Les vins du Tour de France 2011: 10. etappe, Aurillac > Carmaux

Nå er alt mulig. Som jeg skrev i går så trod­de jeg ikke at Thor Hus­hovd skul­le behol­de den gule trøy­en etter gårs­da­gens etap­pe, selv om jeg ikke helt had­de mis­tet håpet. Men han fort­set­ter bare å impo­ne­re. Slikt gjør inn­hogg i champagne­bud­sjet­tet, men det er helt OK! Dagens etap­pe sam­men med etap­pe­ne tirs­dag og ons­dag er ikke umu­li­ge. De vir­ker ikke fullt så har­de som dagens. Kan­skje kan han nå kla­re å slut­te sir­ke­len ved å leve­re fra seg den gule trøy­en der Dag Otto Lau­rit­zen tok den førs­te nors­ke etappe­sei­e­ren på dagen 24 år før de skal syk­le den i år. Det had­de vært gans­ke flott. Men de skal syk­le tre etap­per før de kom­mer dit og mye kan skje. Jeg mer­ker meg at Cycling Weekly også ten­ker slik, når de skri­ver:

Hus­hovd is a big sprin­ter and will like­ly lose the yel­low jer­sey the first day in the Pyre­nean moun­tains on Thursday.”

I dag er det nok en knall­hard etap­pe. Det er åtte kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, hvor­av tre er andre­ka­te­go­ri. Det er en etap­pe for brudd og det er en etap­pe hvor man­ge kom­mer til å fal­le av.  Men med 54 km fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen til mål vil sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne nep­pe set­te inn noen avgjø­ren­de støt. Spørs­må­let er om Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen sit­ter med i fel­tet over den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Med det de har vist til nå, er det ingen grunn til at de ikke skal gjø­re det. De er gans­ke sik­kert dyk­tig slit­ne etter en drøy uke på syk­ke­len. Men det er alle de and­re også. Avslut­nin­gen kan min­ne om slut­ten på førs­te etap­pe. Der var det Gil­bert, Evans og Hus­hovd på de tre førs­te plas­se­ne. Jeg blir ikke over­ras­ket om dis­se kom­mer til å spil­le hoved­rol­len også i dag, men gjer­ne sam­men med Edvald Boa­sson Hagen.

Dagens mel­lom­sprint kom­mer bare 30 km før mål, etter at ryt­ter­ne har kjørt ned fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Jeg tror ikke at rene sprin­te­re som Mark Caven­dish og Tyler Far­rar hen­ger med når fel­tet kom­mer hit. Phi­lip­pe Gil­bert kom­mer nok til å styr­ke sitt grep om den grøn­ne trøy­en i dag. Thor Hus­hovd er åpen­bart mer opp­tatt av å for­sva­re den gule trøy­en frem­for å kjem­pe om den grøn­ne, så han sat­ser vel ikke i mel­lom­sprin­ten i dag hel­ler. Men Jose Joaquin Rojas satt med til mål i går, og kom inn bare 29 sekun­der etter vin­ne­ren Rui Alber­to Cos­ta. Han står fram som en sprin­ter som også hen­ger med i alle fall så len­ge fjel­le­ne ikke er alt for har­de. Han kan nok også styr­ke sin posi­sjon i kam­pen om den grønne.

Vi skal fram til den førs­te etap­pen etter at ryt­ter­ne har hatt en vel for­tjent hvile­dag. 10. etap­pe går fra Auril­lac til Carmaux. Auril­lac har vært sær­lig kjent for sin para­ply­pro­duk­sjon. Kan­skje er det en indi­ka­sjon på at der mye regn i områ­det. Mas­sif Cen­tral er det områ­det som for­sy­ner de fles­te sto­re frans­ke elver med vann. Det må reg­ne gans­ke mye for å sik­re en så god vann­for­sy­ning. Fjell­mas­si­vet har en fasong som gjør at man får en “Ber­gens-effekt” uan­sett hvor vin­den kom­mer fra: Fra nord­vest, fra vest eller fra syd og syd-øst. Så man skal vel ikke være så over­ras­ket over at det til nå har vært mye regn.

Mål­byen Carmaux har vært kjent for kull­gru­ver og glass­verk. Mel­lom para­ply­ene og (de ned­lag­te) glass­ver­ke­ne skal vi for­sø­ke å fin­ne noe vi kan fyl­le i glas­se­ne. Men para­plydrin­ker blir det ikke.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 10. etap­pe, Auril­lac > Carmaux