Les vins du Tour de France 2011: 9. etappe — grettent fjell der Vercingétorix slo Cæsar!

I går var det ingen tvil. Med Edvald Boa­sson Hagen som etappe­vin­ner og Thor Hus­hovd fort­satt i gult måt­te det bli champag­ne. Siden det var fisk til mid­dag, gril­let dorad, for den som måt­te være inter­es­sert, måt­te det bli hvit­vin til den­ne. Vi valg­te en fra eget dis­trikt den­ne gan­gen, en Cha­teau Puech-Haut, som er en av de bes­te hvit­vins­pro­du­sen­te­ne i det­te områ­det. Så måt­te det bli litt cal­va­dos pays d’Au­ge til slutt.

Dagens etap­pe kan bli en ny sei­er for Mark Caven­dish. Den er helt flat, uten en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Mark Caven­dish har gode min­ner her­fra. Det var i Châte­auroux han vant sin førs­te Tour de Fran­ce etap­pe i 2008. Men om bare Thor Hus­hovd er med til mål, og det er han hvis det ikke skjer noe uhell, så behol­der han den gule trøy­en. Jeg skul­le gjer­ne ha sett Edvald Boa­sson Hagen i hvitt også, men han får nep­pe det ene sekun­det han tren­ger på Geraint Tho­mas på den­ne etappen.

Vi skal fram til 9. etap­pe, som går fra  Issoire til Saint-Flour. Det er for så vidt også en etap­pe som bør kun­ne pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men det får vi kom­me til­ba­ke til når ryt­ter­ne også nær­mer seg denne.

Vi er nå i det mest sen­tra­le Frank­ri­ke, om vi hol­der oss til geo­gra­fi. Det er også et av områ­de­ne i Frank­ri­ke hvor det har bodd folk lengst. Sær­lig mer midt i Frank­ri­ke er det vans­ke­lig å kom­me. Men sen­trum er avsides.

Før vi fin­ner noe å drik­ke skal vi et par turer bak­over i his­to­ri­en, og vi star­ter vel­dig langt tilbake.

Hvis man har sovet i rundt 300 mil­lio­ner år, og så blir vek­ket av at det har kom­met noen unge og brå­ke­te nabo­er som her­jer med en og helst vil dyt­te en vekk, da er det ikke rart man kan bli litt gret­ten. Da Pyre­ne­ene og Alpe­ne begyn­te å yppe seg, ble det gam­le fjel­let ild­tert og fres­te gans­ke kraftig.

Fjell er ikke bare krus­nin­ger på jor­dens over­fla­te. Vi lever på en gans­ke tynn jord­skor­pe. Kon­ti­nen­tal­skor­pen er 30–70 km tykk. Ordent­li­ge fjell er som isfjell i den for­stand at de har dype røt­ter og det mes­te av fjel­let er under over­fla­ten. Når unge fjell­kje­der som Pyre­ne­ene og Alpe­ne dan­nes i kol­li­sjons­so­nen mel­lom to kon­ti­nen­tal­pla­ter er det sto­re kref­ter i spill også nede i dypet.

Mas­sif Cen­tral er utsatt for det man kan­skje kan kal­le en geo­lo­gisk knipe­tangs­ma­nø­ver og et for­mi­da­belt kryss­press. Til 4 etap­pe nevn­te jeg at Armo­ri­que-mas­si­vet i Bre­tag­ne ble fan­get og klemt mel­lom to kon­ti­nen­tal­pla­ter. Men sår­kan­ten her sprakk opp igjen da pres­set fra Pyre­ne­ene og Alpe­ne ble for stort. Lan­det gans­ke enkelt sprakk, og Bis­caya­buk­ten åpnet seg i sprek­ken. Siden har mye blitt fylt opp igjen i det som er Aqui­tai­ne-bas­sen­get, men det er en annen historie.

I Mas­sif Cen­tral har mye blitt kas­tet rundt, blitt løf­tet opp og slått sprek­ker. I sprek­ke­ne har lava­en pres­set seg fram. Noen ste­der har den møtt mot­stand som har gitt “verke­byl­ler” inn­til dis­se har spruk­ket som vul­ka­ner, med Puy de Dome som den mest kjente.

Mas­sif Cen­tral sies å være det områ­det hvor det er flest utdød­de vul­ka­ner. Skjønt utdød­de, det sies at vul­ka­ner ald­ri dør, men bare sover. Uan­sett har vul­ka­ne­ne i Mas­sif Cen­tral sovet len­ge. Det har ikke vært utbrudd i områ­det på 3.000 år. Men om vul­ka­ne­ne er døde eller bare sover, så har de satt sterkt preg på land­ska­pet. Det er sær­lig tyde­lig litt øst for Auril­lac. Det er et spen­nen­de områ­de, men det er ikke vinen som har gjort områ­det kjent.

Nav­net Auverg­ne er avle­det av nav­net på den kel­tis­ke stam­men Arver­ni. Her bør alle som kan sin Aste­rix føl­ge med. For høv­din­gen for Arver­ni var ingen rin­ge­re enn Ver­cin­gé­to­rix. Under Cæsars frem­ryk­king i Gal­lia ble han i 52 f.Kr. slått ved Gergo­via, som i dag heter Gergo­vie og lig­ger like syd for dagens Cler­mont-Fer­rand, og ca 25 km nord-nord­vest for dagens start­by. Lede­ren for gal­ler­hæ­ren var deres sto­re helt, Ver­cin­gé­to­rix. Cæsar trakk seg til­ba­ke til Alpe­ne, regrup­per­te sine trop­per og kom til­ba­ke. Etter belei­rin­gen av Ale­sia over­ga Ver­cin­gé­to­rix seg, for å spa­re sine folk. Man vet ikke sik­kert hvor Ale­sia var. Det over­ras­ker ingen lese­re av Aste­rix, for alle­re­de på Aste­rix’ tid var Ale­sia et navn som var for­trengt fra gal­ler­nes minne.

Issoire lig­ger i vin­om­rå­det Côtes-d’Au­verg­ne. Vi er nær kil­den til elven Loire, så det­te er så høyt opp man kan kom­me i Loire-områ­det.

Det­te er vul­kansk områ­de. Selv om vul­ka­ne­ne har sov­net er jord­smon­net og topo­gra­fi­en pre­get av vul­kansk fjell. Vin­stok­ke­ne vokser på kan­ten av de gam­le vul­ka­ne­ne. Det pro­du­se­res først og fremst rødvin, for det mes­te basert på Gamay. Men det dyr­kes også noe Pinot Noir. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin av Char­don­nay, men bare i små meng­der. Igjen er det Richard Kel­ly som har den mest omfat­ten­de beskri­vel­sen av vinområdet.

Le Guide Hachet­te des Vins 2011 nev­ner noen viner fra Auverg­ne. Jeg tar med de som er til­delt stjerner:

Jac­ques et avier Abonnat ***
A. Char­men­sat *
Le Clos de Monts *
Pier­re Desprat *

De and­re ving­uide­ne jeg har holdt meg til har ikke fun­net grunn til å inklu­de­re Auverg­ne. Det er nok ikke det­te områ­det som har gjort Frank­ri­ke til ver­dens frems­te vinland.

Tou­ris­me et Vig­nob­le en Fran­ce nev­ner to adres­ser som sik­kert kan være nyt­ti­ge om man er i området:

Federa­tion Viti­co­le de Puy de Dome
www.fedeviti-puydedome.com

Desprat Vins (vin­hand­ler)
www.vin-passion.com

Auverg­ne har nok bidratt mer til gastro­no­mi­en med sine oster enn med sin vin.En av de mest kjen­te oste­ne er Saint-Nectai­re. Det er en halv­hard ost laget på kumelk. En Côtes-d’Au­verg­ne skal pas­se utmer­ket til den­ne osten. En tom­mel­fin­ger­re­gel når man skal vel­ge drik­ke til ost og ikke har kon­kre­te holde­punk­ter er: Velg noe fra der osten er produsert.

En annen ost er Bleu d’Au­verg­ne er en blåmugg­ost laget på kumelk. Det sies at den i utgangs­punk­tet var et for­søk på å lage en etter­lig­ning av eller et kumelk-basert alter­na­tiv til Roque­fort (som er laget på saue­melk). For den som vil ha nors­ke refe­ran­ser, blir gjer­ne Sel­bu Blå sam­men­lig­net med Bleu d’Auvergne.

Etter den­ne etap­pen er det en hviledag.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Vinbøker

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Det er fort­satt Frank­ri­ke som er refe­ran­sen når det gjel­der vin. Bøker om ver­dens viner vil der­for bru­ke mest plass på Frank­ri­ke. Det har skjedd mye i Frank­ri­ke de sene­re tiåre­ne, men det har skjedd enda mer i and­re land. Det­te refle­te­res i at Hugh John­sens bok “Vinens ver­den” (med Jan­cis Robin­son som med­for­fat­ter i sis­te utga­ve) blir tyk­ke­re for hver ny utga­ve. Det er dek­nin­gen av and­re land som utvi­des, men fort­satt står det mest om Frankrike.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email