Les vins du Tour de France 2011: 9. etappe — grettent fjell der Vercingétorix slo Cæsar!

I går var det ingen tvil. Med Edvald Boa­sson Hagen som etappe­vin­ner og Thor Hus­hovd fort­satt i gult måt­te det bli champag­ne. Siden det var fisk til mid­dag, gril­let dorad, for den som måt­te være inter­es­sert, måt­te det bli hvit­vin til den­ne. Vi valg­te en fra eget dis­trikt den­ne gan­gen, en Cha­teau Puech-Haut, som er en av de bes­te hvit­vins­pro­du­sen­te­ne i det­te områ­det. Så måt­te det bli litt cal­va­dos pays d’Au­ge til slutt.

Dagens etap­pe kan bli en ny sei­er for Mark Caven­dish. Den er helt flat, uten en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Mark Caven­dish har gode min­ner her­fra. Det var i Châte­auroux han vant sin førs­te Tour de Fran­ce etap­pe i 2008. Men om bare Thor Hus­hovd er med til mål, og det er han hvis det ikke skjer noe uhell, så behol­der han den gule trøy­en. Jeg skul­le gjer­ne ha sett Edvald Boa­sson Hagen i hvitt også, men han får nep­pe det ene sekun­det han tren­ger på Geraint Tho­mas på den­ne etappen.

Vi skal fram til 9. etap­pe, som går fra  Issoire til Saint-Flour. Det er for så vidt også en etap­pe som bør kun­ne pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men det får vi kom­me til­ba­ke til når ryt­ter­ne også nær­mer seg denne.

Vi er nå i det mest sen­tra­le Frank­ri­ke, om vi hol­der oss til geo­gra­fi. Det er også et av områ­de­ne i Frank­ri­ke hvor det har bodd folk lengst. Sær­lig mer midt i Frank­ri­ke er det vans­ke­lig å kom­me. Men sen­trum er avsides.

Før vi fin­ner noe å drik­ke skal vi et par turer bak­over i his­to­ri­en, og vi star­ter vel­dig langt tilbake.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 9. etap­pe — gret­tent fjell der Ver­cin­gé­to­rix slo Cæsar!