Tour de France så langt — uten vin denne gangen

Som van­lig begyn­te jeg å skri­ve noen kom­men­ta­rer etter gårs­da­gens etap­pe som inn­led­ning til dagens vin­blogg. Så inn­så jeg at jeg alle­re­de har kom­met fram til hvile­da­gen, så det blir ikke noen vin­blogg i dag. Men jeg kla­rer ikke å avstå fra å kom­me med noen betrakt­nin­ger på et så spen­nen­de punkt i touren.

Som ven­tet tok Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Thor Hus­hovd beholdt den gule trøy­en. Det må være lov å suge på den nors­ke kara­mel­len fra 6. etap­pe litt til. Thor Hus­hovd sa føl­gen­de til NRK etter Edvald Boa­sson Hagens sei­er og egen innsats:

Hvis vi ser på sto­re nasjo­ner som Frank­ri­ke, Ita­lia, Bel­gia og Spa­nia — de er ikke der engang. De to del­ta­ger­ne vi har i Tour de Fran­ce, de viser i hvert fall at de er til stede.”

Og visst fikk de vist at de var til ste­de. Den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe had­de den­ne for­si­den i går:


Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce så langt — uten vin den­ne gan­gen