Les vins du Tour de France 2011: 10. etappe, Aurillac > Carmaux

Nå er alt mulig. Som jeg skrev i går så trod­de jeg ikke at Thor Hus­hovd skul­le behol­de den gule trøy­en etter gårs­da­gens etap­pe, selv om jeg ikke helt had­de mis­tet håpet. Men han fort­set­ter bare å impo­ne­re. Slikt gjør inn­hogg i champagne­bud­sjet­tet, men det er helt OK! Dagens etap­pe sam­men med etap­pe­ne tirs­dag og ons­dag er ikke umu­li­ge. De vir­ker ikke fullt så har­de som dagens. Kan­skje kan han nå kla­re å slut­te sir­ke­len ved å leve­re fra seg den gule trøy­en der Dag Otto Lau­rit­zen tok den førs­te nors­ke etappe­sei­e­ren på dagen 24 år før de skal syk­le den i år. Det had­de vært gans­ke flott. Men de skal syk­le tre etap­per før de kom­mer dit og mye kan skje. Jeg mer­ker meg at Cycling Weekly også ten­ker slik, når de skri­ver:

Hus­hovd is a big sprin­ter and will like­ly lose the yel­low jer­sey the first day in the Pyre­nean moun­tains on Thursday.”

I dag er det nok en knall­hard etap­pe. Det er åtte kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, hvor­av tre er andre­ka­te­go­ri. Det er en etap­pe for brudd og det er en etap­pe hvor man­ge kom­mer til å fal­le av.  Men med 54 km fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen til mål vil sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne nep­pe set­te inn noen avgjø­ren­de støt. Spørs­må­let er om Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen sit­ter med i fel­tet over den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Med det de har vist til nå, er det ingen grunn til at de ikke skal gjø­re det. De er gans­ke sik­kert dyk­tig slit­ne etter en drøy uke på syk­ke­len. Men det er alle de and­re også. Avslut­nin­gen kan min­ne om slut­ten på førs­te etap­pe. Der var det Gil­bert, Evans og Hus­hovd på de tre førs­te plas­se­ne. Jeg blir ikke over­ras­ket om dis­se kom­mer til å spil­le hoved­rol­len også i dag, men gjer­ne sam­men med Edvald Boa­sson Hagen.

Dagens mel­lom­sprint kom­mer bare 30 km før mål, etter at ryt­ter­ne har kjørt ned fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Jeg tror ikke at rene sprin­te­re som Mark Caven­dish og Tyler Far­rar hen­ger med når fel­tet kom­mer hit. Phi­lip­pe Gil­bert kom­mer nok til å styr­ke sitt grep om den grøn­ne trøy­en i dag. Thor Hus­hovd er åpen­bart mer opp­tatt av å for­sva­re den gule trøy­en frem­for å kjem­pe om den grøn­ne, så han sat­ser vel ikke i mel­lom­sprin­ten i dag hel­ler. Men Jose Joaquin Rojas satt med til mål i går, og kom inn bare 29 sekun­der etter vin­ne­ren Rui Alber­to Cos­ta. Han står fram som en sprin­ter som også hen­ger med i alle fall så len­ge fjel­le­ne ikke er alt for har­de. Han kan nok også styr­ke sin posi­sjon i kam­pen om den grønne.

Vi skal fram til den førs­te etap­pen etter at ryt­ter­ne har hatt en vel for­tjent hvile­dag. 10. etap­pe går fra Auril­lac til Carmaux. Auril­lac har vært sær­lig kjent for sin para­ply­pro­duk­sjon. Kan­skje er det en indi­ka­sjon på at der mye regn i områ­det. Mas­sif Cen­tral er det områ­det som for­sy­ner de fles­te sto­re frans­ke elver med vann. Det må reg­ne gans­ke mye for å sik­re en så god vann­for­sy­ning. Fjell­mas­si­vet har en fasong som gjør at man får en “Ber­gens-effekt” uan­sett hvor vin­den kom­mer fra: Fra nord­vest, fra vest eller fra syd og syd-øst. Så man skal vel ikke være så over­ras­ket over at det til nå har vært mye regn.

Mål­byen Carmaux har vært kjent for kull­gru­ver og glass­verk. Mel­lom para­ply­ene og (de ned­lag­te) glass­ver­ke­ne skal vi for­sø­ke å fin­ne noe vi kan fyl­le i glas­se­ne. Men para­plydrin­ker blir det ikke.

Vi må litt vekk fra trasé­en for å fin­ne vin i dag. Det nær­mes­te vin­om­rå­det er Vins d’En­tray­gues et du fel i Val­lée du Lot. Syk­lis­te­ne er nær­mest når de pas­se­rer Maurs etter 37,5 km. Der­fra kom­mer man til den vest­ligs­te delen av vin­om­rå­det ved å dra ca to mil mot syd-øst. Men syk­lis­te­ne drei­er i ste­det mot syd-vest, og beve­ger seg bort fra dis­se vin­mar­ke­ne. Vin­mar­ke­ne lig­ger dels i depar­te­men­tet Can­tal, dels i Ave­y­ron. Kli­ma­et i områ­det er påvir­ket både av Mas­sif Cen­tral og Mid­del­ha­vet. Vin­mar­ke­ne lig­ger i skrå­nin­ge­ne ned mot elven Lot, for det mes­te i syd­vend­te områ­der. Fjel­le­ne gir ly mot kraf­ti­ge og kal­de vin­der fra nord.

Områ­det er godt egnet for pro­duk­sjon av hvit­vin, basert på Che­nin Blanc. For­vir­ren­de nok kal­les den­ne dru­en lokalt for Gamay Blanc. Det pro­du­se­res også rødvin og rosé­vin, men den­ne hol­der ikke helt det sam­me nivå­et som hvitvinen.

Le Guide Hachet­te des Vins 2011 nev­ner én pro­du­sent fra det­te områ­det. Det er Jean-Marc Vigui­er.

Områ­det Can­tal er også kjent for osten Can­tal. Det er en av de elds­te oste­ty­pe­ne i Frank­ri­ke, og har blitt pro­du­sert helt fra gal­ler­nes tid. Man for­nær­mer kan­skje fransk­menn ved å si at det er en Ched­dar-type ost, for de vil nok hel­ler si at Ched­dar er en Can­tal-type eller noe til­sva­ren­de. I alle fall skal engelsk­menn ha lært oste­pro­duk­sjon her (eller kan­skje var det noen her­fra som tok med seg kunn­ska­pen til Eng­land). Skjønt også i frans­ke oste­bø­ker klas­si­fi­se­res den som en ost i Cheddar-familien.

Touren fort­set­ter litt vest og syd for Mar­cil­lac. Mar­cil­lac består av en laby­rint av små daler. Områ­det er skjer­met av fjel­lene og syd­vendt, slik at det er et gans­ke varmt mikro­klima i Mar­cil­lac. Områ­det, eller i alle fall det klas­si­fi­serte AOC-områ­det, er ikke stort. Det er 180 ha og det pro­du­se­res årlig ca 7.000 hl. Det bur­de bli omtrent 100.000 flasker.

90% av pro­duk­sjo­nen er dru­en Man­sois, som er det loka­le nav­net på Fer Sevar­dou. Men man dyr­ker også de to “Bor­deaux-dru­ene” Mer­lot og Caber­net Franc. Vinen beskri­ves som dyp rød og med ikke alt for frem­tre­dende tan­ni­ner. Den kan der­for drik­kes rela­tivt ung, men tåler også lag­ring. Det fin­nes p.t. ingen viner fra Mar­cil­lac på Vin­mono­po­let — i alle fall har ikke jeg klart å fin­ne noen. Men en liten gjen­nom­gang av vin­la­ge­ret mitt her i Frank­ri­ke vis­te at jeg had­de en flas­ke Les Paré­dous igjen fra i fjor, da 13. etap­pe star­ter fra Rodez, syd-øst for Mar­cil­lac. Jeg fikk ikke tak i den­ne vinen før etter at den­ne etap­pen var syk­let, og det er sik­kert grun­nen til at den har blitt lig­gen­de. Den går nok med til årets etap­pe. (Noen gan­ger blir vin­jak­ten litt under­lig. Jeg var inn­om fle­re vin­hand­le­re i Montpel­li­er for å kjø­pe blant annet den­ne vinen. Ingen av dem had­de den. Jeg fant min flas­ke i vin­av­de­lin­gen hos Carre­four.)

Le Guide Hachet­te des Vins 2011, nev­ner føl­gen­de viner fra Mar­cil­lac, her med de stjer­ne­ne som Haceht­te har tildelt:

Domai­ne des Cos­tes Rouges **
Domai­ne du Cros **
Domai­ne du Mioula **
Domai­ne Laurens *
Domai­ne de l’Albine *
Domai­ne de Ladrecht.

Jeg har inn­trykk av at stjer­ne i Les meill­eurs vins de Fran­ce 2011 hen­ger litt høy­ere enn i Le Guide Hachet­te des Vins 2011, uten at jeg har noe vel­dig godt grunn­lag for en slik påstand. Ingen pro­du­sen­ter fra områ­det er nevnt i Les meill­eurs vins de Fran­ce 2011.

I områ­det pro­du­se­res osten Laguio­le som skal pas­se godt sam­men med en Mar­cil­lac. På eti­ket­ten til min Mar­cil­lac anbe­fa­les den også til Can­tal. Vi er også kom­met inn i områ­det for pro­duk­sjon av Roque­fort.

Den som vil vite mer om viner fra den syd­vest­li­ge delen av Frank­ri­ke fin­ner mye i Paul Strangs bok “South-West Fran­ce. The Wines and Wine­ma­kers”. Boken er fra 2009, så den er godt oppdatert.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Vinbøker

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Det er fort­satt Frank­ri­ke som er refe­ran­sen når det gjel­der vin. Bøker om ver­dens viner vil der­for bru­ke mest plass på Frank­ri­ke. Det har skjedd mye i Frank­ri­ke de sene­re tiåre­ne, men det har skjedd enda mer i and­re land. Det­te refle­te­res i at Hugh John­sens bok “Vinens ver­den” (med Jan­cis Robin­son som med­for­fat­ter i sis­te utga­ve) blir tyk­ke­re for hver ny utga­ve. Det er dek­nin­gen av and­re land som utvi­des, men fort­satt står det mest om Frankrike.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email