Les vins du Tour de France 2011: 8. etappe — vinmessig avkrok og godt kildevann

Så fikk Mark Caven­dish sin førs­te sei­er på fem­te etap­pe i år også. For Caven­dish gjel­der åpen­bart at alle gode ting er fem. Kan­skje er det det for Frank­ri­ke også, som dep­per over at de for fjer­de gang på rad har tapt en avstem­ning om et vik­tig inter­na­sjo­nalt mes­ter­skap. Thor Hus­hovd behol­der gul trøye. Edvald Boa­sson Hagen hol­der sin åttende­plass i sam­men­dra­get og andre­plass i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, 12 sekun­der bak Thor Hus­hovd og med sam­me tid Geraint Tho­mas. Det er ingen grunn til å kla­ge på den nors­ke inn­sat­sen. Men Tyler Far­rar kom inn på 98. plass. Det hol­der ikke hvis man har ambi­sjo­ner om å vin­ne den grøn­ne trøy­en. Han lig­ger bak Thor Hus­hovd også i den konkurransen.

Dagens etap­pe bør pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen godt. Det er en stig­ning tre km før mål. De to førs­te kilo­me­ter­ne er ikke ulik slut­ten på førs­te etap­pe, men der­et­ter er det flatt den sis­te kilo­me­te­ren. Så her blir det et spørs­mål hvem som hen­ger med  opp bak­ken, og hvem av dis­se som er den bes­te spurteren.

Vi skal fram til den etap­pen som nok kom­mer til å bli den sis­te hvor Thor Hus­hovd syk­ler i gult, om han ikke mis­ter den før. 8. etap­pe går fra  Aigu­ran­de til Super-Bes­se Sancy. Her møter ryt­ter­ne fjell for førs­te gang i årets tour. Skjønt med det Thor Hus­hovd har vist til nå, så kan han kan­skje hen­ge med over den sis­te andre­ka­te­go­ri­stig­nin­gen og en ny tredje­ka­te­go­ri til mål. I år ser ikke noe ut til å være umulig.

Som sagt er etap­pen en slags ape­ri­tif til fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer sene­re. Etap­pen er beteg­net som en mid­dels fjell­e­tap­pe. Men det går mye opp på slut­ten, så det­te er førs­te etap­pe hvor klat­rer­ne kan begyn­ne å vise seg fram. 

I dag er det ikke så mye vin å vel­ge i. Det førs­te vin­om­rå­det vi kom­mer inn i er Châte­au­meil­lant. Det reg­nes med til det sen­tra­le Loire, men lig­ger til elven Ind­re, ikke til Loire. Og det lig­ger et godt styk­ke syd for de and­re vin­om­rå­de­ne som reg­nes til Loire.

Vi er her ved foten av Mas­sif Cen­tral. Richard Kel­ley beskri­ver det slik i sin “The defi­ni­ti­ve guide to the wines of the Loire”:

Châte­au­meil­lant must be able to lay claim to being one of the most iso­la­ted and mar­gi­nal of France’s wine regions.”

Det er kan­skje ikke så over­ras­ken­de at det er vans­ke­lig å fin­ne mye infor­ma­sjon om det­te områ­det. Men Les meill­eurs vins de Fran­ce 2011 har i alle fall fun­net to pro­du­sen­ter de fin­ner verdt å nev­ne, og som de skri­ver begeist­ret om: Domai­ne du Chail­lot og Domai­ne Geoffre­net-Mor­val. Det er sær­lig deres røde viner basert på Pinot Noir og Gamay de fremhever.

I Châte­au­meil­lant pro­du­se­res det rødvin og rosé­vin på Gamay, Pinot Noir og Pinot Gris. Det pro­du­se­res ikke hvit­vin i områ­det. Pro­duk­sjo­nen er liten, ca 5.150 hl pr år, noe som skul­le bli ca 750.000 flas­ker. Noe synes imid­ler­tid å skje. Områ­det fikk AOC-sta­tus i juni 2010. I boken Tou­ris­me et vig­nob­le en Fran­ce sies det noe om den­ne utvik­lin­gen og det nev­nes fire pro­du­sen­ter. Også Dagens Nærings­liv har skre­vet om vin her­fra (men bare til­gjen­ge­lig for de som er med­lem av DNs vin­klubb — og det er ikke jeg). Så kan­skje er det mer å mel­de fra det­te ste­det nes­te gang touren måt­te stik­ke inn­om. Vin­mono­po­let har en Domai­ne du Chail­lot 2009 i sitt bestil­lings­ut­valg til 163 kr.

Vi kom­mer så inn i Auverg­ne. Det er et områ­de jeg for­bin­der mer med vann enn med vin. Når vi er i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke plei­er vi å kjø­pe vann som kom­mer fra Auverg­ne. Man kan selv­føl­ge­lig drik­ke van­net fra sprin­gen, men det sma­ker ikke noe sær­lig godt. Så vi kjø­per flaske­vann. Vi har kom­met til at stan­dard­van­net som sel­ges hos Carre­four, som kom­mer fra Auverg­ne, sma­ker langt bed­re enn jåle­vann som Evi­an og Vit­tel. Kilde­vann fra Auverg­ne, solgt som Eau de Source de Mon­tag­ne d’Au­verg­ne er vårt dag­li­ge drik­ke når vi er i Frankrike.

Det er noen vin­om­rå­der i Auverg­ne. Dagens etap­pe går litt vest for dis­se. Det vi er nær­mest er Côtes-d’Au­verg­ne. Men det er star­ten for mor­gen­da­gens etap­pe, som også er gans­ke vin­fat­tig. Så det får ven­te til i morgen.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Vinbøker

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Det er fort­satt Frank­ri­ke som er refe­ran­sen når det gjel­der vin. Bøker om ver­dens viner vil der­for bru­ke mest plass på Frank­ri­ke. Det har skjedd mye i Frank­ri­ke de sene­re tiåre­ne, men det har skjedd enda mer i and­re land. Det­te refle­te­res i at Hugh John­sens bok “Vinens ver­den” (med Jan­cis Robin­son som med­for­fat­ter i sis­te utga­ve) blir tyk­ke­re for hver ny utga­ve. Det er dek­nin­gen av and­re land som utvi­des, men fort­satt står det mest om Frankrike.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email