Tour de France så langt — uten vin denne gangen

Som van­lig begyn­te jeg å skri­ve noen kom­men­ta­rer etter gårs­da­gens etap­pe som inn­led­ning til dagens vin­blogg. Så inn­så jeg at jeg alle­re­de har kom­met fram til hvile­da­gen, så det blir ikke noen vin­blogg i dag. Men jeg kla­rer ikke å avstå fra å kom­me med noen betrakt­nin­ger på et så spen­nen­de punkt i touren.

Som ven­tet tok Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Thor Hus­hovd beholdt den gule trøy­en. Det må være lov å suge på den nors­ke kara­mel­len fra 6. etap­pe litt til. Thor Hus­hovd sa føl­gen­de til NRK etter Edvald Boa­sson Hagens sei­er og egen innsats:

Hvis vi ser på sto­re nasjo­ner som Frank­ri­ke, Ita­lia, Bel­gia og Spa­nia — de er ikke der engang. De to del­ta­ger­ne vi har i Tour de Fran­ce, de viser i hvert fall at de er til stede.”

Og visst fikk de vist at de var til ste­de. Den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe had­de den­ne for­si­den i går:


Det var mer inne i avi­sen, blant annet om at “Vikin­ge­ne had­de gått i land”. Det var som kjent i Nor­man­die den for­ri­ge viking­in­va­sjo­nen også var.

Det var også et lite kurs om Nor­ge. Skjønt den jour­na­lis­ten som skrev det­te bur­de nok ha vært sendt på et inten­siv­kurs selv først.

Men det ble like­vel et anti­kli­maks med fal­let som fel­te Brad­ley Wiggins. Han er en ryt­ter jeg gjer­ne skul­le ha sett hele vei­en til Paris. Tom Boonen vil også bli sav­net. Det er også lite sann­syn­lig at Chris Hor­ner star­ter, selv om det i alle fall i prin­sip­pet er uav­klart når det­te skri­ves. En per­son med hjerne­rys­tel­se som ikke vet hvor han er, hvor langt han har syk­let eller at han har syk­let ale­ne, bør nek­tes start. Litt skal man ten­ke på ryt­ter­nes helse også, selv i Tour de Fran­ce. I et sjå­vi­nis­tisk per­spek­tiv var det dumt at det­te også gikk ut over Edvald Boa­sson Hagen. Men han gjor­de bare det som man må gjø­re. Syk­kel er en lags­port. Når kap­tei­nen lig­ger i bak­ken må man ven­te for å hjel­pe ham. Og da de måt­te inn­se at de ikke var noen de kun­ne gjø­re, var det for sent å hen­te inn fel­tet. Der­med røk nok også mulig­he­ten for at han skal kun­ne ha den hvi­te trøy­en. Robert Gesink sik­ret seg den med 1.53 til neste­mann, og han slip­per den nep­pe igjen.

Dagen i dag blir sann­syn­lig­vis den sis­te hvor vi får se Thor Hus­hovd i gult. Skjønt hvem vet. Etap­pen er ikke umu­lig. Det er tross alt ikke noe har­de­re enn en andre­ka­te­go­ri. Det er 6,2 km  med 6,2% stig­ning. Jeg har for­søkt å fin­ne noen hjem­li­ge refe­ranse­bak­ker, og de er ikke så vel­dig langt unna å syk­le fra Gress­ba­nen til Try­vann, for de som har for­søkt det. (Jeg har syk­let dit noen gan­ger, men ikke etter først å ha syk­let 160 km.) Etter det­te er det nes­ten to mil utfor. Det er nep­pe der lage­ne med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner vil angri­pe. Bak­ken er ikke hard nok og det er for langt til mål etter top­pen. Men en del vil nok fal­le av. Jeg vet ikke hvor­dan den­ne utfor­kjø­rin­gen er. Thor Hus­hovd er, ved siden av Fabi­an Can­cel­la­ra, den bes­te utfor­kjø­re­ren i fel­tet. Sit­ter Thor med til top­pen kan han kan­skje kan han opp­ar­bei­de seg noen sekun­der her.

Men det er to kraf­ti­ge, om enn ikke sær­lig lan­ge stig­nin­ger mot mål. Jeg vil tro at etap­pen avgjø­res på de sis­te seks kilo­me­ter­ne. Først er det ca 3,5 km med 5% stig­ning fra ca 6,5 til 3 km, så litt ned og flatt, før det er 1,5 km med 7,6% til mål. Jeg er redd Thor Hus­hovd ikke kla­rer å hol­de sin kna­ppe ledel­se på klat­re­re som Cadel Evans (1 sek), Frank Schleck (4 sek) og Andy Schleck (12 sek), for å ha nevnt noen. Man­ge hus­ker hvor­dan Tho­mas Voeck­ler på impo­ne­ren­de vis hen­tet fram skjul­te kref­ter og kjem­pet for å behol­de den gule trøy­en i 2004. Men Tho­mas Voeck­ler fikk en ledel­se på over 12 minut­ter da et brudd fikk gå den gan­gen. Thor Hus­hovd har et sekunds mar­gin til Cadel Evans. Det er lov å håpe, selv om jeg har mer tro på at Cadel Evans har den gule trøy­en etter den etappen.

Sann­syn­lig­vis er den nors­ke fes­ten slutt i den­ne omgang. Men det har alle­re­de vært mer enn vi med rime­lig­het kun­ne håpe på. Og det kan nok kom­me en og annen etappe­sei­er ennå. Det må også være lov å peke på at Thor Hus­hovd lig­ger på fjerde­plass i kam­pen om den grøn­ne trøy­en, 54 poeng foran Tyler Far­rar, 20 poeng bak Mark Caven­dish og 37 poeng bak leden­de Jose Joaquin Rojas. Det er i grun­nen bare tre etap­per igjen for rene sprin­te­re, etap­pe­ne 11 og 15, i til­legg til avslut­nin­gen i Paris.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email