs­te sei­er på fem­te etap­pe i år også. For Caven­dish gjel­der åpen­bart at alle gode ting er fem. Kan­skje er det det for Frank­ri­ke også, som dep­per over at de for fjer­de gang på rad har tapt en avstem­ning om et vik­tig inter­na­sjo­nalt mes­ter­skap. Thor Hus­hovd behol­der gul trøye. Edvald Boa­sson Hagen hol­der sin åttende­plass i sam­men­dra­get og andre­plass i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, 12 sekun­der bak Thor Hus­hovd og med sam­me tid Geraint Tho­mas. Det er ingen grunn til å kla­ge på den nors­ke inn­sat­sen. Men Tyler Far­rar kom inn på 98. plass. Det hol­der ikke hvis man har ambi­sjo­ner om å vin­ne den grøn­ne trøy­en. Han lig­ger bak Thor Hus­hovd også i den konkurransen.

Dagens etap­pe bør pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen godt. Det er en stig­ning tre km før mål. De to førs­te kilo­me­ter­ne er ikke ulik slut­ten på førs­te etap­pe, men der­et­ter er det flatt den sis­te kilo­me­te­ren. Så her blir det et spørs­mål hvem som hen­ger med  opp bak­ken, og hvem av dis­se som er den bes­te spurteren.

Vi skal fram til den etap­pen som nok kom­mer til å bli den sis­te hvor Thor Hus­hovd syk­ler i gult, om han ikke mis­ter den før. 8. etap­pe går fra  Aigu­ran­de til Super-Bes­se Sancy. Her møter ryt­ter­ne fjell for førs­te gang i årets tour. Skjønt med det Thor Hus­hovd har vist til nå, så kan han kan­skje hen­ge med over den sis­te andre­ka­te­go­ri­stig­nin­gen og en ny tredje­ka­te­go­ri til mål. I år ser ikke noe ut til å være umulig.

Som sagt er etap­pen en slags ape­ri­tif til fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer sene­re. Etap­pen er beteg­net som en mid­dels fjell­e­tap­pe. Men det går mye opp på slut­ten, så det­te er førs­te etap­pe hvor klat­rer­ne kan begyn­ne å vise seg fram. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 8. etap­pe — vin­mes­sig avkrok og godt kilde­vann